Gửi bản sao của bài thuyết trình

Bạn có thể gửi bản sao của bài thuyết trình mà người nhận có thể mở và sửa đổi theo ý muốn trên máy tính và thiết bị của riêng họ. Những thay đổi của họ không ảnh hưởng đến bài thuyết trình gốc hoặc bất kỳ bản sao nào của bài thuyết trình.

Nếu người nhận bài thuyết trình sử dụng phần mềm khác với bạn, bạn có thể chọn một định dạng khác cho bản sao bạn đang gửi. Ví dụ: bạn có thể gửi bản sao dưới dạng PDF, bài thuyết trình Microsoft PowerPoint (.pptx và .ppt), v.v.

Bạn có thể gửi bài thuyết trình theo nhiều cách, bao gồm Mail, Tin nhắn hoặc trong bài tweet hoặc bài đăng lên trang web truyền thông xã hội.

Gửi bản sao

Nếu bạn muốn hạn chế quyền truy cập vào bản sao, bạn có thể thêm mật khẩu. Để ngăn mọi người sửa đổi bản sao, bạn có thể khóa.

  1. Bấm Nút menu Chia sẻ trên thanh công cụ (hoặc Nút menu Chia sẻ nếu bài thuyết trình được chia sẻ với người khác trong iCloud), chọn Gửi Bản sao, sau đó chọn một phương thức gửi.

  2. Chọn một định dạng bài thuyết trình, rồi chỉ định cài đặt cho định dạng này.

    Các tùy chọn phụ thuộc vào phương thức bạn chọn để gửi. Một số loại tệp cung cấp lựa chọn cho chất lượng hình ảnh, tùy chọn định dạng hoặc mật khẩu.

  3. Bấm Tiếp.

  4. Cung cấp bất kỳ thông tin nào được yêu cầu (ví dụ như địa chỉ email nếu bạn đang gửi email).

    Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản cho phương thức bạn chọn, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập trước khi tiếp tục. Đối với AirDrop, người nhận phải chấp nhận bài thuyết trình của bạn trước khi được gửi.