Dodawanie komentarzy i wyróżnianie tekstu

Zarówno Ty, jak i osoby, którym udostępniasz swoją prezentację, możecie dodawać komentarze do tekstu, obiektów, wykresów i slajdów. Komentarze są przydatne np. do notowania uwag dla siebie oraz uwag od redaktora, korektora lub recenzenta tekstu.

Możesz także wyróżniać tekst, a następnie dodawać do niego komentarze.

Gdy nie chcesz, aby komentarze i wyróżnienia były widoczne, możesz je ukryć.

Dodawanie komentarza

Dla skomentowanego tekstu używany jest kolor przypisany do autora komentarza. Skomentowany tekst, obiekty i komórki tabeli oznaczone są znacznikiem komentarza.

  1. Zaznacz tekst lub kliknij w obiekt lub komórkę tabeli, a następnie kliknij w Przycisk komentarza na pasku narzędzi.

    Komentarze na slajdzie są zawsze otwarte.

  2. Wprowadź komentarz, a następnie kliknij poza obszarem komentarza, aby go zamknąć.

Aby przeczytać komentarz, kliknij w niego. Aby usunąć komentarz, kliknij w Usuń w komentarzu.

Możesz zmienić wielkość tekstu komentarza, wybierając polecenie menu Keynote > Preferencje > Ogólne (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), klikając w menu podręczne Wielkość tekstu, a następnie wybierając wielkość.

Ustawianie danych autora oraz koloru komentarzy

  1. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu), a następnie kliknij w Ogólne.

  2. Wprowadź imię w polu Autor.

  3. Aby zmienić kolor, wybierz polecenie menu Widok > Komentarze > Kolor autora (menu Widok znajduje się na górze ekranu), a następnie wybierz kolor.

Wyróżnianie tekstu

Możesz wyróżniać tekst w polach tekstowych i kształtach, a następnie dodawać do niego komentarze. Nie możesz wyróżniać tekstu w tabelach, ale możesz dodawać komentarze do poszczególnych komórek.

  1. Zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie menu Wstaw > Wyróżnienie (menu Wstaw znajduje się na górze ekranu).

  2. Aby dodać komentarz, kliknij w wyróżniony tekst i wprowadź komentarz.

Aby usunąć wyróżnienie, zaznacz tekst, a następnie wybierz polecenie menu Edycja > Usuń wyróżnienia i komentarze (menu Edycja znajduje się na górze ekranu).

Pokazywanie lub ukrywanie komentarzy

  • Kliknij w Przycisk widoku na pasku narzędzi, a następnie wybierz Pokaż komentarze lub Ukryj komentarze.