Biểu tượng phím tắt

Bạn có thể sử dụng phím tắt—tổ hợp các phím mà bạn nhấn đồng thời—để hoàn thành nhanh nhiều tác vụ phổ biến, chẳng hạn như chọn văn bản và thao tác các đối tượng.

Nhiều tùy chọn menu bao gồm các phím tắt, chẳng hạn như ⌘N, trong đó biểu tượng này thể hiện “phím bổ trợ” trên bàn phím của bạn.

Các biểu tượng phím bổ trợ được liệt kê trong bảng bên dưới. Để biết danh sách đầy đủ tất cả các phím tắt trong Keynote, bao gồm nhiều phím tắt không được hiển thị trong menu, hãy xem Phím tắt.

Biểu tượng cho phím bổ trợ

Phím bổ trợ

Biểu tượng

Command

Biểu tượng Command

Shift

Biểu tượng Shift

Option

Biểu tượng Option

Control

Biểu tượng Control

Trở lại

Biểu tượng Return

Xóa

Biểu tượng Delete

Delete Tiến

Biểu tượng xóa tiến

Mũi tên Lên

Biểu tượng Mũi tên Lên

Mũi tên Xuống

Biểu tượng Mũi tên Xuống

Mũi tên Trái

Biểu tượng Mũi tên Trái

Mũi tên Phải

Biểu tượng Mũi tên Phải

Page Up

Biểu tượng Page Up

Page Down

Biểu tượng Page Down

Top (Home)

Biểu tượng Top

End

Biểu tượng End

Tab bên Phải

Biểu tượng Tab bên phải

Tab bên Trái

Biểu tượng Tab bên trái

Escape (Esc)

Biểu tượng Escape