Thêm hoặc xóa biểu đồ
Bạn có thể hiển thị dữ liệu của mình bằng các biểu đồ 2D, 3D…

Di chuyển, định cỡ lại và xoay biểu đồ
Bạn có thể biến đổi biểu đồ trong bài thuyết trình của mình để chúng…

Sửa đổi dữ liệu biểu đồ
Sửa đổi tham chiếu dữ liệu biểu đồ Bạn có thể sửa đổi tham chiếu…

Điều chỉnh dấu mốc và nhãn của biểu đồ
Có một vài loại dấu mốc biểu đồ và nhãn trục mà bạn có thể…

Thay đổi loại của biểu đồ
Thay đổi biểu đồ từ loại này sang loại khác Bạn có thể thay đổi…

Thay đổi hình thức của biểu đồ
Bạn có thể thay đổi hình thức của biểu đồ bằng cách áp dụng một…

Lưu và tổ chức các kiểu biểu đồ
Nếu bạn tùy chỉnh hình thức của một biểu đồ và muốn áp dụng các…