Thêm hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move

Hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move tạo ra hiệu ứng các đối tượng di chuyển từ vị trí của chúng trên một trang chiếu đến vị trí mới trên trang chiếu tiếp theo khi bạn phát bài thuyết trình.

Cách dễ nhất để tạo hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move là tạo một trang chiếu và thêm đối tượng, rồi nhân bản trang chiếu và sắp xếp lại, định cỡ lại hoặc định hướng lại đối tượng trên trang chiếu được nhân bản đó. Mọi đối tượng xuất hiện trên cả hai trang chiếu đều trở thành một phần của hiệu ứng chuyển tiếp. Mọi đối tượng xuất hiện trên trang chiếu đầu tiên, nhưng không có trong trang tiếp theo, sẽ mờ dần. Mọi đối tượng xuất hiện trên trang chiếu tiếp theo, nhưng không có trong trang ban đầu, sẽ hiện dần.

Thêm hiệu ứng chuyển tiếp Magic Move

 1. Đặt đối tượng (hộp văn bản, hình và hình ảnh) trên trang chiếu.

 2. Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, rồi nhấn Command-D để nhân bản trang chiếu đó.

 3. Trên trang chiếu được nhân bản, đổi vị trí và định cỡ lại một số hoặc tất cả các đối tượng.

 4. Thêm mọi hình ảnh hoặc văn bản bổ sung theo ý muốn vào trang chiếu được nhân bản và xóa các đối tượng bạn không muốn giữ.

 5. Chọn trang đầu tiên trong số hai trang chiếu đó.

 6. Bấm nút Thêm Hiệu ứng ở gần đầu thanh bên ở bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có nút Thêm Hiệu ứng, bấm Nút Tạo hiệu ứng trên thanh công cụ.

 7. Chọn Magic Move.

 8. Sử dụng bộ điều khiển trong thanh bên để điều chỉnh thời lượng của hiệu ứng chuyển tiếp, thời điểm phát hiệu ứng hình động và các mục khác.

  Bạn có thể khớp các đối tượng hoặc văn bản như sau:

  • Theo Đối tượng: Di chuyển một đối tượng trên trang chiếu đầu tiên đến vị trí mới trên trang chiếu thứ hai.

  • Theo Từ: Di chuyển các từ trên trang chiếu đầu tiên đến vị trí mới trên trang chiếu thứ hai. Bạn có thể tạo ra hiệu ứng các từ tự đổi chỗ để lập thành cụm từ hoặc câu mới.

  • Theo Ký tự: Di chuyển các ký tự trên trang chiếu đầu tiên đến vị trí mới trên trang chiếu thứ hai. Bạn có thể tạo ra hiệu ứng các chữ cái tự đổi chỗ để lập thành từ mới.