Nhập hoặc hủy nhập các ô

Nhập ô bảng sẽ kết hợp các ô liền kề thành một ô duy nhất. Bạn cũng có thể hủy nhập các ô và tất cả dữ liệu được giữ lại trong ô mới ở trên cùng bên trái.

Ghi chú: Bạn chỉ có thể hủy nhập các ô đã được nhập trước đó; bạn không thể chia ô.

Nhập hoặc hủy nhập các ô

 • Nhập ô: Chọn hai hoặc nhiều ô, sau đó chọn Định dạng > Bảng > Nhập Ô (từ menu Định dạng ở đầu màn hình của bạn).

  Dưới đây là các kết quả của việc nhập ô:

  • Nếu chỉ có một trong các ô chứa nội dung trước khi nhập, ô đã nhập sẽ giữ lại nội dung và định dạng của ô đó.

  • Nếu nhiều ô chứa nội dung trước khi nhập, tất cả nội dung sẽ được giữ lại nhưng các ô có định dạng dữ liệu cụ thể, chẳng hạn như số, tiền tệ hay ngày sẽ được chuyển thành văn bản.

  • Nếu một màu nền được áp dụng cho ô trên cùng bên trái, ô đã nhập sẽ có màu nền này.

 • Hủy nhập ô: Chọn ô, sau đó chọn Định dạng > Bảng > Hủy nhập Ô.

  Tất cả nội dung từ ô đã nhập trước đó được thêm vào ô được hủy nhập đầu tiên.

Bạn không thể nhập ô từ các phần khác nhau trong bảng—ví dụ: ô trong phần thân bảng và ô trong hàng đầu bảng.

Mẹo: Ô đã nhập được xử lý đặc biệt trong công thức:

 • Tham chiếu đến ô trực tiếp trong công thức bằng cách sử dụng địa chỉ ở góc trên cùng bên trái của ô đã nhập.

 • Bạn không thể bao gồm chỉ một phần của ô đã nhập trong dãy ô được sử dụng trong công thức.

 • Nếu bạn tham chiếu đến một ô trong công thức, sau đó nhập ô này với các ô bên ngoài phạm vi đã định của công thức, công thức có thể dẫn đến lỗi.