Sử dụng iCloud với Keynote
iCloud lưu trữ bài thuyết trình của bạn và giữ chúng cập nhật trên các…

Chia sẻ và sửa bài thuyết trình với người khác
Nếu bạn lưu bài thuyết trình vào iCloud, bạn có thể cộng tác với người…

Gửi bản sao của bài thuyết trình
Bạn có thể gửi bản sao của bài thuyết trình mà người nhận có thể…

In bài thuyết trình
Bạn có thể in bài thuyết trình bằng bất kỳ máy in nào được bạn…

Sử dụng iTunes để chuyển tệp
Bạn có thể sử dụng iTunes trên máy tính để chuyển trực tiếp bài thuyết…

Chia sẻ tệp qua máy chủ từ xa
Sử dụng máy chủ WebDAV để lưu trữ bài thuyết trình Nếu bạn có quyền…