Argument- og værdityper

På denne side defineres mange af de ord, der bruges til at beskrive funktionerne i funktionsbrowseren.

Alle værdityper

Hvis et argument er anført som et, kan det være en boolesk værdi, dato-/tidsværdi, en varigheds-, tal eller strengværdi.

Matricer og matricefunktioner

En matrice er en sekvens af værdier, der bruges af en funktion, eller som returneres af en funktion. En matricefunktion returnerer en matrice af værdier i stedet for en enkelt værdi. Matriceværdier bruges almindeligvis til at levere værdier til en anden funktion.

Boolesk udtryk og værditype

Et boolesk udtryk er et udtryk, der evalueres til den booleske værdi SAND eller FALSK. En boolesk værdi er en logisk SAND (1) eller FALSK (0) værdi eller en reference til en celle, der indeholder eller resulterer i en logisk SAND eller FALSK værdi. Den er generelt resultatet af en evaluering af et boolesk udtryk, men en boolesk værdi kan anføres direkte som et argument til en funktion eller som indholdet af en celle. Det er almindeligt at bruge en boolesk værdi til at bestemme, hvilket udtryk der skal returneres af funktionen HVIS.

Værditypen Samling

Et argument, der er anført som en samling, kan være en reference til et enkelt udsnit af tabelceller eller en matrice, der returneres af en matricefunktion. Et argument, der er anført som en samling, har en ekstra attribut, der definerer den type af værdier, det kan indeholde.

Udtryk med betingelse

En betingelse er et udtryk, der indeholder operatorer til sammenligning, konstanter, strengoperatoren & og referencer. Indholdet af betingelsen skal være sammensat på en måde, så resultatet af sammenligningen af betingelsen med en anden værdi resulterer i den booleske værdi SAND eller FALSK. Der findes flere oplysninger og eksempler i Måder at bruge strengoperatoren og jokerne på.

Udtryk med konstant

En konstant er et udtryk, der anføres direkte i formlen. Den indeholder ingen kald til funktioner eller cellereferencer. I formlen:

=SAMMENKÆDNING(“cat”;“s”) er udtrykkene “cat” og “s” f.eks. konstanter.

Værditypen dato/tid

En dato-/tidsværdi er en værdi eller en reference til en celle, der indeholder en dato-/tidsværdi i et format, der understøttes af Keynote. Du kan vælge kun at vise en dato eller et tidspunkt i en celle, men alle dato-/tidsværdier indeholder både en dato og et tidspunkt.

Værditypen Varighed

En varighedsværdi er længden af et tidsrum eller en reference til en celle, der indeholder længden af et tidsrum. Varighedsværdier består af uger (u eller uger), dage (d eller dage), timer (t eller timer), minutter (m eller minutter), sekunder (s eller sekunder) og millisekunder (ms eller millisekunder).

Værditypen Liste

En liste er en sekvens af andre værdier, der er adskilt af semikolon. Eksempel:

=VÆLG(3;“1.”; “anden”;“7”;“sidste”).

I nogle tilfælde er listen omsluttet af et ekstra sæt parenteser. Eksempel:

=OMRÅDER((B1:B5;C10:C12)).

Modalt argument eller værditype

Et modalt argument kan have en af flere mulige anførte værdier. Normalt anfører modale argumenter noget om den type beregning, som funktionen skal udføre, eller om den type data, som funktionen skel returnere. Hvis et modalt argument har en standardværdi, er det anført i argumentbeskrivelsen.

Værditypen Tal

En talværdi er et tal, et numerisk udtryk eller en reference til en celle, der indeholder et numerisk udtryk. Hvis de acceptable værdier af et tal er begrænsede (hvis tallet f.eks. skal være større end 0), er denne begrænsning inkluderet i argumentbeskrivelsen.

Værditypen Udsnit

En udsnitsværdi er en reference til et enkelt celleudsnit (kan være en enkelt celle). En udsnitsværdis argumentbeskrivelse har en ekstra attribut, som definerer den type værdi, den skal indeholde.

Værditypen Opslag

En opslagsværdi er en reference til en enkelt celle eller et celleudsnit. Hvis udsnittet består af mere end en celle, er start- og slutcellerne adskilt af et enkelt kolon. Eksempel:

=TÆL(A3:D7).

Hvis referencen er til en celle i en anden tabel, skal referencen indeholde navnet på den tabel (medmindre cellenavnet er entydigt i alle tabeller). Eksempel:

=Tabel 2::B2. Bemærk, at tabelnavnet og cellereferencen er adskilt af et dobbelt kolon (::). Navnet på tabellen inkluderes automatisk, når du vælger en celle i en anden tabel, mens du bygger en formel.

Hvis referencen er til en celle i en tabel på et andet lysbillede, skal navnet på lysbilledet også inkluderes. F.eks.:

=SUM(Lysbillede 2::Tabel 1::C2:G2). Navnene og cellereferencerne er adskilt af et dobbelt kolon. Navnet på lysbilledet og navnet på tabellen inkluderes automatisk, når du vælger en celle på et andet lysbillede, mens du bygger en formel.

Værditypen Streng

En strengværdi er nul eller flere tegn eller en reference til en celle, der indeholder nul eller flere tegn. Tegnene kan bestå af tegn, der kan udskrives, inklusive tal.