Thêm nhận xét vào ô

Nhận xét bao gồm tên tác giả cùng với ngày và giờ viết nhận xét. Nhận xét được mã hóa bằng màu theo tác giả.

Thêm nhận xét vào ô

  1. Chọn ô bạn muốn thêm nhận xét.

  2. Bấm Nút Nhận xét trên thanh công cụ, sau đó nhập nhận xét.

    Bấm ra ngoài ngoài nhận xét để đóng.

Di chuyển con trỏ qua ô để đọc nhận xét. Để xem nhận xét trước hoặc tiếp theo, bấm vào mũi tên phải hoặc trái trong nhận xét. Để xóa nhận xét, bấm Xóa trong nhận xét.

Để thay đổi tên tác giả, chọn Keynote > Tùy chọn (từ menu Keynote ở đầu màn hình của bạn). Bấm Cài đặt chung, sau đó nhập tên vào trường Tác giả.

Để thay đổi màu tác giả, chọn Xem > Nhận xét > Màu Tác giả (từ menu Xem ở đầu màn hình của bạn), sau đó chọn một màu.