Định dạng ô để hiển thị các loại dữ liệu khác nhau

Bạn có thể định dạng ô bảng để hiển thị văn bản, số, tiền tệ, phần trăm, ngày và giờ cũng như thời lượng cho biết khoảng thời gian (ví dụ: “3 tuần 4 ngày 2 giờ”). Định dạng ô xác định cách dữ liệu trong ô xuất hiện và cách dữ liệu ô được tổ chức bằng các hàm tham chiếu đến ô đó.

Bạn cũng có thể chọn số lượng vị trí thập phân xuất hiện trong các ô có chứa số, đơn vị tiền tệ hoặc giá trị phần trăm, ngay cả khi giá trị chính xác được nhập vào ô chính xác hơn những gì bạn muốn hiển thị. Giá trị thực đã nhập luôn được sử dụng trong các phép tính, bất kể có bao nhiêu vị trí thập phân xuất hiện trong ô. Khi một công thức tham chiếu đến văn bản trong ô, giá trị đã hiển thị được sử dụng trong phép tính.

Bạn có thể thay đổi định dạng của ô ngay cả khi bạn đã nhập nội dung vào ô.

Số

Theo mặc định, các ô được định dạng dưới dạng số đều hiển thị số lượng vị trí thập phân như bạn nhập vào các ô đó. Bạn có thể thay đổi cài đặt này sao cho các ô được định dạng dưới dạng số hiển thị cùng số lượng vị trí thập phân.

Các thay đổi với cài đặt thập phân áp dụng cho cả số và tỷ lệ phần trăm. Ví dụ: nếu bạn thay đổi một ô có số thành phần trăm, số lượng vị trí thập phân được hiển thị sẽ không thay đổi.

 1. Chọn ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu, sau đó chọn một tùy chọn:

  • Số: Hiển thị định dạng số tiêu chuẩn.

  • Phân số: Hiển thị số với tử số và mẫu số. Bấm vào menu bật lên Độ chính xác và chọn một tùy chọn để chỉ định số lượng chữ số tối đa bạn muốn được hiển thị hoặc làm tròn giá trị đến một phần hai gần nhất, một phần tư gần nhất, v.v.

  • Khoa học: Hiển thị số theo ký hiệu khoa học. Trong trường Thập phân, nhập số lượng vị trí thập phân bạn muốn hiển thị hoặc chọn Tự động để hiển thị số lượng vị trí thập phân như bạn nhập.

 4. Bạn có thể điều chỉnh định dạng số theo các cách sau:

  • Đặt số lượng vị trí thập phân: Trong trường Thập phân, nhập số lượng vị trí thập phân bạn muốn hiển thị. Keynote làm tròn giá trị hiển thị thay vì cắt bớt giá trị hiển thị. Ví dụ: nếu giá trị của bạn là “5,75” và bạn đặt số lượng vị trí thập phân là không, Keynote hiển thị “6,”

  • Hiển thị số lượng vị trí thập phân khi bạn nhập vào từng ô: Xóa số trong trường Thập phân hoặc bấm mũi tên xuống bên cạnh Thập phân cho tới khi bạn thấy cài đặt Tự động.

  • Chỉ định cách giá trị âm xuất hiện: Bấm vào menu bật lên ở bên phải của trường Thập phân, sau đó chọn một tùy chọn.

  • Hiển thị dấu phân cách hàng nghìn: Chọn hộp kiểm Dấu phân cách Hàng nghìn.

Tiền tệ (đơn vị của giá trị tiền tệ)

Theo mặc định, các ô được định dạng dưới dạng tiền tệ hiển thị hai vị trí thập phân. Bạn có thể thay đổi cài đặt này để các ô đó hiển thị số lượng vị trí thập phân như bạn nhập vào hoặc để tất cả các ô hiển thị cùng một số lượng vị trí thập phân.

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu Định dạng Dữ liệu bật lên, sau đó chọn Tiền tệ.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đặt số lượng vị trí thập phân: Trong trường Thập phân, nhập số lượng vị trí thập phân bạn muốn hiển thị. Keynote làm tròn giá trị hiển thị thay vì cắt bớt giá trị hiển thị. Ví dụ: nếu giá trị của bạn là “5,75” và bạn đặt số lượng vị trí thập phân là không, Keynote hiển thị “6,”

  • Hiển thị số lượng vị trí thập phân khi bạn nhập vào từng ô: Xóa số trong trường Thập phân hoặc bấm mũi tên xuống bên cạnh Thập phân cho tới khi bạn thấy cài đặt Tự động.

  • Chỉ định cách giá trị âm xuất hiện: Bấm vào menu bật lên ở bên phải của trường Thập phân, sau đó chọn một tùy chọn.

  • Hiển thị dấu phân cách hàng nghìn: Chọn hộp kiểm Dấu phân cách Hàng nghìn.

  • Sử dụng số âm theo kiểu kế toán: Chọn hộp kiểm Kiểu Kế toán để hiển thị các giá trị âm trong dấu ngoặc đơn.

 5. Bấm vào menu bật lên Tiền tệ, sau đó chọn một biểu tượng loại tiền, ví dụ như Đô la Mỹ ($).

Phần trăm

Theo mặc định, các ô được định dạng dưới dạng phần trăm đều hiển thị số lượng vị trí thập phân khi bạn nhập vào các ô đó. Bạn có thể thay đổi cài đặt này để tất cả các ô đều hiển thị cùng một số lượng vị trí thập phân.

Các thay đổi đối với cài đặt thập phân áp dụng cho cả phần trăm và số trong dãy ô đã chọn. Ví dụ: nếu bạn thay đổi định dạng của một ô từ phần trăm thành số thập phân, số lượng vị trí thập phân được hiển thị sẽ không thay đổi.

 1. Chọn ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu, sau đó chọn Phần trăm.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Đặt số lượng vị trí thập phân: Trong trường Thập phân, nhập số lượng vị trí thập phân bạn muốn hiển thị. Keynote làm tròn giá trị hiển thị thay vì cắt bớt giá trị hiển thị. Ví dụ: nếu giá trị của bạn là “5,75” và bạn đặt số lượng vị trí thập phân là không, Keynote hiển thị “6,”

  • Hiển thị số lượng vị trí thập phân khi bạn nhập vào từng ô: Xóa số trong trường Thập phân hoặc bấm mũi tên xuống bên cạnh Thập phân cho tới khi bạn thấy cài đặt Tự động.

  • Chỉ định cách giá trị âm xuất hiện: Bấm vào menu bật lên ở bên phải của trường Thập phân, sau đó chọn một tùy chọn.

  • Hiển thị dấu phân cách hàng nghìn: Chọn hộp kiểm Dấu phân cách Hàng nghìn.

Nếu bạn định dạng một ô đã có sẵn giá trị, giá trị được giả định là số thập phân và được chuyển đổi thành phần trăm. Ví dụ: 3 sẽ trở thành 300%.

Nếu giá trị phần trăm được sử dụng trong một công thức, phiên bản số thập phân của giá trị sẽ được sử dụng. Ví dụ: giá trị hiển thị là 3% được sử dụng dưới dạng 0.03 trong công thức.

Ngày và giờ

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu, sau đó chọn Ngày & Giờ:

 4. Bấm vào menu Định dạng Ngày bật lên, sau đó chọn một định dạng.

  Nếu bạn chọn Không có, ngày không được hiển thị trong ô, ngay cả khi ngày được nhập và sử dụng trong các phép tính ngày và giờ.

 5. Bấm vào menu Giờ bật lên, sau đó chọn một định dạng.

  Nếu bạn chọn Không có, giờ không được hiển thị trong ô, ngay cả khi giờ được nhập và sử dụng trong các phép tính ngày và giờ.

Nếu bạn không nhập cả ngày và giờ, Keynote sẽ thêm giá trị mặc định cho bạn. Ví dụ: nếu bạn nhập “1:15 CH”, Keynote sẽ thêm ngày của hôm nay theo mặc định.

Thời lượng (đơn vị thời gian)

Theo mặc định, các ô chứa dữ liệu thời lượng được định dạng tự động để hiển thị tất cả các đơn vị thời gian mà bạn nhập. Bạn có thể thay đổi cài đặt này để các ô thời lượng chỉ hiển thị các đơn vị thời gian nhất định (ví dụ: chỉ có giờ, không có phút, giây hoặc mili giây), ngay cả nếu giá trị thời lượng chính xác hơn được nhập vào ô và được sử dụng trong các công thức tính toán dựa trên đơn vị thời gian.

 1. Chọn một ô hoặc dãy ô.

 2. Bấm vào tab Ô ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Ô, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu, sau đó chọn Thời lượng.

 4. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Hiện hoặc ẩn nhãn đơn vị thời gian: Bấm vào Đơn vị Tự động, bấm vào menu Kiểu bật lên, sau đó chọn một tùy chọn:

   • 0: Ẩn tất cả nhãn đơn vị thời gian.

   • 0w: Hiển thị nhãn đơn vị thời gian dưới dạng viết tắt—ví dụ: "m" cho phút.

   • 0 tuần: Hiển thị nhãn đơn vị thời gian đầy đủ.

  • Làm cho tất cả các ô thời lượng hiển thị cùng một đơn vị: Bấm vào Đơn vị Tùy chỉnh, sau đó bấm vào đơn vị ở đầu bên phải hoặc trái của bộ chọn phạm vi thời lượng để bao gồm phạm vi thời gian bạn muốn sử dụng, từ tuần (wk) đến mili giây (ms).

Nếu bạn thay đổi định dạng thời lượng sau khi bạn nhập dữ liệu vào ô, dữ liệu tự động điều chỉnh sang định dạng thời lượng mới mà bạn đã đặt.

Định dạng ô tự động

Theo mặc định, Keynote tự động định dạng ô.

Nếu bạn thay đổi định dạng dữ liệu của ô, bạn luôn có thể khôi phục về định dạng tự động.

 • Chọn một ô hoặc một dãy ô, sau đó bấm vào menu bật lên Định dạng Dữ liệu trong tab Ô của thanh bên Định dạng và chọn Tự động.