Khóa bài thuyết trình

Bạn có thể khóa bài thuyết trình để không thể sửa, di chuyển, xóa hoặc đổi tên bài thuyết trình đó.

Khóa hoặc mở khóa bài thuyết trình

  1. Bấm vào tên bài thuyết trình ở trên cùng của cửa sổ.

  2. Chọn hộp kiểm Bị khóa để khóa tài liệu hoặc bỏ chọn để mở khóa tài liệu.

  3. Bấm vào bên ngoài cửa sổ để đóng cửa sổ.

Khóa bài thuyết trình không giống với việc bảo vệ bằng mật khẩu—bất kỳ ai cũng có thể mở khóa bài thuyết trình.