Näppäinoikotiet

Näppäinoikoteillä voit suorittaa monia tehtäviä nopeasti Keynotessa. Käytä näppäinoikotietä painamalla kaikkia oikotien näppäimiä yhtäaikaisesti. Yleisten komentojen oikoteitä on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Siirtyminen eri puolille esitystä

Toiminto

Oikotie

Siirry yhden merkin verran vasemmalle

Nuoli vasemmalle

Siirry yhden merkin verran oikealle

Nuoli oikealle

Siirry yhden merkin verran taaksepäin (toimii vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle kirjoitettavassa tekstissä)

Ctrl-B

Siirry yhden merkin verran eteenpäin (toimii vasemmalta oikealle ja oikealta vasemmalle kirjoitettavassa tekstissä)

Ctrl-F

Siirry ylemmälle riville

Nuoli ylös

Siirry alemmalle riville

Nuoli alas

Siirry nykyisen tai edellisen sanan alkuun

Optio-vasen nuoli tai optio-ctrl-B

Siirry nykyisen tai seuraavan sanan loppuun

Optio-oikea nuoli tai optio-ctrl-F

Siirry nykyisen tekstialueen alkuun

Komento-nuoli ylös

Siirry nykyisen tekstialueen loppuun

Komento-nuoli alas

Siirry nykyisen rivin alkuun

Komento-nuoli vasemmalle

Siirry nykyisen rivin loppuun

Komento-nuoli oikealle

Siirry nykyisen kappaleen alkuun

Optio-nuoli ylös

Siirry nykyisen kappaleen loppuun

Optio-nuoli alas

Etsi valittu kohde esityksestä

Komento-E

Siirry valintaan esityksessä

Komento-J

Vieritä diaa alkuun

Home

Vieritä diaa loppuun

End

Keskitä lisäyskohta ohjelmaikkunassa

Ctrl-L

Siirry seuraavaan diaan

Page Down

Siirry edelliseen diaan

Page Up

Siirry ensimmäiseen diaan

Home

Siirry viimeiseen diaan

End

Tekstin valitseminen

Toiminto

Oikotie

Valitse yksi tai useampi merkki

Osoita ensimmäisen merkin etupuolelle ja vedä osoitin niiden merkkien yli, jotka haluat valita

Valitse sana

Kaksoisosoita sanaa

Valitse kappale

Osoita kappaletta kolmesti

Valitse kaikki objektit ja teksti

Komento-A

Poista kaikkien objektien ja tekstin valinta

Vaihto-komento-A

Laajenna tekstivalintaa

Osoita tekstiä ja vaihto-osoita toista tekstikohtaa

Laajenna valintaa yhden merkin verran oikealle

Vaihto-nuoli oikealle

Laajenna valintaa yhden merkin verran vasemmalle

Vaihto-nuoli vasemmalle

Laajenna valintaa nykyisen sanan loppuun ja sen jälkeen seuraavien sanojen loppuun

Optio-vaihto-nuoli oikealle

Laajenna valintaa nykyisen sanan alkuun

Optio-vaihto-nuoli vasemmalle

Laajenna valintaa nykyisen rivin loppuun

Vaihto-komento-nuoli oikealle

Laajenna valintaa nykyisen rivin alkuun

Vaihto-komento-nuoli vasemmalle

Laajenna valintaa ylemmälle riville

Vaihto-nuoli ylös

Laajenna valintaa alemmalle riville

Vaihto-nuoli alas

Laajenna valintaa nykyisen kappaleen alkuun

Optio–vaihto–nuoli ylös

Laajenna valintaa nykyisen kappaleen loppuun

Optio–vaihto–nuoli alas

Laajenna valintaa tekstin alkuun

Vaihto-komento-nuoli ylös tai vaihto-home

Laajenna valintaa tekstin loppuun

Vaihto-komento-nuoli alas tai vaihto-end

Valitse luettelomerkki ja sen teksti

Osoita luettelomerkkiä

Siirrä luettelomerkkiä ja sen tekstiä ja samalla aliluettelomerkkejä ja tekstejä

Osoita luettelomerkkiä ja vedä

Tekstin muotoileminen

Toiminto

Oikotie

Näytä Fontit-ikkuna

Komento-T

Näytä Värit-ikkuna

Vaihto-komento-C

Lihavoi valittu teksti

Komento-B

Kursivoi valittu teksti

Komento-I

Alleviivaa valittu teksti

Komento-U

Poista edellinen merkki tai valinta

Delete

Poista seuraava merkki tai valinta

Poista eteenpäin (ei käytettävissä kaikissa näppäimistöissä)

Poista lisäyskohtaa ennen oleva sana

Optio-poisto

Poista lisäyskohdan jälkeen oleva sana

Optio-poista eteenpäin (ei käytettävissä kaikissa näppäimistöissä)

Poista lisäyskohdan ja seuraavan kappaleenvaihdon välillä oleva teksti

Ctrl-K

Kasvata fonttikokoa

Komento-plusmerkki (+)

Pienennä fonttikokoa

Komento-miinusmerkki (–)

Pienennä valittujen merkkien välistä tilaa

Optio-komento-vasen hakasulku ([)

Suurenna valittujen merkkien välistä tilaa

Optio-komento-oikea hakasulku ([)

Tee tekstistä yläindeksi

Ctrl-komento-plusmerkki (+)

Tee tekstistä alaindeksi

Ctrl-komento-miinusmerkki (–)

Tasaa teksti vasemmalle

Komento-Ö

Keskitä teksti

Komento-Å

Tasaa teksti oikealle

Komento-Ä

Tasaa teksti vasemmalle ja oikealle (tasaa reunat)

Optio-komento-Å

Pienennä tekstilohkon tai luettelokohdan sisennystasoa

Komento-vaihto-Ö

Suurenna tekstilohkon tai luettelokohdan sisennystasoa

Komento-vaihto-Ä

Pienennä luettelokohdan tai otsikon sisennystasoa

Vaihto-sarkain

Suurenna luettelokohdan tai otsikon sisennystasoa

Sarkain

Lisää tekstiin hyperlinkki

Komento-K

Leikkaa valinta

Komento-X

Kopioi valinta

Komento-C

Kopioi kappaletyyli

Optio-komento-C

Sijoita valinta

Komento-V

Sijoita kappaletyyli

Optio-komento-V

Sijoita ja sovita kohdetekstin tyyliin

Optio-vaihto-komento-V

Lisää alue valintaan (tai poista se valinnasta)

Vaihto-vedä tai komento-vedä

Lisää sitova välilyönti

Optio-välilyönti

Lisää rivinvaihto (pehmeä rivinvaihto)

Vaihto-rivinvaihto

Lisää kappaleenvaihto

Rivinvaihto

Lisää uusi rivi lisäyskohdan jälkeen

Ctrl-O

Syötä erikoismerkkejä

Ctrl-komento-välilyönti

Siirrä merkit lisäyskohdan jommallekummalle puolelle

Ctrl-T

Muokkaustyökalujen käyttäminen

Toiminto

Oikotie

Etsi

Komento-F

Etsi seuraava

Komento-G

Etsi edellinen

Vaihto-komento-G

Sijoita valittu teksti Etsi ja korvaa -tekstikenttään.

Komento-E

Korvaa teksti

Rivinvaihto

Vieritä ikkunaa kohtaan, jossa valittu teksti tai objekti on

Komento-J

Kätke Etsi-ikkuna

Esc

Tarkista lisäyskohdassa oleva sana

Ctrl-komento-D

Näytä sanaluettelo, josta voit täydentää valitun sanan

Optio-esc

Tarkista oikeinkirjoitus ja kielioppi

Komento-puolipiste (;)

Näytä Oikeinkirjoitus ja kielioppi -ikkuna

Vaihto-komento-kaksoispiste (:)

Lisää kommentti

Vaihto-komento-K

Näytä seuraava kommentti

Optio-komento-K

Näytä edellinen kommentti

Optio-vaihto-komento-K

Objektien käsitteleminen

Toiminto

Oikotie

Valitse kaikki objektit

Valitse yksi objekteista ja paina komento-A

Poista kaikkien objektien valinta

Valitse yksi objekteista ja paina vaihto-komento-A

Valitse objekteja vetämällä

Vedä dian objektien ympärillä olevasta tyhjästä kohdasta Valitse optio-vetämällä objekteja aloituskohdasta ulospäin

Vierityszoomaus

Magic Mousella tai ohjauslevyllä Optio-komento-vieritys

Lisää objekteja valintaan tai poista objekteja valinnasta

Komento-vedä

Valitse seuraava objekti dialla

Sarkain

Valitse edellinen objekti dialla

Vaihto-sarkain

Valitse lisää objekteja tai poista valinta

Komento-osoita tai vaihto-osoita

Siirrä valitut objektit

Vetäminen

Siirrä valittua objektia yhden pisteen verran

Paina nuolinäppäintä

Siirrä valittua objektia kymmenen pisteen verran

Paina vaihtonäppäintä ja jotain nuolinäppäintä

Siirrä valittua objektia yhden näyttöpikselin verran

Paina optio ja nuolinäppäin (koskee vain retina-näyttöä)

Siirrä valittua objektia kymmenen näyttöpikselin verran

Paina optio-vaihto ja nuolinäppäin (koskee vain retina-näyttöä)

Kopioi tekstin grafiikkatyyli

Optio-komento-C

Sijoita tekstin grafiikkatyyli

Optio-komento-V

Lähetä valittu objekti taka-alalle

Vaihto-komento-B

Lähetä valittu objekti yhden tason verran taka-alalle

Optio-vaihto-komento-B

Tuo valittu objekti etualalle

Vaihto-komento-F

Tuo valittu objekti yhden tason verran etualalle

Optio-vaihto-komento-F

Ryhmitä valitut objektit

Optio-komento-G

Erota valitut objektit

Optio-vaihto-komento-G

Valitse objekti ryhmästä

Kaksoisosoita objektia

Lukitse valitut objektit

Komento-L

Avaa valitut objektit

Optio-komento-L

Monista objekti.

Komento-D tai optio-vedä

Rajoita objektin liike 45 asteeseen

Vaihto-vedä

Muuta objektin kokoa

Vedä valintakahvaa

Ota tasausohjaimet pois käytöstä muuttaessasi kokoa

Komento-vedä

Muuta objektin kokoa sen keskikohdasta

Optio-vedä valintakahvaa

Säilytä kuvasuhde samalla kun muutat objektin kokoa

Vaihto-vedä valintakahvaa

Säilytä kuvasuhde samalla kun muutat objektin kokoa sen keskikohdasta

Optio-vaihto-vedä valintakahvaa

Pyöritä objektia

Komento-vedä valintakahvaa

Pyöritä objektia 45°

Paina vaihtonäppäintä samalla kun pyörität

Pyöritä objektia vastakkaisen kahvan ympäri (keskipisteen sijasta)

Optio-komento-vedä valintakahvaa

Pyöritä objektia 45° vastakkaisen kahvan ympäri (keskipisteen sijasta)

Optio-vaihto-komento-vedä valintakahvaa

Ota tasausohjaimet pois käytöstä siirtäessäsi objektia

Komento-vedä

Maskaa objekti tai poista maskaus

Vaihto-komento-M

Kätke maskisäätimet

Rivinvaihto, enter tai kaksoisosoitus

Näytä maskisäätimet

Kaksoisosoita maskattua kuvaa

Avaa valitun kohteen oikotievalikko

Ctrl-osoita kohdetta

Poistu tekstin muokkauksesta ja valitse objekti

Komento-rivinvaihto

Määritä objekti median paikanvaraajaksi

Ctrl-optio-komento-I

Määritä valittu teksti tekstipaikanvaraajaksi

Ctrl-optio-komento-T

Taulukoiden kanssa työskenteleminen

Toiminto

Oikotie

Lisää rivi valittujen solujen yläpuolelle

Optio-nuoli ylös

Lisää rivi valittujen solujen alapuolelle

Optio-nuoli alas

Lisää sarake valittujen solujen oikealle puolelle

Optio-nuoli oikealle

Lisää sarake valittujen solujen vasemmalle puolelle

Optio-nuoli vasemmalle

Sisältöä sisältävien rivien ja sarakkeiden lisääminen tai poistaminen

Optio-vedä koon muuttamispainiketta

Rivin lisääminen taulukon alaosaan

Valitse solu alimmaiselta riviltä ja paina optio-rivinvaihto.

Sarakkeen lisääminen taulukon oikealle puolelle

Valitse solu äärimmäisenä oikealla olevasta sarakkeesta ja paina sitten sarkainnäppäintä

Valitse koko rivi tai sarake

Osoita taulukkoa ja valitse sitten sarake osoittamalla kirjainpalkkia tai rivi osoittamalla numeropalkkia

Valitse lisää rivejä

Vaihto-nuoli ylös tai vaihto-nuoli alas

Valitse lisää sarakkeita

Vaihto-nuoli oikealle tai vaihto-nuoli vasemmalle

Valitse lisää soluja

Vaihto-osoita

Valitse riviltä tai sarakkeesta vain runkosoluja

Kaksoisosoita sarakkeen kirjainpalkkia tai rivin numeropalkkia

Siirrä soluvalinta seuraavan rivin alkuun

Valitse solu äärimmäisenä oikealla olevasta sarakkeesta ja paina sitten sarkainnäppäintä

Pysäytä rivien tai sarakkeiden uudelleen järjestäminen

Paina Esc samalla kun vedät

Valitse kaikki taulukon sisältö

Komento-A

Poista valittu taulukko tai valittujen solujen sisältö

Delete

Rajoita taulukon liikettä ja lukitse se ohjaimiin

Vaihto-vedä taulukkoa

Korvaa valitun solun sisältö kohdesolun sisällöllä

Vedä valittu solu toiseen soluun

Kopioi valitun solun sisältö kohdesoluun

Optio-vedä valittu solu toiseen soluun

Kopioi solutyyli

Optio-komento-C

Sijoita solutyyli

Optio-komento-V

Sijoita ja säilytä kohdesolun tyyli

Ctrl-vaihto-komento-V

Valitse solu

Osoita valitun taulukon solua (kaksoisosoita valitsemattoman taulukon solua)

Muokkaa solua

Valitse solu ja paina rivinvaihtonäppäintä.

Korosta solun riviä ja saraketta

Paina optionäppäintä, kun pidät osoitinta solun päällä

Avaa ponnahdusvalikko valitussa solussa

Välilyöntinäppäin

Lisää solu valintaan (tai poista se valinnasta)

Komento-osoita valittua tai valitsematonta solua

Tasaa solujen sisältö automaattisesti

Optio-komento-U

Lopeta solun muokkaaminen ja valitse solu

Komento-rivinvaihto

Lopeta solun muokkaaminen ja valitse taulukko

Komento-rivinvaihto kahdesti

Siirrä valittua taulukkoa yhden pisteen verran

Paina nuolinäppäintä

Siirrä valittua taulukkoa kymmenen pisteen verran

Paina vaihtonäppäintä ja jotain nuolinäppäintä

Muuta kaikkien sarakkeiden kokoa taulukossa suhteellisesti

Valitse taulukko ja muuta sitten valintakahvan kokoa ctrl-vetämällä

Valitse seuraava solu tai lisää uusi rivi, jos valittuna on viimeinen solu

Sarkain

Valitse edellinen solu

Vaihto-sarkain

Valitse alapuolella oleva solu

Rivinvaihto

Valitse yläpuolella oleva solu

Vaihto-rivinvaihto

Valitse solu vasemmalla, oikealla, ylhäällä tai alhaalla

Paina nuolinäppäintä (valitussa solussa)

Laajenna soluvalintaa yhdellä solulla

Paina vaihtonäppäintä ja nuolinäppäintä (valitussa solussa)

Valitse ylemmän tason objekti valinnasta

Komento-rivinvaihto

Lisää sarkain tekstiä tai kaavaa muokattaessa

Optio-sarkain

Lisää rivinvaihto (pehmeä rivinvaihto) muokatessasi solussa olevaa tekstiä

Ctrl-rivinvaihto

Lisää kappaleenvaihto (kova rivinvaihto), kun muokkaat solun tekstiä

Rivinvaihto

Avaa Kaavan muokkaaja solun kohdalla, joka ei sisällä kaavaa

Yhtäsuuruusmerkki (=)

Avaa kaavan muokkaaja solun kohdalla, joka sisältää kaavan tai muotoillun numeron

Kaksoisosoita tai optio-rivinvaihto

Sijoita kaavan tulos

Vaihto-komento-V

Tallenna muutokset Kaavan muokkaajassa

Rivinvaihto tai sarkain

Hylkää muutokset Kaavan muokkaajassa

Esc (Escape)

Kaaviodatan muokkaaminen

Toiminto

Oikotie

Näytä tai kätke Kaavion tietomuokkaaja

Vaihto-komento-D

Lopeta tietojen syöttäminen soluun ja siirrä valinta alas

Rivinvaihto

Lopeta tietojen syöttäminen soluun ja siirrä valinta ylös

Vaihto-rivinvaihto

Lopeta tietojen syöttäminen soluun ja siirrä valinta oikealle

Sarkain

Soluviittausten luominen kaavoissa

Toiminto

Oikotie

Siirry yksittäiseen soluun ja valitse se

Paina optionäppäintä ja jotain nuolinäppäintä

Laajenna tai kutista valittua soluviittausta

Paina optio-vaihto ja jotain nuolinäppäintä

Siirry rivin tai sarakkeen ensimmäiseen tai viimeiseen soluun, joka ei ole otsake

Paina optio-komento ja jotain nuolinäppäintä

Lisää rivinvaihto

Optio-rivinvaihto

Lisää sarkain

Optio-sarkain

Määritä valittujen soluviitteiden absoluuttiset ja suhteelliset attribuutit

Siirry eteen- tai taaksepäin vaihtoehdosta toiseen painamalla komento-K tai vaihto-komento-K.

Määritä valittujen soluviittausten ensimmäisten ja viimeisten solujen absoluuttiset ja suhteelliset attribuutit

Siirry eteen- tai taaksepäin vaihtoehdosta toiseen painamalla optio-komento-K tai optio-vaihto-komento-K

Yleiset toiminnot

Toiminto

Oikotie

Aloita sanelu

Paina kahdesti fn

Avaa uusi esitys

Komento-N

Valitse teema ja luo uusi esitys

Enter

Avaa olemassa oleva esitys

Komento-O

Sulje teemavalitsin

Esc

Esityksen tallentaminen

Komento-S

Tallenna nimellä

Optio-vaihto-komento-S

Esityksen monistaminen

Vaihto-komento-S

Esityksen tulostaminen

Komento-P

Avaa Keynote-ohje

Komento-vaihto-kysymysmerkki (?)

Sulje ikkuna

Komento-W

Sulje kaikki ikkunat

Optio-komento-W

Pienennä ikkuna

Komento-M

Pienennä kaikki ikkunat

Optio-komento-M

Siirry koko näytön tilaan

Komento-ctrl-F

Lähennä

Komento-oikea kulmasulku (>)

Pienennä

Komento-vasen kulmasulku (<)

Näytä Asetukset-ikkuna

Komento-pilkku (,)

Zoomaa valintaan

Vaihto-komento-0

Palaa todelliseen kokoon

Komento-0

Näytä esityksen viivaimet

Komento-R

Valitse lisättävä tiedosto

Vaihto-komento-V

Näytä Värit-ikkuna

Komento-vaihto-C

Näytä tai kätke työkalupalkki

Komento-optio-T

Järjestä kohteita työkalupalkissa

Komento-vedä

Poista kohde työkalupalkista

Komento-vedä pois työkalupalkista

Inspektorisivupalkkien kätkeminen tai näyttäminen

Optio-komento-I

Avaa seuraava välilehti sivupalkissa

Ctrl-käänteinen heittomerkki (`)

Avaa edellinen välilehti sivupalkissa

Vaihto-Ctrl-käänteinen heittomerkki (`)

Kätke Keynote

Komento-H

Kätke muut ikkunat

Komento-optio-H

Peru viimeisin toiminto

Komento-Z

Tee sittenkin viimeisin toiminto

Komento-vaihto-Z

Lopeta Keynote

Komento-Q

Lopeta Keynote ja pidä ikkunat auki

Optio-komento-Q

Muokattavien kuvioiden käsitteleminen

Toiminto

Oikotie

Tee muokattu kuvio muokattavaksi

Kaksoisosoita kuvion reunaa

Piirrä muokattu kuvio Kynä-työkalulla

Optio-vaihto-komento-P

Siirrä muokattavan kuvion pistettä

Vedä piste toiseen paikkaan

Poista muokattavan kuvion piste

Osoita pistettä ja paina Delete

Lisää terävä kärki muokattavaan kuvioon

Komento-vedä viivan keskikohdasta

Lisää pyöreä kärki muokattavaan kuvioon

Vedä viivan keskikohdasta

Lisää muokattavaan kuvioon bezier-piste

Optio-vedä viivan keskikohdasta

Muuta muokattavan kuvion kaaripiste kulmapisteeksi

Kaksoisosoita kaaripistettä

Muotoile uudelleen pyöreän kärjen kaari

Vedä pyöreän kärjen vieressä olevaa viivaa

Muotoile uudelleen bezier-pisteen kaari

Osoita bezier-pistettä ja vedä ohjainta

Rakennenäkymän käyttäminen

Toiminto

Oikotie

Luo uusi dia samalle tasolle kuin viimeinen valittu dia

Rivinvaihto tai vaihto-komento-N

Sisennä valitut diat oikealle

Sarkain

Sisennä valitut diat vasemmalle

Vaihto-sarkain

Valitse useampi dia

Vaihto-vedä

Laajenna tai pienennä diojen valinta

Vaihto-osoita

Lisää (tai poista) yksittäinen, ei-peräkkäinen, dia valinnasta

Komento-osoita

Luo uusi dia valitun dian jälkeen käyttämällä oletuskantadiaa

Optio-osoita työkalupalkin Lisää dia -painiketta

Monista dia

Komento-D

Poista valittu dia

Delete

Siirry seuraavaan diaan

Nuoli alas

Siirry edelliseen diaan

Nuoli ylös

Laajenna diaryhmä

Nuoli oikealle

Pienennä diaryhmä

Nuoli vasemmalle

Ohita dia siten, että se ei näy esityksessä

Vaihto-komento-H

Valopöytänäkymän käyttäminen

Toiminto

Oikotie

Siirry seuraavaan diaan

Nuoli oikealle

Siirry edelliseen diaan

Nuoli vasemmalle

Laajenna valinta seuraavalle dialle

Vaihto-nuoli oikealle

Laajenna valinta edelliselle dialle

Vaihto-nuoli vasemmalle

Laajenna valinta ensimmäiselle dialle

Vaihto-komento-nuoli ylös

Laajenna valinta viimeiselle dialle

Vaihto-komento-nuoli alas

Valitse ensimmäisen dia

Komento-nuoli ylös

Valitse viimeinen dia

Komento-nuoli alas

Esityksen toistaminen ja esittäjän näytön käyttäminen

Toiminto

Oikotie

Toista esitys

Optio-komento-P

Toista esitys ensimmäisestä diasta alkaen

Optio-osoita työkalupalkin Toista-painiketta

Siirry seuraavaan diaan tai koonnokseen

Nuoli oikealle tai nuoli alas

Siirry edelliselle dialle

Nuoli vasemmalle tai nuoli ylös

Siirry seuraavaan koonnokseen tai diaan ilman animaatiota

Vaihto-nuoli oikealle

Siirry seuraavaan diaan ilman koonnoksia ja animaatioita

Vaihto-nuoli alas tai vaihto-sivu alas

Siirry edelliseen koonnokseen

Vaihto-nuoli vasemmalle tai vaihto-sivu ylös

Siirry takaisin päin viimeksi katsottujen diojen kautta

Z

Pysäytä esitys

F

Pysäytä esitys ja näytä musta näyttö

B

Pysäytä esitys ja esitä valkoinen näyttö

W

Näytä tai kätke osoitin

C

Näytä dianumero

S

Avaa dianvaihtaja

Paina dian numeroa

Siirry seuraavaan diaan dianvaihtajassa

Plusmerkki (+)

Siirry edelliseen diaan dianvaihtajassa

Miinusmerkki (-)

Siirry edelliseen diaan ja sulje dianvaihtaja

Rivinvaihto

Sulje dianvaihtaja

Esc

Vaihda ensisijainen ja esityksenpitäjän näyttö

X

Nollaa ajastin

R

Vieritä esityksenpitäjän muistiinpanoja ylös

U

Vieritä esityksenpitäjän muistiinpanoja alas

D

Suurenna muistiinpanojen fonttikokoa

Komento-plusmerkki (+)

Pienennä muistiinpanojen fonttikokoa

Komento-miinusmerkki (–)

Lopeta esitystila

Esc tai Q

Kätke esitys ja vaihda viimeksi käytettyyn ohjelmaan

H

Näytä tai kätke näppäinoikotiet

Kysymysmerkki (?) tai kauttaviiva (/)

Siirry ensimmäiselle dialle

home

Siirry viimeiselle dialle

end

Elokuvan toistaminen

Toiminto

Oikotie

Pysäytä tai toista elokuva

K

Kelaa elokuvaa taaksepäin (kehys kerrallaan, jos se on pysäytettynä)

J

Kelaa elokuvaa nopeasti eteenpäin (kehys kerrallaan, jos se on pysäytettynä)

L

Siirry elokuvan alkuun

L

Siirry elokuvan loppuun

O