Sử dụng máy chủ WebDAV để lưu trữ bài thuyết trình

Nếu bạn có quyền truy cập vào máy chủ WebDAV, bạn có thể sao chép bài thuyết trình Keynote trực tiếp sang máy chủ, sau đó chuyển sang thiết bị iOS.

Kết nối với máy chủ WebDAV từ máy Mac

 1. Bấm vào màn hình để chuyển sang Finder.

 2. Chọn Đi > Kết nối với Máy chủ (từ menu Đi ở đầu màn hình).

 3. Nhập địa chỉ của máy chủ vào trường Địa chỉ Máy chủ, sau đó bấm Kết nối.

Địa chỉ máy chủ phải có dạng tương tự như sau:

http://servername.com/path/

Bạn có thể tìm thêm thông tin về sử dụng WebDAV trong Trợ giúp Mac. Bấm vào màn hình nền để chuyển sang Finder, sau đó chọn Trợ giúp > Trợ giúp Mac (từ menu Trợ giúp ở đầu màn hình của bạn), và tìm kiếm “WebDAV”.

Sao chép tệp giữa máy chủ WebDAV và thiết bị iOS

 1. Trong trình quản lý bài thuyết trình (không có bài thuyết trình nào đang mở), chạm Nút Thêm trên thanh công cụ.

 2. Chạm Sao chép từ WebDAV, sau đó nhập địa chỉ máy chủ (địa chỉ web hoặc URL).

 3. Nhập tên người dùng và mật khẩu.

 4. Chạm vào Đăng nhập.

  Sau khi đăng nhập vào máy chủ WebDAV, bạn có thể sao chép các tệp đến hoặc từ máy chủ mà không cần đăng nhập lại. Bạn vẫn đăng nhập vào máy chủ cho tới khi bạn chạm Đăng xuất.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Sao chép bài thuyết trình từ máy chủ: Chạm Nút Thêm trên thanh công cụ của trình quản lý bài thuyết trình, sau đó chạm Sao chép từ WebDAV. Định vị tệp trên máy chủ, sau đó chạm vào tệp. Khi quá trình chuyển hoàn tất, bài thuyết trình xuất hiện trong trình quản lý bài thuyết trình.

  • Sao chép bài thuyết trình đến máy chủ: Chạm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ của trình quản lý bài thuyết trình, chạm Gửi Bản sao, sau đó chạm vào bài thuyết trình bạn muốn chuyển. Chạm vào định dạng cho bài thuyết trình, sau đó chạm WebDAV. Chạm vào nơi bạn muốn gửi bài thuyết trình, sau đó chạm Sao chép.