Animacja obiektów

Aby zwiększyć dynamikę prezentacji, możesz dołączyć animacje obiektów na slajdzie. Na przykład, kolejne punktory z tekstem mogą się pojawiać osobno lub obrazek przedstawiający piłkę może odbijać się od slajdu.

Animacje obiektów to efekty wejścia i wyjścia. Dostępne są różne animacje obiektów, zależnie od tego, czy dany obiekt to pole tekstowe, wykres, tabela, kształt czy multimedia (zdjęcie, dźwięk lub wideo).

Pojawianie się obiektu na slajdzie to wejście. Znikanie obiektu ze slajdu to wyjście. Poruszanie się obiektu po slajdzie to animacja akcji.

Animowanie wejścia obiektu na slajd lub wyjścia obiektu ze slajdu

Możesz włączyć animowanie wejścia obiektu na slajd, wyjścia obiektu ze slajdu lub obu tych sytuacji.

 1. Zaznacz pole obiektu lub pole tekstowe, które chcesz animować.

 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności:

  • Animowanie wejścia obiektu na slajd: Kliknij w kartę Wejście na górze paska bocznego (po prawej), kliknij w Dodaj efekt, a następnie wybierz animację.

   Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wejście, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

  • Animowanie wyjścia obiektu ze slajdu: Kliknij w kartę Wyjście na górze paska bocznego (po prawej), kliknij w Dodaj efekt, a następnie wybierz animację.

   Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wyjście, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

 3. Użyj dostępnych narzędzi, aby zmienić czas trwania animacji i inne jej parametry.

Innym sposobem animowania kilku obiektów jak jednego obiektu jest zgrupowanie ich, a następnie dodanie animacji do grupy.

Animowanie obiektu na slajdzie

Przy użyciu animacji akcji możesz przesuwać obiekty wzdłuż ścieżki lub zmieniać ich wygląd bez przesuwania obiektu na lub poza slajd. Na przykład, możesz zmienić wielkość obiektu, ustawić dla niego przezroczystość itd.

Istnieją dwa rodzaje animacji akcji: Podstawowe animacje akcji zmieniają wygląd obiektu przez zmianę jego rozmiaru lub pozycji na slajdzie. Animacje akcji wyróżnienia zaczynają się i kończą w tym samym miejscu, a są używane w celu zwrócenia uwagi na obiekt na slajdzie.

Możesz łączyć ze sobą animacje podstawowe i wyróżnienia, aby uzyskać ciekawe efekty. Na przykład, możesz zastosować animację Ruch, odtwarzaną w tym samym czasie, co animacja Obrót, dzięki czemu obiekt będzie wydawał się obracać podczas poruszania się po slajdzie.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz animować.

 2. Kliknij w kartę Akcja, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Akcja, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Dodaj efekt, a następnie wybierz animację.

 4. Użyj dostępnych narzędzi, aby dostosować animację.

 5. Aby zastosować inną animację podstawową do obiektu, kliknij w czerwony romb poniżej obiektu, a następnie wybierz animację.

 6. Aby połączyć dwie podstawowe animacje akcji, na karcie Akcja (na górze paska bocznego) zastosuj obie te animacje w obiekcie, kliknij w Kolejność animacji, a następnie wybierz Z animacją i wybierz poprzednią animację w oknie Kolejność animacji.

Gdy obiekt zmienia pozycję w wyniku animacji akcji, na slajdzie wyświetlany jest „duch” tego obiektu. Duchy reprezentują docelową pozycję obiektów z zastosowaną animacją akcji.

Animowanie kolejnych fragmentów obiektu

Tabele, wykresy, listy lub bloki tekstu mogą być animowane w całości lub fragmentami. Na przykład, wykres kołowy może być wyświetlany kolejno po jednym klinie, a lista kolejno po jednym punkcie.

 1. Zaznacz tabelę, wykres lub fragment tekstu, gdzie używana jest animacja.

 2. Kliknij w kartę Wejście, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Wejście, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Wykonanie, a następnie wybierz sposób wykonania animacji.

  Opcje wykonania zależą od typu wybranego obiektu. Na przykład, wykres kołowy może być animowany klin po klinie, a wykres paskowy może być animowany zestaw po zestawie.

  Niektóre efekty, takie jak Wjazd, mają dodatkowe opcje wykonania tekstu. Opcje wykonania tekstu pozwalają animować słowa i znaki. Na przykład, możesz animować pojawianie się kilku akapitów, a słowa w tych akapitach mogą pojawiać się losowo podczas animacji każdego akapitu.

Zmienianie kolejności i czasu animacji

Możesz zmieniać kolejność animowania obiektów na slajdzie. Możesz także dostosowywać czas animacji, wybierać automatyczne animowanie niektórych efektów po zakończeniu innych lub włączać jednoczesne odtwarzanie animacji. Możesz także ustalać, kiedy dana animacja ma się rozpocząć.

Okno kolejności animacji
 1. Zaznacz slajd zawierający efekty animacji, których kolejność chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Wejście, Wyjście lub Akcja (na górze paska bocznego po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim tych kart, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Kolejność na dole karty.

  Pojawi się lista wszystkich efektów animacji na slajdzie. Aby łatwo zidentyfikować kolejność animacji określonego obiektu, zaznacz ten obiekt na slajdzie.

 4. Aby zmienić kolejność odtwarzania efektów animacji, przeciągnij je na inne pozycje w oknie Kolejność animacji. Aby zaznaczyć wiele animacji, kliknij w nie, trzymając naciśnięty klawisz Command.

  Jeśli przeciągniesz efekt animacji nad inny efekt animacji (zostaną one złączone w oknie), drugi efekt animacji odtwarzany będzie automatycznie po zakończeniu pierwszego efektu w parze.

 5. Aby zmienić czas efektu animacji, zaznacz efekt animacji, kliknij w menu podręczne Początek i wybierz:

  • Po kliknięciu: Animacja odtwarzana jest po kliknięciu.

  • Z animacją [numer]: Animacja odtwarzana jest w tym samym czasie, co animacja ją poprzedzająca.

  • Po animacji [numer]: Animacja odtwarzana jest po zakończeniu poprzedniej animacji. Ustaw opóźnienie, używając strzałek obok pola Opóźnienie.

Usuwanie animacji

Aby usunąć efekt animacji, zmień efekt na Brak.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz zmodyfikować.

 2. Kliknij w kartę Wejście, Wyjście lub Akcja (na górze paska bocznego po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim tych kart, kliknij w Przycisk animacji na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w Zmień, a następnie wybierz Brak.