Di chuyển bài thuyết trình

Bạn có thể di chuyển bài thuyết trình đến vị trí mới, bao gồm từ iCloud đến máy Mac và ngược lại. Di chuyển bài thuyết trình không tạo ra bản sao của bài thuyết trình trong vị trí mới, thao tác này di chuyển bài thuyết trình ban đầu đến vị trí mới.

Thay đổi vị trí của bài thuyết trình

  1. Chọn Tệp > Di chuyển đến (từ menu Tệp ở trên cùng của màn hình).

  2. Bấm vào menu bật lên Địa điểm, sau đó chọn một vị trí mới.

    Để có thêm các vị trí, bấm Khác ở cuối của menu, sau đó chọn một vị trí.

  3. Bấm Di chuyển.