Pintasan papan kekunci

Anda boleh menggunakan pintasan papan kekunci untuk menyelesaikan banyak tugas dengan cepat dalam Keynote. Untuk menggunakan pintasan papan kekunci, tekan semua kekunci dalam pintasan pada masa yang sama. Pintasan untuk arahan biasa disenaraikan dalam jadual di bawah.

Bergerak dalam persembahan

Tindakan

Pintasan

Alihkan satu aksara ke kiri

Anak Panah Kiri

Alihkan satu aksara ke kanan

Anak Panah Kanan

Beralih satu aksara ke belakang (berfungsi untuk teks kiri ke kanan dan kanan ke kiri)

Control-B

Beralih satu aksara ke depan (berfungsi untuk teks kiri ke kanan dan kanan ke kiri)

Control-F

Bergerak ke baris di atas

Anak Panah Atas

Bergerak ke baris di bawah

Anak Panah Bawah

Beralih ke permulaan perkataan semasa atau sebelumnya

Option–Anak Panah Kiri atau Option-Control-B

Beralih ke penghujung perkataan semasa atau seterusnya

Option–Anak Panah Kanan atau Option-Control-F

Beralih ke permulaan kawasan teks semasa

Command–Anak Panah Atas

Beralih ke bahagian bawah kawasan teks semasa

Command–Anak Panah Bawah

Beralih ke permulaan baris semasa

Command–Anak Panah Kiri

Beralih ke penghujung baris semasa

Command–Anak Panah Kanan

Beralih ke permulaan perenggan semasa

Option–Anak Panah Atas

Beralih ke penghujung perenggan semasa

Option–Anak Panah Bawah

Cari item yang dipilih dalam persembahan

Command-E

Lompat ke pilihan dalam persembahan

Command-J

Skrol ke permulaan slaid

Utama

Skrol ke penghujung slaid

End

Pusatkan titik pemasukan dalam tetingkap aplikasi

Control-L

Beralih ke slaid seterusnya

Bawah Halaman

Beralih ke slaid sebelumnya

Atas Halaman

Beralih ke slaid pertama

Utama

Beralih ke slaid terakhir

End

Pilih teks

Tindakan

Pintasan

Pilih satu atau lebih aksara

Klik di bahagian depan aksara pertama dan seret merentas aksara yang anda mahu pilih

Pilih perkataan

Dwiklik perkataan

Pilih perenggan

Klik tiga kali dalam perenggan

Pilih semua objek dan teks

Command-A

Nyahpilih semua objek dan teks

Shift-Command-A

Lanjutkan pilihan teks

Klik dalam teks, kemudian Shift-klik di lokasi lain dalam teks

Lanjutkan pilihan satu aksara ke kanan

Shift–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan satu aksara ke kiri

Shift–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke hujung perkataan semasa, kemudian ke hujung perkataan seterusnya.

Option–Shift–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan ke permulaan perkataan semasa

Option–Shift–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke hujung baris semasa

Shift–Command–Anak Panah Kanan

Lanjutkan pilihan ke permulaan baris semasa

Shift–Command–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke baris atas

Shift–Anak Panah Atas

Lanjutkan pilihan ke baris bawah

Shift–Anak Panah Bawah

Lanjutkan pilihan ke permulaan perenggan semasa

Option–Shift–Anak Panah Atas

Lanjutkan pilihan ke hujung perenggan semasa

Option–Shift–Anak Panah Bawah

Lanjutkan pilihan ke permulaan teks

Shift–Command–Anak Panah Atas atau Shift-Home

Lanjutkan pilihan ke penghujung teks

Shift–Command–Anak Panah Bawah atau Shift-End

Pilih bulet dan teksnya

Klik bulet

Alihkan bulet dan teksnya, dengan subbulet dan teksnya

Klik bulet dan seret

Formatkan teks

Tindakan

Pintasan

Tunjukkan tetingkap Fon

Command-T

Tunjukkan tetingkap Warna

Shift-Command-C

Gunakan tebal pada teks yang dipilih

Command-B

Gunakan italik pada teks yang dipilih

Command-I

Gunakan garis bawah pada teks yang dipilih

Command-U

Padam aksara atau pilihan sebelumnya

Padam

Padam aksara atau pilihan seterusnya

Forward Delete (tidak tersedia pada semua kata kunci)

Padam perkataan sebelum titik pemasukan

Option-Delete

Padam perkataan selepas titik pemasukan

Option–Forward Delete (tidak tersedia pada semua kata kunci)

Padam teks antara titik pemasukan dan pecahan perenggan seterusnya

Control-K

Jadikan saiz fon lebih besar

Command–Tanda Tambah (+)

Jadikan saiz fon lebih kecil

Command–Tanda Tolak (–)

Kurangkan ruang antara aksara yang dipilih

Option–Command–Tanda Kurung Kiri ([)

Tambah ruang antara aksara yang dipilih

Option–Command–Tanda Kurung Kanan (])

Jadikan teks superskrip

Control–Shift–Command–Tanda Tambah (+)

Jadikan teks subskrip

Control–Command–Tanda Tolak (–)

Jajarkan teks ke hujung kiri

Command–Pendakap Kiri ({)

Pusatkan teks

Command–Bar Menegak (|)

Jajarkan teks ke hujung kanan

Command–Pendakap Kanan (})

Jajarkan teks ke hujung kiri dan hujung kanan (seimbang)

Option–Command–Bar Menegak (|)

Kurangkan paras inden untuk blok teks atau item senarai

Command–Tanda Kurung Kiri ([)

Tambah paras inden untuk blok teks atau item senarai

Command–Pendakap Kanan (])

Kurangkan paras inden untuk item senarai atau tajuk

Shift-Tab

Tambah paras inden untuk item senarai atau tajuk

Tab

Tambah hiperpautan pada teks

Command-K

Potong pilihan

Command-X

Salin pilihan

Command-C

Salin gaya perenggan

Option-Command-C

Tampal pilihan

Command-V

Tampal gaya perenggan

Option-Command-V

Tampal dan padankan gaya teks destinasi

Option-Shift-Command-V

Tambah julat pada (atau keluarkannya daripada) pilihan

Shift-seret atau Command-seret

Selitkan ruang tidak terputus

Option–Space bar

Selitkan pemisah garis (soft return)

Shift-Return

Selitkan pemisah perenggan

Return

Masukkan baris baru selepas titik pemasukan

Control-O

Masukkan aksara khas

Control-Command-Space

Transposisikan aksara di kedua-dua belah titik pemasukan

Control-T

Gunakan alat pengeditan

Tindakan

Pintasan

Cari

Command-F

Cari seterusnya

Command-G

Cari sebelumnya

Shift-Command-G

Letakkan teks yang dipilih dalam medan teks Cari & Gantikan.

Command-E

Gantikan teks

Return

Skrol tetingkap untuk menunjukkan teks atau objek yang dipilih

Command-J

Sembunyikan tetingkap Carian

Esc

Cari perkataan di titik pemasukan

Control-Command-D

Paparkan senarai perkataan untuk melengkapkan perkataan yang dipilih

Option-Esc

Semak ejaan dan tatabahasa

Command-Noktah bertindih (;)

Tunjukkan tetingkap “Ejaan dan Tatabahasa”

Shift-Command-Kolon (:)

Tambah komen

Shift-Command-K

Tunjukkan komen seterusnya

Option-Command-K

Tunjukkan komen sebelumnya

Option-Shift-Command-K

Manipulasi objek

Tindakan

Pintasan

Pilih semua objek

Pilih satu objek, kemudian tekan Command-A

Nyahpilih semua objek

Pilih satu objek, kemudian tekan Shift-Command-A

Pilih objek dengan menyeret

Seret dari bahagian kosong pada slaid di sekeliling objek. Option-seret untuk memilih objek keluar dari titik pemasukan

Skrol zum

Untuk Magic Mouse atau pad jejak. Option-Command-skrol

Tambah atau keluarkan objek daripada pilihan

Command-seret

Pilih objek seterusnya pada slaid

Tab

Pilih objek sebelumnya pada slaid

Shift-Tab

Pilih atau nyahpilih objek tambahan

Command-klik atau Shift-klik

Alihkan objek yang dipilih

Seret

Alihkan objek yang dipilih satu mata

Tekan kekunci anak panah

Alihkan objek yang dipilih sepuluh mata

Tekan Shift dan kekunci anak panah

Alihkan objek yang dipilih satu piksel skrin

Tekan Option dan kekunci anak panah (untuk paparan retina sahaja)

Alihkan objek yang dipilih sepuluh piksel skrin

Tekan Option-Shift dan kekunci anak panah (untuk paparan retina sahaja)

Salin gaya grafik teks

Option-Command-C

Tampal gaya grafik teks

Option-Command-V

Hantar objek yang dipilih ke belakang

Shift-Command-B

Hantar objek yang dipilih satu lapisan ke belakang

Option-Shift-Command-B

Bawa objek yang dipilih ke depan

Shift-Command-F

Bawa objek yang dipilih satu lapisan ke depan

Option-Shift-Command-F

Kumpulkan objek yang dipilih

Option-Command-G

Uraikan objek yang dipilih

Option-Shift-Command-G

Pilih objek dalam kumpulan

Dwiklik objek

Kunci objek yang dipilih

Command-L

Uraikan objek yang dipilih

Option-Command-L

Duplikasi objek

Command-D atau Option-seret

Kekang pergerakan objek kepada 45°

Shift-seret

Saiz semula objek

Seret pemegang pemilihan

Nyahdayakan panduan penjajaran semasa mensaiz semula

Command-seret

Saiz semula objek dari pusat

Option-seret pemegang pemilihan

Kekang nisbah aspek apabila mensaiz semula objek

Shift-seret pemegang pemilihan

Kekang nisbah aspek apabila mensaiz semula objek dari pusat

Option-Shift-seret pemegang pemilihan

Putar objek

Command-seret pemegang pemilihan

Putar objek 45°

Tekan Shift semasa memutar

Putar objek di sekeliling pemegang bertentangan (daripada yang di pusat)

Option-Command-seret pemegang pemilihan

Putar objek 45°di sekeliling pemegang bertentangan (daripada yang di pusat)

Option-Shift-Command-seret pemegang pemilihan

Nyahaktifkan panduan penjajaran semasa mengalihkan objek

Command-seret

Topeng atau nyahtopeng objek

Shift-Command-M

Sembunyikan kawalan topeng

Return, Enter atau dwiklik

Tunjukkan kawalan topeng

Dwiklik imej ditopeng

Buka menu pintasan untuk item yang dipilih

Control-klik item

Keluar daripada pengeditan teks dan pilih objek

Command-Return

Tentukan objek sebagai ruang letak media

Control-Option-Command-I

Tentukan teks yang dipilih sebagai ruang letak teks

Control-Option-Command-T

Menggunakan jadual

Tindakan

Pintasan

Tambah baris di atas sel yang dipilih

Option–Anak Panah Atas

Tambah baris di bawah sel yang dipilih

Option–Anak Panah Bawah

Tambah lajur di sebelah kanan sel yang dipilih

Option–Anak Panah Kanan

Tambah lajur di sebelah kiri sel yang dipilih

Option–Anak Panah Kiri

Tambah atau keluarkan baris dan lajur dengan kandungan

Option-seret butang saiz semula

Masukkan baris di bahagian bawah jadual

Pilih sel dalam baris bawah, kemudian tekan Option-Return

Masukkan lajur di bahagian kanan jadual

Pilih sel dalam lajur paling kanan, kemudian tekan Tab

Pilih keseluruhan baris atau lajur

Klik jadual, kemudian klik bar berhuruf untuk lajur atau bar bernombor untuk baris

Pilih baris tambahan

Shift–Anak Panah Atas atau Shift–Anak Panah Bawah

Pilih lajur tambahan

Shift–Anak Panah Kanan dan Shift–Anak Panah kiri

Pilih sel tambahan

Shift-klik

Pilih sel isi sahaja dalam baris atau lajur

Dwiklik bar berhuruf untuk lajur atau bar bernombor untuk baris

Alihkan pilihan sel ke permulaan baris seterusnya

Pilih sel dalam lajur paling kanan, kemudian tekan Tab

Hentikan menyusun semula baris atau lajur

Tekan Esc semasa menyeret

Pilih semua kandungan dalam jadual

Command-A

Padamkan jadual yang dipilih atau kandungan sel yang dipilih

Padam

Kekang pergerakan jadual dan lekat pada panduan

Shift-seret jadual

Gantikan kandungan sel yang dipilih dengan kandungan sel destinasi

Seret sel yang dipilih ke sel lain

Salin kandungan sel yang dipilih ke dalam sel destinasi

Option-seret sel yang dipilih ke sel lain

Salin gaya sel

Option-Command-C

Tampal gaya sel

Option-Command-V

Tampal dan kekalkan gaya sel destinasi

Control-Shift-Command-V

Pilih sel

Klik sel dalam jadual yang dipilih (dwiklik sel dalam jadual yang tidak dipilih)

Edit sel

Pilih sel, kemudian tekan Return.

Serlahkan baris dan lajur untuk sel

Tekan Option semasa anda terapung atas sel

Buka menu timbul dalam sel yang dipilih

Bar Space

Tambah sel pada (atau keluarkannya daripada) pilihan

Command-klik sel yang dipilih atau tidak dipilih

Jajarkan auto kandungan sel

Option-Command-U

Hentikan pengeditan sel dan pilih sel

Command-Return

Hentikan pengeditan sel dan pilih jadual

Command-Return dua kali

Alihkan jadual yang dipilih satu mata

Tekan kekunci anak panah

Alihkan jadual yang dipilih sepuluh mata

Tekan Shift dan kekunci anak panah

Saiz semula semua lajur dalam jadual mengikut nisbah

Pilih jadual, kemudian Control-seret pemegang saiz semula

Pilih sel seterusnya atau jika sel terakhir dipilih, tambah baris baru

Tab

Pilih sel sebelumnya

Shift-Tab

Pilih sel di bawah

Return

Pilih sel di atas

Shift-Return

Pilih sel ke kiri, kanan, atas atau bawah

Tekan kekunci anak panah (daripada sel dipilih)

Lanjutkan pilihan sel sebanyak satu sel

Tekan Shift dan kekunci anak panah (daripada sel dipilih)

Pilih induk bagi pilihan semasa

Command-Return

Masukkan tab semasa mengedit teks atau formula

Option-Tab

Selitkan pemisah garis (soft return) semasa mengedit teks dalam sel

Control-Return

Selitkan pemisah perenggan (hard return) semasa mengedit teks dalam sel

Return

Buka Editor Formula untuk sel bukan formula yang dipilih

Tanda Sama Dengan (=)

Buka Editor Formula untuk sel yang mengandungi formula atau nombor yang diformatkan

Dwiklik atau Option-Return

Tampal hasil formula

Shift-Command-V

Dalam Editor Formula, simpan perubahan

Return atau Tab

Dalam Editor Formula, buang perubahan

Esc (Escape)

Edit data carta

Tindakan

Pintasan

Tunjukkan atau sembunyikan Editor Data Carta

Shift-Command-D

Lengkapkan entri sel dan alihkan pilihan ke bawah

Return

Lengkapkan entri sel dan alihkan pilihan ke atas

Shift-Return

Lengkapkan entri sel dan alihkan pilihan ke kanan

Tab

Cipta rujukan sel dalam formula

Tindakan

Pintasan

Navigasi ke dan pilih sel tunggal

Tekan Option dan kekunci anak panah

Lanjutkan atau kecutkan rujukan sel yang dipilih

Tekan Option-Shift dan kekunci anak panah

Navigasi ke sel bukan pengepala pertama atau terakhir dalam baris atau lajur

Tekan Option-Command dan kekunci anak panah

Selitkan pemisah baris

Option-Return

Masukkan tab

Option-Tab

Tentukan atribut mutlak atau relatif untuk rujukan sel yang dipilih

Tekan Command-K atau Shift-Command-K untuk bergerak ke hadapan atau ke belakang menerusi pilihan

Tentukan atribut mutlak atau relatif bagi sel pertama dan terakhir pada rujukan sel yang dipilih

Tekan Option-Command-K atau Option-Shift-Command-K untuk bergerak ke hadapan atau ke belakang menerusi pilihan

Umum

Tindakan

Pintasan

Mulakan perencanaan

Tekan Fn dua kali

Buka persembahan baru

Command-N

Pilih tema dan cipta persembahan baru

Enter

Buka persembahan sedia ada

Command-O

Tutup pemilih tema

Esc

Simpan persembahan

Command-S

Simpan sebagai

Option-Shift-Command-S

Duplikasi persembahan

Shift-Command-S

Cetak persembahan

Command-P

Buka Bantuan Keynote

Command–Shift–Tanda Soal (?)

Tutup tetingkap

Command-W

Tutup semua tetingkap

Option-Command-W

Minimumkan tetingkap

Command-M

Minimumkan semua tetingkap

Option-Command-M

Masuk ke paparan skrin penuh

Command-Control-F

Zum masuk

Command–Pendakap Sudut Kanan (>)

Zum keluar

Command–Pendakap Sudut Kiri (<)

Tunjukkan tetingkap Keutamaan

Command-Koma (,)

Zum ke pilihan

Shift-Command-0

Kembali ke saiz sebenar

Command-0

Tunjukkan pembaris persembahan

Command-R

Pilih fail untuk diselitkan

Shift-Command-V

Tunjukkan tetingkap Warna

Command-Shift-C

Sembunyikan atau tunjukkan bar alat

Command-Option-T

Susun semula item dalam bar alat

Command-seret

Keluarkan item daripada bar alat

Command-seret menjauhi bar alat

Sembunyikan atau tunjukkan bar sisi pemeriksa

Option-Command-I

Buka tab seterusnya dalam bar sisi

Control-Grave (`)

Buka tab sebelumya dalam bar sisi

Shift-Control-Grave (`)

Sembunyikan Keynote

Command-H

Sembunyikan tetingkap lain

Command-Option-H

Buat asal tindakan terakhir

Command-Z

Buat semula tindakan terakhir

Command-Shift-Z

Keluar Daripada Keynote

Command-Q

Keluar daripada Keynote dan biarkan tetingkap terbuka

Option-Command-Q

Gunakan bentuk boleh edit

Tindakan

Pintasan

Jadikan bentuk tersuai sebagai boleh edit

Dwiklik pinggir bentuk

Lukis bentuk tersuai dengan alat Pen

Option-Shift-Command-P

Alihkan titik bentuk boleh edit

Seret titik ke lokasi lain

Padamkan titik pada bentuk boleh edit

Klik titik dan tekan Delete

Tambah titik yang tajam pada bentuk boleh edit

Command-seret titik tengah garis

Tambah titik yang lembut pada bentuk boleh edit

Seret titik tengah garis

Tambah titik Bézier pada bentuk boleh edit

Option-seret titik tengah garis

Tukar titik lengkung bagi bentuk boleh edit menjadi titik penjuru

Dwiklik titik lengkung

Bentuk semula lengkung untuk titik lembut

Seret garis bersebelahan ke titik lembut

Bentuk semula lengkung bagi titik Bézier

Klik titik Bézier dan seret kawalan

Gunakan paparan Penavigasi

Tindakan

Pintasan

Cipta slaid baru di paras yang sama seperti slaid terakhir yang dipilih

Return atau Shift-Command-N

Inden slaid yang dipilih ke sebelah kanan

Tab

Alihkan slaid berinden ke kiri

Shift-Tab

Pilih berbilang slaid

Shift-Seret

Lanjutkan atau kurangkan pilihan slaid

Shift-klik

Tambah (atau keluarkan) slaid tunggal yang tidak bersebelahan daripada pilihan

Command-klik

Gunakan induk lalai untuk mencipta slaid baru selepas slaid yang dipilih

Option-klik butang Tambah Slaid dalam bar alat

Duplikasi slaid

Command-D

Padamkan slaid yang dipilih

Padam

Beralih ke slaid seterusnya

Anak Panah Bawah

Beralih ke slaid sebelumnya

Anak Panah Atas

Kembangkan kumpulan slaid

Anak Panah Kanan

Runtuhkan kumpulan slaid

Anak Panah Kiri

Langkau slaid agar ia tidak dipaparkan dalam persembahan

Shift-Command-H

Gunakan paparan Meja Cahaya

Tindakan

Pintasan

Beralih ke slaid seterusnya

Anak panah kanan

Beralih ke slaid sebelumnya

Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke slaid seterusnya

Shift–Anak panah kanan

Lanjutkan pilihan ke slaid sebelumnya

Shift–Anak Panah Kiri

Lanjutkan pilihan ke slaid pertama

Shift–Command–Anak Panah Atas

Lanjutkan pilihan ke slaid terakhir

Shift–Command–Anak Panah Bawah

Pilih slaid pertama

Command–Anak Panah Atas

Pilih slaid terakhir

Command–Anak Panah Bawah

Mainkan persembahan dan gunakan mod penyampai

Tindakan

Pintasan

Mainkan persembahan

Option-Command-P

Mainkan persembahan yang bermula dengan slaid pertama

Option-klik butang Main dalam bar alat

Mahu ke slaid atau binaan seterusnya

Anak Panah Kanan atau Anak Panah Bawah

Pergi ke slaid sebelumnya

Anak Panah Kiri atau Anak Panah Atas

Maju ke binaan atau slaid seterusnya tanpa animasi

Shift-Anak Panah Kanan

Maju ke slaid seterusnya tanpa binaan dan animasi

Shift–Anak Panah Bawah atau Shift–Page Down

Kembali ke binaan sebelumnya

Shift–Anak Panah Kiri atau Shift–Page Up

Kembali menerusi slaid yang telah dilihat

Z

Jeda persembahan

F

Jeda persembahan dan tunjukkan skrin hitam

B

Jeda persembahan dan tunjukkan skrin putih

W

Tunjukkan atau sembunyikan penuding

C

Paparkan nombor slaid

S

Buka penukar slaid

Tekan nombor slaid

Pergi ke slaid seterusnya dalam penukar slaid

Tanda Tambah (+)

Pergi ke slaid sebelumnya dalam penukar slaid

Tanda Tolak (-)

Pergi ke slaid semasa dan tutup penukar slaid

Return

Tutup penukar slaid

Esc

Tukarkan paparan utama dan penyampai

X

Reset pemasa

R

Skrol nota penyampai ke atas

U

Skrol nota penyampai ke bawah

D

Tambah saiz fon nota

Command–Tanda Tambah

Kurangkan saiz fon nota

Command–Tanda Tolak

Keluar daripada mod persembahan

Esc atau Q

Sembunyikan persembahan dan bertukar ke aplikasi terakhir yang digunakan

H

Tunjukkan atau sembunyikan pintasan papan kekunci

Tanda Soal (?) atau Sempang Depan (/)

Pergi ke slaid pertama

laman utama

Pergi ke slaid terakhir

tamat

Mainkan filem

Tindakan

Pintasan

Jeda atau mainkan filem

K

Putar balik filem (mengikut bingkai, jika dijeda)

J

Maju pantas filem (mengikut bingkai, jika dijeda)

L

Lompat ke permulaan filem

L

Lompat ke penamat filem

O