Formatowanie komórek w celu wyświetlania różnych typów danych

Możesz formatować komórki tabeli do wyświetlania tekstu, wartości liczbowych, walutowych, procentowych, daty i czasu oraz czasu trwania (określających zakres czasu, np. „3 tyg. 4 dni 2 godz.”) Format komórki definiuje sposób wyświetlania danych w komórce oraz rozpoznawania ich przez funkcje odwołujące się do tej komórki.

Możesz również wybrać, ile miejsc dziesiętnych ma być widocznych w komórkach zawierających liczby, dane walutowe lub wartości procentowe, nawet jeśli wartość wprowadzona do danej komórki jest dokładniejsza. W obliczeniach zawsze używana jest wartość, która została wprowadzona — niezależnie od tego, ile miejsc dziesiętnych jest wyświetlanych w komórce. Gdy formuła odwołuje się do tekstu w komórce, w obliczeniu używana jest wartość wyświetlana.

Format komórki możesz zmienić nawet po wprowadzeniu do niej zawartości.

Liczby

Domyślnie komórki sformatowane do wyświetlania liczb pokazują tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie do nich wpisane. Możesz zmienić to ustawienie, aby we wszystkich komórkach sformatowanych jako liczby widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

Zmiany dotyczące ustawień miejsc dziesiętnych mają zastosowanie zarówno do liczb, jak i do wartości procentowych. Na przykład, jeśli zmienisz format komórki z liczbowego na procentowy, wybrana liczba miejsc dziesiętnych nie ulegnie zmianie.

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz:

  • Liczba: Wyświetla standardowo sformatowane liczby.

  • Ułamek: Wyświetla ułamki zwykłe (z licznikiem i mianownikiem), zamiast ułamków dziesiętnych. Kliknij w menu podręczne Dokładność i wybierz maksymalną liczbę wyświetlanych cyfr lub zaokrąglanie do najbliższej połowy, czwartej części, ósmej części itd.

  • Naukowy: Wyświetla liczby w notacji naukowej. Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być widoczne lub wybierz Automatyczne, aby wyświetlać tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane.

 4. Oto sposoby dostosowywania formatu wyświetlania liczb:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Keynote nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wprowadzona wartość to 5,74, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Keynote wyświetla 6.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Kliknij w menu podręczne znajdujące się po prawej stronie pola Dziesiętne, a następnie dokonaj wyboru.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

Waluta (jednostki monetarne)

Domyślnie w komórkach sformatowanych do wyświetlania waluty widoczne są dwa miejsca dziesiętne. Możesz zmienić to ustawienie, aby w danej komórce widocznych było tyle miejsc dziesiętnych, ile zostało wprowadzonych, lub aby w komórkach widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Waluta.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Keynote nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wprowadzona wartość to 5,74, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Keynote wyświetla 6.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Kliknij w menu podręczne znajdujące się po prawej stronie pola Dziesiętne, a następnie dokonaj wyboru.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

  • Używanie liczb ujemnych w stylu księgowym: Zaznacz pole wyboru Styl księgowy, aby wartości ujemne wyświetlane były w nawiasie.

 5. Kliknij w menu podręczne Waluta, a następnie wybierz symbol waluty, np. złoty polski (zł).

Procent

Domyślnie komórki sformatowane do wyświetlania wartości procentowych pokazują tyle miejsc dziesiętnych, ile zostanie do nich wpisane. Możesz zmienić to ustawienie, aby w komórkach widoczna była taka sama liczba miejsc dziesiętnych.

Zmiany dotyczące miejsc dziesiętnych w zaznaczonym zakresie komórek dotyczą zarówno wartości procentowych, jak i liczbowych. Na przykład, jeśli zmienisz format komórki z procentowego na liczbowy, liczba wyświetlanych miejsc dziesiętnych nie ulegnie zmianie.

 1. Zaznacz komórki lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Procent.

 4. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Ustawianie liczby miejsc dziesiętnych: Wpisz w polu Dziesiętne liczbę miejsc dziesiętnych, jakie mają być wyświetlane. Keynote nie obcina cyfr dziesiętnych, tylko zaokrągla wyświetlaną wartość. Na przykład, jeśli wprowadzona wartość to 5,74, a liczba miejsc dziesiętnych została ustawiona na zero, Keynote wyświetla 6.

  • Wyświetlanie tylu miejsc dziesiętnych, ile zostanie wpisane do komórki: Usuń liczbę z pola Dziesiętne lub kliknij wielokrotnie w strzałkę w dół obok pola Dziesiętne, aż pojawi się ustawienie Autom.

  • Ustalanie sposobu wyświetlania wartości ujemnych: Kliknij w menu podręczne znajdujące się po prawej stronie pola Dziesiętne, a następnie dokonaj wyboru.

  • Pokazywanie separatora tysięcy: Zaznacz pole wyboru Separator tysięcy.

Jeśli sformatujesz komórkę zawierającą już wartość, przyjmowane jest, że jest to wartość dziesiętna i zostaje ona przekonwertowana w wartość procentową. Na przykład: 3 zamieni się w 300%.

Jeśli wartość procentowa jest używana w formule, stosowana jest jej postać ułamkowa. Na przykład, wartość wyświetlana jako 3% jest używana w formułach jako 0,03.

Data i czas

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Data i czas.

 4. Kliknij w menu podręczne Data, a następnie wybierz format.

  Jeśli wybierzesz Brak, w komórce nie będzie wyświetlana data, nawet gdy jest ona wprowadzona i używana w obliczeniach.

 5. Kliknij w menu podręczne Czas, a następnie wybierz format.

  Jeśli wybierzesz Brak, w komórce nie będzie wyświetlany czas, nawet gdy jest on wprowadzony i używany w obliczeniach.

Jeśli nie wprowadzisz daty lub czasu, Keynote doda wartość domyślną. Na przykład, jeśli wpiszesz „13:15”, Keynote doda dzisiejszą datę.

Czas trwania (jednostki czasu)

Komórki zawierające czas trwania są domyślnie sformatowane do wyświetlania wszystkich wprowadzanych jednostek czasu. Możesz zmienić to ustawienie, aby wyświetlane były jedynie określone jednostki (np. tylko godziny, bez minut, sekund lub milisekund), niezależnie od precyzji danych wprowadzonych do komórki i używanych podczas obliczeń w odwołujących się do niej formułach.

 1. Zaznacz komórkę lub zakres komórek.

 2. Kliknij w kartę Komórka, znajdującą się na górze paska bocznego (po prawej).

  Jeśli nie widzisz paska bocznego lub nie ma na nim karty Komórka, kliknij w Przycisk formatu na pasku narzędzi.

 3. Kliknij w menu podręczne Format danych, a następnie wybierz Czas trwania.

 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Pokazywanie lub ukrywanie etykiet jednostek czasu: Kliknij w Jednostki automat., kliknij w menu podręczne Styl, a następnie wybierz:

   • 0: Ukrywa wszystkie jednostki czasu.

   • 0t: Wyświetla skrótowe jednostki czasu, np. „m” jako minuty.

   • 0 tyg.: Wyświetla pełne jednostki czasu.

  • Wyświetlanie tych samych jednostek we wszystkich komórkach czasu trwania: Kliknij w Jedn. własne, a następnie kliknij w jednostki po lewej lub prawej stronie paska wyboru zakresu jednostek, aby wybrać zakres czasu trwania, którego chcesz użyć — od tygodni (tydz.) do milisekund (ms).

Jeśli zmienisz format czasu trwania po wprowadzeniu danych do komórek, dane te zostaną automatycznie dostosowane do nowego formatu.

Automatyczne formatowanie komórek

Domyślnie Keynote formatuje komórki automatycznie.

Jeśli zmienisz format danych w komórce, możesz zawsze przywrócić format automatyczny.

 • Zaznacz komórkę lub zakres komórek, kliknij w menu podręczne Format danych, znajdujące się na karcie Komórka na pasku bocznym Format, a następnie wybierz Automatycznie.