Juster og anbring objekter

Brug hjælpelinjer til justering og afstand til at hjælpe dig med at anbringe objekter præcist. Når hjælpelinjer er slået til, vises de, når du trækker et objekt på et lysbillede rettet ind efter eller med samme afstand til et andet objekt. Du kan slå hjælpelinjerne til og fra efter behov. Du kan også angive et objekts position vha. dets x- og y-koordinater.

Gule hjælpelinjer over to objekter

Slå hjælpelinjer til

 1. Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), og klik på Linealer.

 2. Vælg en af hjælpelinjerne til justering:

  • Midterhjælpelinjer: Angiver, når et objekts midte er justeret med et andet objekts midte eller lysbilledets midte.

  • Kanthjælpelinjer: Viser, når et objekts kant er justeret med et andet objekts kant eller en kant på lysbilledet.

  • Størrelseshjælpelinjer: Viser, når objekter har samme højde eller bredde.

  • Afstandshjælpelinjer: Viser, når tre eller flere objekter har samme indbyrdes afstand.

Vis linealer

Du kan vise eller skjule linealer for at få hjælp til at placere og justere objekter i et lysbillede. Gør et af følgende:

 • Vis eller skjul linealer: Klik på Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Vis linealer (eller Skjul linealer).

 • Skift linealenheder: Vælg Keynote > Indstillinger (på Keynote-menuen øverst på skærmen), og klik på Linealer. Klik på lokalmenuen Linealenheder, og vælg en måleenhed.

 • Vis størrelses- og positionskoordinater, når objekter flyttes: Vælg Keynote > Indstillinger, og klik derefter på Linealer. Vælg afkrydsningsfeltet til størrelse og position.

Tilføj vedvarende hjælpelinjer

Du kan oprette hjælpelinjer, som kan hjælpe dig med at anbringe objekter på den samme position på forskellige lysbilleder. Hjælpelinjerne forbliver synlige på lysbilledet, mens du arbejder, selvom du forlader lysbilledet og vender tilbage til det senere.

 1. Klik på Knappen Oversigt på værktøjslinjen, og vælg derefter Vis linealer.

 2. Flyt markøren over den lodrette eller vandrette lineal, og træk derefter til lysbilledet.

  En gul hjælpelinje vises.

 3. Træk hjælpelinjen til det ønskede sted på lysbilledet.

Du fjerner en hjælpelinje ved at trække den ud over lysbilledets kanter.

Fjern, skjul eller slet alle vedvarende hjælpelinjer

Gør et af følgende:

 • Fjern en vandret hjælpelinje: Træk den til øverst i lysbilledet.

 • Fjern en lodret hjælpelinje: Træk den til venstre i lysbilledet.

 • Skjul alle hjælpelinjer: Vælg Oversigt > Hjælpelinjer > Skjul hjælpelinjer (på Oversigtmenuen øverst på skærmen).

  Hvis du vil vise alle hjælpelinjer, skal du vælge Oversigt > Hjælpelinjer > Vis hjælpelinjer.

 • Slet alle hjælpelinjer: Vælg Oversigt > Hjælpelinjer > Slet alle hjælpelinjer på lysbillede.

Juster et objekt vha. x- og y-koordinater

 1. Vælg et objekt.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Indtast x- og y-værdier i felterne Position.

  X-værdien måles fra lysbilledets venstre kant til objektets øverste venstre hjørne.

  Y-værdien måles fra lysbilledets øverste kant til objektets øverste venstre hjørne.

Når du trækker et objekt, vises dets x- og y-koordinater.

Juster objekter langs med en kant af lysbilledet

Du kan justere alle dine objekter med kanten af et lysbillede.

 1. Vælg et eller flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen, og vælg en mulighed.

  Hvis der er valgt to eller flere objekter, justeres objekterne i forhold til det objekt, der er placeret længst væk i den valgte retning. Hvis du f.eks. justerer tre objekter til venstre, flyttes det objekt, der er længst til venstre ikke, og de andre objekter rettes ind i forhold til det.

Anbring objekter med lige stor afstand

Du kan placere objekterne, så der er lige stor afstand mellem dem på både vandrette og lodrette akser.

 1. Vælg tre eller flere objekter.

 2. Klik på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Organiser ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen Fordel, og vælg en mulighed:

  • Ensartet: Objekter anbringes med lige stor afstand langs både vandrette og lodrette akser.

  • Vandret: Objekter fordeles ensartet langs en vandret akse.

  • Lodret: Objekter fordeles ensartet langs en lodret akse.

Flyt et objekt et punkt ad gangen

Du kan skubbe et objekt for at flytte det i intervaller på et enkelt punkt.

 • Vælg et objekt, og tryk på en piletast i en vilkårlig retning.

  Du flytter et objekt 10 punkter ad gangen ved at holde Skift nede, mens du trykker på en piletast.