Dodawanie wierszy i kolumn oraz zmienianie ich ułożenia

Istnieją trzy rodzaje wierszy i kolumn w tabelach:

 • Wiersze i kolumny nagłówka są opcjonalne. Używane są one do umieszczania etykiet identyfikujących zawartość poszczególnych wierszy i kolumn. Dane z komórek nagłówka nie są używane w formułach. Pojedyncza tabela może mieć do pięciu wierszy nagłówka i do pięciu kolumn nagłówka.

 • Wiersze i kolumny części głównej zawierają dane. Każda tabela musi zawierać co najmniej jeden wiersz części głównej i co najmniej jedną kolumnę części głównej.

 • Wiersze stopki znajdują się na dole tabeli.

Dodawanie lub usuwanie kolumn i wierszy

Kliknij w tabelę, a następnie wykonaj dowolne z poniższych czynności:

 • Dodawanie lub usuwanie kolumn po prawej stronie tabeli: Kliknij w Uchwyt kolumny, a następnie kliknij w strzałkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę kolumn.

 • Dodawanie wierszy na dole tabeli: Kliknij w Uchwyt wiersza, a następnie kliknij w strzałkę, aby zwiększyć lub zmniejszyć liczbę wierszy.

 • Dodawanie kolumny lub wiersza w dowolnym miejscu tabeli: Kliknij w komórkę, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz, gdzie chcesz dodać nowy wiersz lub nową kolumnę (nad, pod, przed lub za zaznaczoną komórką).

  Możesz także umieścić wskaźnik nad paskiem z liczbami lub literami w miejscu wiersza lub kolumny, obok których chcesz dodać nowy wiersz lub kolumnę, kliknąć w strzałkę skierowaną w dół, a następnie wybrać, gdzie chcesz umieścić nowy wiersz lub kolumnę.

 • Usuwanie kolumny z dowolnego miejsca tabeli: Kliknij w pasek z literami nad kolumną, którą chcesz usunąć, kliknij w strzałkę w dół, a następnie wybierz Usuń kolumnę.

  Możesz także umieścić wskaźnik nad paskiem z liczbami lub literami w miejscu wiersza lub kolumny, które chcesz usunąć, kliknąć w strzałkę skierowaną w dół, a następnie wybrać Usuń wiersz lub Usuń kolumnę.

Zaznaczanie wierszy i kolumn

 1. Kliknij w tabelę.

  Nad kolumnami pojawią się paski z literami. Po lewej stronie wierszy pojawią się paski z liczbami.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznaczanie pojedynczego wiersza lub pojedynczej kolumny: Kliknij w pasek wiersza lub kolumny, które chcesz zaznaczyć.

  • Zaznaczanie wielu wierszy lub kolumn: Kliknij w pasek wiersza lub kolumny, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia (białą kropkę), aby objąć wiersze lub kolumny, których chcesz użyć.

   Aby zaznaczyć wiersze lub kolumny nie znajdujące się obok siebie, kliknij w pasek danego wiersza lub kolumny, trzymając naciśnięty klawisz Command.

Przenoszenie wierszy i kolumn w tabeli

 • Zaznacz co najmniej jeden wiersz lub co najmniej jedną kolumnę, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Przenoszenie wierszy: Kliknij i przytrzymaj pasek z liczbami obok wierszy, aby wiersze te wyświetlone zostały jako uniesione nad tabelę, a następnie przeciągnij je powyżej lub poniżej innego wiersza.

  • Przenoszenie kolumn: Kliknij i przytrzymaj pasek z literami nad kolumnami, aby kolumny te wyświetlone zostały jako uniesione nad tabelę, a następnie przeciągnij je na prawo lub na lewo od innej kolumny.

Jeśli przeciągniesz wiersze lub kolumny poza obszar istniejącej tabeli, utworzysz nową tabelę.

Zmienianie rozmiaru wierszy i kolumn

Możesz zmieniać szerokość określonych kolumn oraz wysokość określonych wierszy w tabeli.

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ręczne zmienianie rozmiaru: Przesuń wskaźnik nad prawą krawędź paska z literami, odpowiadającego kolumnie, której szerokość chcesz zmienić (lub nad dolną krawędź paska z liczbami, odpowiadającego wierszowi, którego wysokość chcesz zmienić), a następnie przeciągnij, gdy zobaczysz Uchwyt zmiany szerokości kolumny.

   Jeśli zmieniasz rozmiar wielu kolumn i wierszy, rozmiar ten jest zmieniany proporcjonalnie. Aby tak zmienić rozmiar wierszy lub kolumn, aby był on jednakowy, zaznacz najpierw te wiersze lub kolumny, a następnie przeciągnij z naciśniętym klawiszem Option.

   Jeśli położenie tabel widocznych na stronie ustawione jest na Zostaw na stronie (w panelu Uporządkuj, na górze paska bocznego po prawej), wyrównanie wierszy lub kolumn tabel sygnalizowane jest pojawieniem się linii pomocniczych wyrównywania.

  • Dokładne zmienianie rozmiaru: Kliknij w komórkę znajdującą się w wierszu lub kolumnie, które chcesz zmienić. Kliknij w kartę Tabela na pasku bocznym po prawej, a następnie kliknij w trójkąt rozwijania obok etykiety Rozmiar wiersza i kolumny. Kliknij w strzałki, aby ustawić żądany rozmiar.

   Zmianie ulegnie rozmiar całego wiersza lub całej kolumny. Jeśli zaznaczysz komórki z więcej niż jednego wiersza lub kolumny, zmianie ulegnie rozmiar wszystkich wierszy i kolumn uwzględnionych w zaznaczeniu.

  • Zmniejszanie rozmiaru kolumny lub wiersza do zawartości: Kliknij w numer wiersza lub literę kolumny, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie wybierz Dopasuj wysokość do zawartości lub Dopasuj szerokość do zawartości.

   Możesz także kliknąć w jeden z przycisków Dopasuj, znajdujących się na karcie Tabela na pasku bocznym Format (pod etykietą Rozmiar wiersza i kolumny).

  • Ustawianie tej samej wysokości wszystkich wierszy lub tej samej szerokości wszystkich kolumn: Zaznacz tabelę, a następnie wybierz polecenie menu Format > Tabela > Rozmieść wiersze równomiernie lub polecenie menu Format > Tabela > Rozmieść kolumny równomiernie (menu Format znajduje się na górze ekranu).

  • Ustawianie tej samej wysokości niektórych wierszy lub tej samej szerokości niektórych kolumn: Zaznacz wiersz lub kolumnę, a następnie kliknij w inne wiersze lub kolumny, trzymając naciśnięty klawisz Command. Wybierz polecenie menu Format > Tabela > Rozmieść wiersze równomiernie lub polecenie menu Format > Tabela > Rozmieść kolumny równomiernie (menu Format znajduje się na górze ekranu).

Aby zmienić rozmiar wszystkich wierszy lub kolumn tabeli, zaznacz tabelę, a następnie przeciągnij uchwyt zaznaczenia (biały kwadrat).

Dodawanie lub usuwanie wierszy i kolumn nagłówka

Dodawanie wierszy nagłówka, kolumn nagłówka oraz wierszy stopki powoduje konwertowanie istniejących wierszy lub kolumn na nagłówki lub stopki. Na przykład, jeśli w pierwszym wierszu tabeli znajdują się dane, gdy dodasz wiersz nagłówka, pierwszy wiersz tabeli stanie się wierszem nagłówka, zawierającym te same dane. Dane z komórek nagłówka nie są uwzględniane na wykresach i w formułach.

 1. Kliknij w tabelę.

 2. Kliknij w kartę Tabela, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Tabela, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Nagłówki i stopki, a następnie wybierz żądaną liczbę wierszy nagłówka lub kolumn nagłówka.