Thêm và sắp xếp lại hàng và cột

Có ba loại hàng và cột trong bảng:

 • Hàng và cột đầu bảng là tùy chọn và được sử dụng cho các nhãn xác định nội dung chứa trong mỗi hàng và cột. Dữ liệu trong các ô đầu bảng không được sử dụng trong công thức. Một bảng có thể có tối đa năm hàng đầu bảng và năm cột đầu bảng.

 • Hàng và cột nội dung chứa dữ liệu của bảng. Một bảng phải chứa ít nhất một hàng và cột nội dung.

 • Hàng chân bảng xuất hiện ở dưới cùng của bảng.

Thêm hoặc xóa cột và hàng

Bấm vào bảng, sau đó thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Thêm hoặc xóa các cột ở bên phải của bảng: Bấm Bộ điều khiển cột, sau đó bấm vào một mũi tên để tăng hoặc giảm số lượng cột.

 • Thêm hàng vào dưới cùng của bảng: Bấm Bộ điều khiển hàng, sau đó bấm vào một mũi tên để tăng hoặc giảm số lượng hàng.

 • Thêm cột hoặc hàng vào bất kỳ đâu trong bảng: Giữ Control khi bấm vào ô, sau đó chọn vị trí bạn muốn thêm hàng hoặc cột (phía trên, phía dưới, trước hoặc sau ô được chọn).

  Bạn cũng có thể di chuyển con trỏ qua thanh được đánh số hoặc gán chữ cái cho hàng hoặc cột bên cạnh vị trí bạn muốn thêm, bấm mũi tên xuống, sau đó chọn vị trí đặt hàng hoặc cột.

 • Xóa cột ở bất kỳ đâu trong bảng: Bấm vào thanh có chữ cái cho cột mà bạn muốn xóa, bấm vào mũi tên xuống, rồi chọn Xóa Cột.

  Bạn cũng có thể di chuyển con trỏ qua thanh được đánh số hoặc gán chữ cái cho hàng hoặc cột bên cạnh vị trí bạn muốn xóa, bấm mũi tên xuống, sau đó chọn Xóa Hàng hoặc Xóa Cột.

Chọn hàng và cột

 1. Bấm vào bảng.

  Thanh được gán chữ cái xuất hiện phía trên các cột và thanh được đánh số xuất hiện ở bên trái các hàng.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn một hàng hoặc cột: Bấm vào thanh của hàng hoặc cột bạn muốn chọn.

  • Chọn nhiều hàng hoặc cột: Bấm vào thanh của một hàng hoặc cột, sau đó kéo bộ điều khiển chọn (chấm màu trắng) để bao gồm các hàng hoặc cột bạn muốn.

   Giữ Command khi bấm vào thanh hàng hoặc cột để chọn các hàng hoặc cột không liền kề.

Di chuyển hàng và cột trong bảng

 • Chọn một hay nhiều hàng hoặc cột, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Di chuyển hàng: Bấm và giữ thanh được đánh số cho các hàng sao cho chúng có vẻ như nhô ra khỏi bảng, sau đó kéo lên trên hoặc xuống dưới hàng khác.

  • Di chuyển cột: Bấm và giữ thanh được gán chữ cái cho các cột sao cho chúng có vẻ như nhô ra khỏi bảng, sau đó kéo về bên phải hoặc bên trái của một cột khác.

Nếu bạn kéo hàng hoặc cột ra bên ngoài bảng hiện có, bạn sẽ tạo một bảng mới.

Định cỡ lại hàng và cột

Bạn có thể thay đổi độ rộng của các cột cụ thể và chiều cao của các hàng cụ thể trong bảng.

 1. Bấm vào bảng.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Định cỡ lại theo cách thủ công: Di chuyển con trỏ qua cạnh phải của thanh được gán chữ cái cho cột bạn muốn định cỡ lại, hoặc qua phần dưới cùng của thanh được đánh số cho hàng, cho đến khi bạn nhìn thấy Định cỡ lại bộ điều khiển cột, sau đó kéo để định cỡ lại.

   Nhiều cột và hàng được định cỡ lại tỷ lệ thuận với nhau. Để định cỡ lại các hàng hoặc cột thành cùng một kích cỡ, trước tiên chọn bằng Option-kéo.

   Nếu các bảng hiển thị trên trang được đặt thành Ở lại Trang (trong tab Sắp xếp ở đầu thanh bên phía bên phải), các hướng dẫn căn chỉnh xuất hiện khi các hàng hoặc cột của bảng thẳng hàng.

  • Định cỡ lại chính xác: Bấm vào ô trong hàng hoặc cột bạn muốn thay đổi. Trong thanh bên phía bên phải, bấm vào tab Bảng, sau đó bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Kích cỡ Hàng & Cột. Bấm vào các mũi tên để chỉ định kích cỡ bạn muốn.

   Toàn bộ hàng hoặc cột được định cỡ lại. Việc chọn các ô từ nhiều hàng hoặc cột sẽ định cỡ lại tất cả các hàng hoặc cột được lựa chọn.

  • Thu nhỏ cột hoặc hàng để vừa với nội dung: Control-bấm vào số hàng hoặc chữ cái cột, sau đó chọn Khớp Chiều cao với Nội dung hoặc Khớp Chiều rộng với Nội dung.

   Bạn cũng có thể bấm Khớp trong tab Bảng của thanh bên Định dạng, trong phần Kích cỡ Hàng & Cột.

  • Làm cho tất cả các hàng có cùng chiều cao hoặc tất cả các cột có cùng chiều rộng: Chọn bảng, sau đó chọn Định dạng > Bảng > Phân bố Các hàng Đều nhau hoặc Bảng > Phân bố Các cột Đều nhau (từ menu Định dạng ở đầu màn hình của bạn).

  • Làm cho một số hàng có cùng chiều cao hoặc một số cột có cùng chiều rộng: Chọn một hàng hoặc cột, sau đó Command-bấm vào các hàng hoặc cột khác. Chọn Định dạng > Bảng > Phân bố Các hàng Đều nhau hoặc Bảng > Phân bố Các cột Đều nhau (từ menu Định dạng ở đầu màn hình của bạn).

Để định cỡ lại tất cả các hàng hoặc cột trong bảng, chọn bảng, sau đó kéo bộ điều khiển chọn (hình vuông màu trắng).

Thêm hoặc xóa các hàng và cột đầu bảng

Việc thêm các hàng đầu trang, cột đầu trang và hàng chân trang sẽ chuyển đổi các hàng hoặc cột hiện có thành đầu trang hoặc chân trang. Ví dụ: nếu bạn có dữ liệu trong hàng đầu tiên của một bảng và bạn thêm một hàng đầu trang, hàng đầu tiên này sẽ được chuyển đổi thành đầu trang sử dụng cùng dữ liệu. Dữ liệu trong các ô đầu bảng không được bao gồm trong biểu đồ hoặc công thức.

 1. Bấm vào bảng.

 2. Bấm vào tab Bảng ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Bảng, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 3. Bấm vào các menu bật lên Đầu trang & Chân trang và chọn số lượng hàng đầu trang và cột đầu trang bạn muốn.