Hoàn tác hoặc làm lại các thay đổi

Bạn có thể hoàn tác mọi thay đổi và làm lại chúng nếu bạn đổi ý.

Hoàn tác hoặc làm lại các hành động

  • Hoàn tác hành động sau cùng: Chọn Sửa > Hoàn tác (từ menu Sửa ở đầu màn hình của bạn) hoặc nhấn Command-Z.

  • Làm lại tác vụ cuối cùng bạn chưa thực hiện: Chọn Sửa > Làm lại, hoặc nhấn Shift-Command-Z.