Hiển thị hoặc ẩn trình kiểm tra

Cửa sổ Keynote có một thanh bên ở bên phải hiển thị các trình kiểm tra để định dạng đối tượng, tạo hiệu ứng cho đối tượng và đặt các tùy chọn thuyết trình và âm thanh. Bạn có thể hiển thị hoặc ẩn thanh bên khi cần.

  • Trình kiểm tra định dạng: Bấm Nút Định dạng ở bên phải của thanh công cụ. Để ẩn hoàn toàn thanh bên, bấm lại vào nút này.

    Trình kiểm tra này hiển thị các điều khiển định dạng cho bất kỳ mục nào bạn chọn trong bài thuyết trình. Ví dụ: nếu bạn chọn văn bản, bạn chỉ thấy các điều khiển văn bản, không phải các điều khiển để định dạng bảng hoặc hình. Nếu không có mục nào được chọn, thanh bên sẽ trống.

  • Trình kiểm tra Tạo hiệu ứng: Bấm Nút Định dạng ở bên phải của thanh công cụ. Để ẩn hoàn toàn thanh bên, bấm lại vào nút này.

    Trình kiểm tra này hiển thị các điều khiển để tạo hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu và chọn hiệu ứng chuyển tiếp giữa các trang chiếu.

  • Trình kiểm tra tài liệu: Bấm Nút Tài liệu ở bên phải của thanh công cụ. Để ẩn hoàn toàn thanh bên, bấm lại vào nút này.

    Trình kiểm tra này hiển thị các điều khiển định dạng cho các thành phần ảnh hưởng đến toàn bộ bài thuyết trình, ví dụ như chủ đề và âm thanh.

Thanh bên hiển thị trình kiểm tra Định dạng, Tạo hiệu ứng hoặc Tài liệu. Bạn có thể bấm vào các nút của các trình kiểm tra này trên thanh công cụ để chuyển từ trình kiểm tra này sang trình kiểm tra khác. Nếu bạn bấm vào nút cho trình kiểm tra hiển thị, toàn bộ thanh bên sẽ đóng. Để mở lại thanh bên, bấm lại vào nút này.

Để hiển thị hoặc ẩn thanh bên, bạn cũng có thể chọn Xem > Trình kiểm tra > Định dạng hoặc Xem > Trình kiểm tra > Ẩn Trình kiểm tra (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn).