Thêm mật khẩu cho bài thuyết trình

Nếu bạn muốn giới hạn người có thể mở và xem bài thuyết trình Keynote của mình, bạn có thể bảo vệ bài thuyết trình đó bằng mật khẩu. Bất kỳ ai nhận được bài thuyết trình từ bạn cần biết mật khẩu để mở. Nếu bạn đang chia sẻ bài thuyết trình trong iCloud, những người cộng tác của bạn cũng cần mật khẩu.

Bạn cũng có thể yêu cầu mật khẩu để dừng hoặc thoát khỏi bài thuyết trình trong khi đang phát, thao tác này hữu ích khi bài thuyết trình được đặt để phát tự động chẳng hạn trong ki-ốt.

Thêm mật khẩu cho bài thuyết trình

  1. Bấm vào tab Tài liệu ở đầu thanh bên phía bên phải.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Tài liệu, bấm Nút Tài liệu trên thanh công cụ.

  2. Chọn hộp kiểm “Yêu cầu mật khẩu để mở”.

  3. Nhập mật khẩu và gợi ý, rồi bấm Đặt Mật khẩu.

Để thay đổi hoặc xóa mật khẩu, chọn Tệp > Thay đổi Mật khẩu (từ menu Tệp ở đầu màn hình). Nhập thông tin được yêu cầu, rồi bấm Đổi Mật khẩu hoặc Xóa Mật khẩu.

Yêu cầu mật khẩu để thoát khỏi bài thuyết trình đang phát

Khi bạn yêu cầu mật khẩu để thoát bài thuyết trình, thì mật khẩu đó được áp dụng cho tất cả các bài thuyết trình được phát trên máy tính của bạn, không chỉ riêng với bài thuyết trình này.

  1. Khi bài thuyết trình mở, chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn).

  2. Bấm Trình chiếu, rồi chọn hộp kiểm “Yêu cầu mật khẩu để thoát trình chiếu”.

  3. Nhập mật khẩu, rồi bấm Đặt Mật khẩu.

Mật khẩu này chỉ áp dụng trong khi bài thuyết trình phát trên máy Mac mà mật khẩu đã được lưu trên đó. Nếu bạn đã lưu bài thuyết trình vào máy Mac khác, bạn có thể áp dụng lại mật khẩu bằng cách làm theo các bước ở trên.

Để xóa mật khẩu này, chọn Keynote > Tùy chọn, rồi bỏ chọn hộp kiểm “Yêu cầu mật khẩu thoát trình chiếu”.

Ghi chú: Bạn có thể thêm mật khẩu sau khi bạn chia sẻ bài thuyết trình. Nếu bạn làm như vậy, đảm bảo thông báo cho người cộng tác để họ có thể mở bài thuyết trình.

Thay đổi hoặc xóa mật khẩu

  • Thay đổi mật khẩu: Chọn Tệp > Thay đổi Mật khẩu (trong menu Tệp ở đầu màn hình). Nhập thông tin được yêu cầu, rồi bấm vào Đổi Mật khẩu.

  • Xóa mật khẩu: Chọn Tệp > Đổi Mật khẩu. Nhập mật khẩu cũ, rồi bấm vào Xóa Mật khẩu.

Bài thuyết trình được bảo vệ bằng mật khẩu sẽ tiếp tục được bảo vệ khi bạn chia sẻ bằng iCloud, do đó người cộng tác của bạn sẽ cần mật khẩu để mở bài thuyết trình. Nếu bài thuyết trình đã được chia sẻ trong iCloud, bạn có thể thêm, xóa hoặc thay đổi mật khẩu trong Cài đặt Chia sẻ.

Ghi chú: Bài thuyết trình chỉ có thể có một mật khẩu duy nhất, do đó nếu bạn thay đổi mật khẩu khi chia sẻ bài thuyết trình, mật khẩu đó trở thành mật khẩu duy nhất của bài thuyết trình.