Thêm hoặc xóa bảng
Khi bạn thêm bảng, bạn có thể chọn từ một số kiểu bảng được thiết…

Thêm hàng và cột
Thêm và sắp xếp lại hàng và cột Có ba loại hàng và cột trong…

Thêm nội dung vào ô bảng
Bạn có thể thêm nội dung vào bảng theo một số cách. Bạn có thể…

Định dạng ô bảng
Định dạng ô để hiển thị các loại dữ liệu khác nhau Bạn có thể…

Tạo định dạng ô tùy chỉnh
Bạn có thể tạo định dạng ô của riêng mình để hiển thị số, văn…

Nhập hoặc hủy nhập các ô
Nhập ô bảng sẽ kết hợp các ô liền kề thành một ô duy nhất.…

Thêm nhận xét vào ô
Nhận xét bao gồm tên tác giả cùng với ngày và giờ viết nhận xét.…

Thêm tô sáng có điều kiện vào ô
Bạn có thể để Keynote thay đổi hình thức của ô khi giá trị trong…

Thay đổi hình thức của bảng
Bạn có thể thay đổi hình thức của bảng bằng cách áp dụng một kiểu…

Thay đổi hình thức văn bản của bảng
Bạn có thể thay đổi hình thức văn bản cho toàn bộ bảng hoặc chỉ…