Phím tắt
Bạn có thể sử dụng phím tắt để hoàn thành nhanh nhiều tác vụ trong…

Biểu tượng phím tắt
Bạn có thể sử dụng phím tắt—tổ hợp các phím mà bạn nhấn đồng thời—để…