Thêm nội dung vào ô bảng

Bạn có thể thêm nội dung vào bảng theo một số cách. Bạn có thể nhập, sao chép và dán nội dung từ nơi khác, hoặc để Keynote hoàn thành mẫu cho bạn với tính năng tự động điền.

Sửa nội dung của ô

Nếu ô trống, bấm vào ô và bắt đầu nhập. Nếu ô có nội dung, hãy thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

 • Thay thế nội dung: Bấm vào ô, sau đó bắt đầu nhập. Nội dung hiện tại được ghi đè.

 • Sửa nội dung: Bấm hai lần vào ô để làm cho dấu chèn xuất hiện, sau đó nhập. Để di chuyển dấu chèn, bấm vào nơi bạn muốn, sau đó nhập. Bạn có thể chèn dấu ngắt đoạn bằng cách nhấn Option-Return.

Chọn ô

 • Chọn một ô: Bấm vào ô đó.

 • Chọn dãy ô: Bấm vào một ô, sau đó kéo bộ điều khiển chọn (chấm màu trắng) theo bất kỳ hướng nào để bao gồm dãy ô mà bạn muốn chọn.

  Nếu bạn kéo dấu chấm màu vàng, bạn sao chép nội dung ô vào các hàng bạn kéo qua. Nếu bạn vô tình thực hiện việc này, kéo dấu chấm màu vàng trở lại vị trí ban đầu hoặc nhấn Command-Z để hoàn tác hành động.

 • Chọn các ô không liền kề: Bấm vào một ô, sau đó Command-bấm vào bất kỳ ô nào khác.

Xóa nội dung khỏi ô bảng

 • Chọn các ô, sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Xóa nội dung nhưng giữ lại định dạng dữ liệu, kiểu văn bản và kiểu ô: Nhấn Delete.

  • Xóa tất cả dữ liệu, định dạng và kiểu: Chọn Sửa > Xóa Tất cả (từ menu Sửa ở đầu màn hình của bạn).

Tự động điền ô

Bạn có thể nhanh chóng thêm nội dung từ ô đã chọn vào các ô liền kề mà không cần nhập nội dung. Bạn cũng có thể điền vào một hàng hoặc cột với trình tự dữ liệu lô-gic, chẳng hạn như chuỗi chữ số, ngày hoặc chữ cái.

 • Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Tự động điền nội dung từ một hoặc nhiều ô vào các ô liền kề: Chọn các ô có nội dung bạn muốn sao chép, rồi di chuyển con trỏ lên trên đường viền của phần được chọn, cho đến khi bộ điều khiển tự động điền màu vàng xuất hiện. Kéo bộ điều khiển qua các ô mà bạn muốn thêm nội dung.

   Bất kỳ dữ liệu, định dạng ô, công thức hoặc nền được kết hợp với các ô được chọn đều được thêm vào, trừ nhận xét. Tự động điền sẽ ghi đè dữ liệu hiện tại bằng giá trị bạn đang thêm.

  • Tự động điền nội dung hoặc mẫu nối tiếp vào các ô liền kề: Nhập hai mục đầu tiên trong chuỗi vào hai ô nội dung đầu tiên của hàng hoặc cột mà bạn muốn điền, ví dụ: nhập AB. Di chuyển con trỏ qua đường viền của phần lựa chọn cho tới khi bộ điều khiển tự động điều màu vàng xuất hiện, sau đó kéo bộ điều khiển qua các ô mà bạn muốn điền.

   Bạn cũng có thể tự động điền các ô bằng mẫu các giá trị. Ví dụ: nếu hai ô đã chọn chứa 1 và 4, các giá trị 7 và 10 được thêm khi bạn kéo qua hai ô liền kề (giá trị được tăng thêm 3).

Tính năng tự động điền không thiết lập mối quan hệ đang diễn ra giữa các ô trong nhóm. Sau khi tự động điền, bạn có thể thay đổi riêng từng ô.

Khi bạn tự động điền ô, bất kỳ công thức nào tham chiếu đến các ô đó đều được cập nhật tự động để sử dụng giá trị mới.

Sao chép và dán ô

Khi bạn sao chép một ô, hoặc di chuyển dữ liệu của ô đến vị trí mới trong bảng, tất cả các thuộc tính của ô cũng được sao chép, bao gồm định dạng dữ liệu, nền, đường viền và nhận xét.

  Tô sáng hàng và cột của ô

  Bạn có thể tô sáng tạm thời hàng và cột của ô bằng màu lam khi bạn di chuyển con trỏ qua bảng. Trong bảng lớn, việc này có thể giúp bạn xác định tham chiếu hàng và cột cho các ô cụ thể.

  • Nhấn phím Option trong khi bạn di chuyển con trỏ qua một ô.