Lưu bài thuyết trình bằng định dạng gói hoặc tệp đơn

Theo mặc định, Keynote lưu bài thuyết trình của bạn dưới dạng tệp đơn. Nếu bài thuyết trình của bạn rất lớn hoặc có nhiều tệp phim hoặc hình ảnh, bạn có thể muốn lưu dưới dạng tệp gói.

Bạn có thể thay đổi tệp gói thành định dạng tệp đơn để cải thiện hiệu suất của Keynote. Một số dịch vụ web hoặc email không cho phép bạn tải lên hoặc đính kèm tệp gói.

  • Chọn Tệp > Nâng cao > Thay đổi Loại Tệp > Gói (hoặc Tệp Đơn).

Xem bài viết Hỗ trợ của Apple để biết thêm thông tin.