Tilføj og flyt rundt på rækker og kolonner

Der er tre typer rækker og kolonner i en tabel:

 • Overskriftsrækker og -kolonner er valgfrie og bruges til at vise, hvad hver række og kolonne indeholder. Data i overskriftsceller bruges ikke i formler. En tabel kan indeholde op til fem overskriftsrækker og fem overskriftskolonner.

 • Indholdsrækker og -kolonner indeholder tabeldata. En tabel skal indeholde mindst en indholdsrække og -kolonne.

 • Bundrækker vises i bunden af en tabel.

Tilføj eller fjern kolonner og rækker

Klik på tabellen, og gør et af følgende:

 • Tilføj eller fjern kolonner i højre side af tabellen: Klik på Kolonnehåndtag, og klik derefter på en pil for at forøge eller formindske antallet af kolonner.

 • Tilføj rækker i bunden af tabellen: Klik på Rækkehåndtag, og klik derefter på en pil for at forøge eller formindske antallet af rækker.

 • Tilføj en kolonne eller række et vilkårligt sted i tabellen: Ctrl-klik i en celle, og vælg derefter, hvor du vil tilføje rækken eller kolonnen (over, under, før eller efter den valgte celle).

  Du kan også flytte markøren over linjen med tal eller bogstaver ud for den række eller kolonne, hvor du vil tilføje, klikke på pil ned og derefter vælge, hvor rækken eller kolonnen skal anbringes.

 • Slet en kolonne et vilkårligt sted i tabellen: Klik på bogstavlinjen til den kolonne, du vil slette, klik på pil ned, og vælg derefter Slet kolonne.

  Du kan også flytte markøren hen over linjen med tal eller bogstaver ud for den række eller kolonne, som du vil slette, klikke på pil ned og derefter vælge Slet række eller Slet kolonne.

Vælg rækker og kolonner

 1. Klik i tabellen.

  Der vises linjer med bogstaver over kolonnerne og linjer med tal til venstre for rækkerne.

 2. Gør et af følgende:

  • Vælg en enkelt række eller kolonne: Klik på linjen til den kolonne eller række, du vil vælge.

  • Vælg flere rækker eller kolonner: Klik på linjen til en række eller kolonne, og træk derefter et vælgehåndtag (en hvid prik) for at omslutte de ønskede rækker eller kolonner.

   Kommando-klik på række- eller kolonnelinjerne for at vælge rækker og kolonner, der ikke er anbragt ved siden af hinanden.

Flyt rækker og kolonner i en tabel

 • Vælg en eller flere rækker eller kolonner, og gør derefter et af følgende:

  • Flyt rækker: Klik på og hold linjerne med tal på rækkerne nede, så det ser ud, som om de løftes op fra tabellen, og træk derefter over eller under en anden række.

  • Flyt kolonner: Klik på og hold linjerne med bogstaver på kolonnerne nede, så det ser ud, som om de løftes op fra tabellen, og træk derefter til højre eller venstre for en anden kolonne.

Hvis du trækker rækker eller kolonnen uden for en eksisterende tabel, opretter du en ny tabel.

Skift størrelse på rækker og kolonner

Du kan ændre bredden på bestemte kolonner og højden på bestemte rækker i en tabel.

 1. Klik i tabellen.

 2. Gør et af følgende:

  • Manuel størrelsesændring: Flyt markøren over til den højre kant af linjen med bogstavet for den kolonne, du vil ændre størrelse på, eller over bunden af linjen med tallet for rækken, indtil Håndtaget Skift størrelse på kolonne vises, og træk derefter for at ændre størrelsen.

   Størrelsesændringen på flere kolonner og rækker sker proportionalt. Hvis rækkerne og kolonnerne skal have samme størrelse, skal du først vælge dem og derefter Alternativ-trække.

   Hvis de synlige tabeller på siden er indstillet til Bliv på side (på fanen Organiser øverst i indholdsoversigten til højre), vises hjælpelinjer, når tabellernes rækker eller kolonner er justeret.

  • Præcis størrelsesændring: Klik på en celle i den kolonne eller række, du vil ændre. Klik på fanen Tabel i indholdsoversigten til højre, og klik derefter på trekanten ud for Størrelse på række og kolonne. Klik på pilene for at angive den ønskede størrelse.

   Hele rækkens eller kolonnens størrelse ændres. Hvis du vælger celler fra mere end en række eller kolonne, ændres størrelsen på alle rækkerne og kolonnerne i det valgte.

  • Formindsk en kolonne eller en række til størrelsen på dens indhold: Ctrl-klik på rækketallet eller kolonnebogstavet, og vælg derefter Tilpas højde til indhold eller Tilpas bredde til indhold.

   Du kan også klikke på Tilpas under Størrelse på række og kolonne på fanen Tabel i indholdsoversigten Format.

  • Giv alle rækker samme højde eller alle kolonner samme bredde: Vælg tabellen, og vælg derefter Format > Tabel > Fordel rækker ensartet eller Tabel > Fordel kolonner ensartet (på Formatmenuen øverst på skærmen).

  • Giv flere rækker samme højde eller flere kolonner samme bredde: Vælg en række eller kolonne, og Kommando-klik derefter på de andre rækker eller kolonner. Vælg Format > Tabel > Fordel rækker ensartet eller Tabel > Fordel kolonner ensartet (på Formatmenuen øverst på skærmen).

Du ændrer størrelse på alle rækker eller kolonner i en tabel ved at vælge tabellen og derefter trække et vælgehåndtag (et hvidt kvadrat).

Tilføj eller fjern overskriftsrækker og -kolonner

Når du tilføjer overskriftsrækker, overskriftskolonner og bundrækker, konverteres eksisterende rækker eller kolonner til overskriftsrækker, overskriftskolonner eller bundrækker. Hvis der f.eks. er data i den første række i en tabel, og du tilføjer en overskriftsrække, konverteres den første række til en overskrift med de samme data. Data i overskriftsceller er ikke inkluderet i diagrammer eller formler.

 1. Klik i tabellen.

 2. Klik på fanen Tabel øverst i indholdsoversigten til højre.

  Hvis du ikke ser en indholdsoversigt, eller fanen Tabel ikke vises i indholdsoversigten, skal du klikke på Knappen Formatværktøjslinjen.

 3. Klik på lokalmenuen Overskrifter & bundrække, og vælg det ønskede antal overskriftsrækker eller overskriftskolonner.