Formatowanie list

Możesz tworzyć sformatowane listy z punktorami, numerami lub literami. Każda lista może zawierać wcięcia tworzące hierarchię. Na listach poziomowanych, takich jak listy używane w dokumentach prawnych, można używać kombinacji numerów i liter, określających różne poziomy hierarchii.

Możesz używać stylów list, aby stosować spójne formatowanie we wszystkich listach w prezentacji. Możesz tworzyć własne style list, zmieniać nazwy istniejących stylów oraz używać narzędzi listy, aby zarządzać stylami list w prezentacji.

Przykłady listy wypunktowanej, numerowanej i numerowanej hierarchicznej.

Automatyczne tworzenie listy

Gdy w preferencjach Keynote włączone jest automatyczne tworzenie list, program wykrywa, gdy piszesz listę.

 1. Wybierz polecenie menu Keynote > Preferencje (menu Keynote znajduje się na górze ekranu).

 2. Kliknij w Ogólne, a następnie zaznacz pole wyboru Automatycznie wykrywaj listy.

 3. Kliknij w pole tekstowe, wpisz punktor (Option-8), literę lub liczbę, a następnie wprowadź pierwszy element listy.

  Aby użyć znaku specjalnego jako punktora, wybierz polecenie menu Edycja > Znaki specjalne (menu Edycja znajduje się na górze ekranu), a następnie kliknij w znak w menu z punktorem lub gwiazdką.

 4. Naciśnij Return.

  Keynote będzie automatycznie dodawać punktory, litery, liczby lub znaki przed kolejnymi elementami listy.

 5. Aby zmienić poziom wcięcia (hierarchię) elementu listy, kliknij w dowolnym miejscu tego elementu, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przenoszenie elementu w prawo: Naciśnij Tab.

  • Przenoszenie elementu w lewo: Naciśnij Shift-Tab.

 6. Aby zakończyć listę, naciśnij dwukrotnie klawisz Return lub raz klawisz Delete.

Możesz także zaznaczyć tekst, który chcesz sformatować jako listę, a następnie dokonać wyboru z menu podręcznego Punktory i listy, znajdującego się na pasku bocznym po prawej. Aby zobaczyć więcej opcji formatowania, kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Punktory i listy.

Konwertowanie tekstu na listę

 1. Zaznacz tekst, który chcesz sformatować jako listę.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego, a następnie kliknij w przycisk Styl.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne obok etykiety Punktory i listy, a następnie wybierz styl listy.

 4. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Punktory i listy, aby pokazać więcej narzędzi formatowania.

  Gdy z menu podręcznego znajdującego się poniżej trójkąta rozwijania wybierzesz Punktory tekstowe, Punktory obrazkowe lub Numery, wyświetlone zostaną dodatkowe narzędzia dla wybranego typu listy.

Aby użyć na liście zarówno liter, jak i numerów, zaznacz tekst, który chcesz sformatować, wybierz Numery z menu podręcznego znajdującego się poniżej trójkąta rozwijania, a następnie wybierz litery lub numery z ostatniego menu podręcznego. Jeśli chcesz, aby numery i litery były zagnieżdżane na każdym poziomie (np. 1, 1.1, 1.1.1 itd.), zaznacz pole wyboru Numery poziomowane.

Zmienianie kolejności elementów listy

Możesz przeciągać elementy listy na inne poziomy w hierarchii lub na inne poziomy wcięcia.

 1. Zaznacz element, który chcesz przenieść, klikając w punktor, numer lub literę.

 2. Przeciągnij element w lewo, w prawo, w górę lub w dół na liście, aż niebieski trójkąt pojawi się w miejscu docelowym.

Zmienianie stylu punktora

 1. Zaznacz wiersze tekstu z punktorami, które chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Punktory i listy, kliknij w menu podręczne pod etykietą Punktory i listy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Punktory tekstowe: Kliknij w menu podręczne Punktor, a następnie wybierz inny typ punktora (przewiń, aby zobaczyć wszystkie dostępne).

   Aby jako punktora użyć własnego tekstu lub znaku, kliknij dwukrotnie w menu podręczne Punktor, a następnie wprowadź własny tekst lub znak. Aby użyć znaku specjalnego, wybierz polecenie menu Edycja > Znaki specjalne (menu Edycja znajduje się na górze ekranu), a następnie wybierz znak.

  • Punktory obrazkowe: Kliknij w menu podręczne Punktor, wybierz Punktory obrazkowe, kliknij w przycisk Bieżący obrazek, a następnie wybierz styl punktora obrazkowego.

   Aby użyć własnego obrazka, kliknij w Własny obrazek, a następnie wybierz plik obrazka na komputerze.

  Element przeciągany do nowego poziomu wcięcia.

Użyj narzędzi w sekcji Punktory i listy, aby zmienić wielkość punktorów oraz odległość między nimi a tekstem.

Zmienianie typu liczb lub liter

Do wskazywania poziomów listy numerowanej mogą być używane liczby, litery, cyfry rzymskie lub ich kombinacje.

 1. Zaznacz wiersze tekstu z numerowaniem, który chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Punktory i listy, a następnie wybierz opcję.

  Narzędzia do formatowania liczb i liter na listach

Aby rozpocząć numerowanie od innego punktu, zaznacz Zacznij od, a następnie wprowadź liczbę lub literę.

Korygowanie odstępów oraz wyglądu punktorów, liczb i liter

Możesz zmieniać odstępy, wielkość, kolor i wyrównanie punktorów, liczb i liter.

 1. Zaznacz wiersze tekstu z punktorami, które chcesz zmienić.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego po prawej, a następnie kliknij w przycisk Styl w górnej części paska bocznego.

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tekst, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Punktory i listy, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Wcięcie: Wpisz liczbę lub kliknij w strzałki obok pól Wcięcie i Tekst, aby ustawić odległość między lewym marginesem a punktorem oraz między punktorem a tekstem.

  • Zmienianie koloru punktora: Wybierz kolor przy użyciu pola kolorów (aby wybrać kolor pasujący do motywu) lub przy użyciu koła kolorów (aby wybrać dowolny kolor).

   Nie można zmienić koloru punktorów obrazkowych, ale można wybrać inny obrazek z menu podręcznego Bieżący obrazek.

  • Korygowanie wielkości punktora: Wpisz wartość procentową w polu Wielkość lub kliknij w strzałki w górę i w dół.

  • Przenoszenie punktorów powyżej lub poniżej linii średniej tekstu: Kliknij w strzałki w górę i w dół w polu Wyrównanie.

   Sekcja Punktory i listy z etykietami wskazującymi narzędzia wcięć punktorów i tekstu, koloru punktora, wielkości punktora oraz wyrównywania

Jeśli chcesz móc stosować te zmiany w innych listach w prezentacji, możesz utworzyć nowy styl listy lub uaktualnić bieżący styl listy. Styl listy obejmuje tylko formatowanie ustawione przy użyciu narzędzi w sekcji Punktory i listy.

Tworzenie, uaktualnianie lub przywracanie stylu listy

Każda tworzona lista używa jednego ze stylów listy, definiującego jej wygląd. Gdy zmieniasz wygląd listy (np. zmieniając punktory, numerację lub odstępy wcięć), tworzysz zastąpienia stylu, oznaczane gwiazdką obok nazwy stylu listy w menu podręcznym Style listy. Możesz zachować lub usunąć te zastąpienia, jak również użyć ich do utworzenia nowego stylu listy, który będzie można stosować w innych listach.

 1. Zaznacz wiersze tekstu listy, zawierające zmiany formatowania.

 2. Kliknij w przycisk Styl, znajdujący się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli lista znajduje się w polu tekstowym, tabeli lub kształcie, kliknij najpierw w kartę Tekst na górze paska bocznego, a następnie kliknij w przycisk Styl.

 3. Kliknij w menu podręczne Style listy, znajdujące się po prawej stronie etykiety Punktory i listy, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

  • Utrzymanie zastąpień stylu bez zmiany stylu listy: Nie rób nic. Tekst zachowa wprowadzone zmiany, a za każdym razem, gdy zaznaczysz listę lub rozpoczniesz jej edycję, obok nazwy stylu listy pojawi się gwiazdka.

  • Usuwanie zastąpień stylu i przywracanie oryginalnego stylu listy: Kliknij w nazwę stylu (obok niej widoczna jest szara ikona zaznaczenia). Zastąpienie jest usuwane, przywracany jest oryginalny styl tekstu, a ikona zaznaczenia zmienia kolor na czarny.

  • Dodawanie nowego stylu listy: Kliknij w Przycisk nowego stylu na górze menu podręcznego Style listy, a następnie wprowadź nazwę stylu.

   Menu podręczne Style listy z gwiazdką oznaczającą zastąpienie stylu oraz objaśnieniami przycisku Nowy styl oraz podmenu z opcjami zarządzania stylami

Style listy są rodzajem stylów akapitu, możesz więc zmieniać ich nazwy, uaktualniać je i usuwać, dodawać do nich skróty klawiszowe itd.

Uwaga: Style listy obejmują wyłącznie formatowanie ustawione przy użyciu narzędzi znajdujących się na pasku bocznym w sekcji Punktory i listy. Formatowanie zdefiniowane przy użyciu narzędzi znajdujących się w sekcji powyżej (czcionka, kolor czcionki, style znaków) nie jest uwzględniane w stylu listy.

Zmienianie nazwy lub usuwanie stylu listy

 1. Zaznacz tekst na liście używającej stylu, który chcesz uaktualnić.

 2. Kliknij w kartę Tekst na górze paska bocznego, a następnie kliknij w przycisk Styl.

 3. Kliknij w menu podręczne Style listy, znajdujące się po prawej stronie etykiety Punktory i listy.

 4. Przesuń wskaźnik nad nazwę stylu, a następnie kliknij w strzałkę, aby otworzyć menu.

 5. Wykonaj jedną z następujących rzeczy:

  • Wybierz Usuń styl. Jeśli próbujesz usunąć styl, który jest używany w danej prezentacji, wyświetlone zostanie okno z prośbą o wybranie stylu, którym ma zostać zastąpiony usuwany styl.

  • Wybierz Zmień nazwę stylu, a następnie wprowadź nową nazwę.