Sắp xếp dữ liệu trong cột

Bạn có thể sắp xếp dữ liệu trong cột theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo giá trị tăng dần hay giảm dần. Khi bạn sắp xếp theo cột, các hàng sẽ sắp xếp lại theo đó.

Văn bản trong các ô đầu bảng và chân bảng của cột không được bao gồm trong sắp xếp.

Sắp xếp dữ liệu

  1. Bấm vào bảng, di chuyển con trỏ qua thanh được gán chữ cái ở đầu cột, sau đó bấm vào mũi tên xuất hiện.

  2. Chọn một tùy chọn sắp xếp:

    • Sắp xếp Tăng dần: Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự bảng chữ cái (A đến Z) hoặc theo giá trị số tăng dần.

    • Sắp xếp Giảm dần: Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự ngược bảng chữ cái (Z đến A) hoặc theo giá trị số giảm dần.

Trong các cột chứa cả văn bản và số, thứ tự tăng dần sẽ sắp xếp các số trước văn bản (ví dụ: 1a, 1b, 2a, a1, b1). Thứ tự tăng dần cũng đặt các ô với các giá trị lô-gic (true/false) sau các ô được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái hoặc theo số, đồng thời đặt các ô trống ở dưới cùng của cột.