Lưu và tổ chức các kiểu biểu đồ

Nếu bạn tùy chỉnh hình thức của một biểu đồ và muốn áp dụng các thay đổi tương tự cho những biểu đồ khác, bạn có thể tạo một kiểu mới. Kiểu mới được lưu cùng với các kiểu đi cùng với chủ đề.

Lưu biểu đồ dưới dạng kiểu mới

 1. Chọn biểu đồ có các thay đổi mà bạn muốn lưu làm kiểu mới.

 2. Bấm vào tab Biểu đồ ở trên cùng thanh bên phía bên phải của cửa sổ Keynote.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm Nút Định dạng ở đầu cửa sổ.

 3. Bấm vào tam giác ở bên phải của hình thu nhỏ kiểu biểu đồ để đi tới nhóm kiểu cuối cùng.

 4. Bấm Nút Kiểu mới để thêm kiểu của bạn.

 5. Trong hộp thoại xuất hiện, chọn một tùy chọn:

  • Tất cả các kiểu chuỗi: Giữ tất cả các kiểu chuỗi hiện có được liên kết với biểu đồ.

  • Chỉ các kiểu chuỗi hiển thị: Chỉ giữ các kiểu chuỗi hiện hiển thị trong biểu đồ.

 6. Bấm OK.

Kiểu biểu đồ mới của bạn được thêm vào kiểu biểu đồ ở đầu thanh bên. Bạn có thể kéo các kiểu để tổ chức chúng tùy thích hoặc thay thế chúng.

Sắp xếp và xóa các kiểu biểu đồ

Bạn có thể thay đổi thứ tự của các kiểu biểu đồ trong thanh bên phía bên phải của cửa sổ Keynote.

 1. Bấm và giữ kiểu mà bạn muốn di chuyển cho tới khi kiểu nhấp nháy.

 2. Kéo kiểu đó đến vị trí mới.

  Để di chuyển một kiểu từ nhóm này sang nhóm khác, hãy kéo kiểu đó qua mũi tên trái hoặc phải để mở nhóm tiếp theo, sau đó kéo đến nơi bạn muốn.

Để xóa kiểu, giữ Control khi bấm vào kiểu, sau đó chọn Xóa Kiểu.

Thay thế kiểu biểu đồ

Để nhanh chóng thay đổi hình thức của biểu đồ sử dụng cùng kiểu, bạn có thể xác định lại kiểu.

 1. Chọn một trong các biểu đồ chia sẻ kiểu bạn muốn cập nhật, sau đó sửa đổi hình thức của biểu đồ theo cách bạn muốn.

 2. Chọn biểu đồ bạn vừa sửa đổi (nếu bạn đã bỏ chọn đối tượng này).

 3. Bấm vào tab Biểu đồ ở trên cùng thanh bên phía bên phải của cửa sổ Keynote.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Biểu đồ, bấm vào Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 4. Giữ Control khi bấm vào kiểu, sau đó chọn Xác định lại kiểu từ Lựa chọn.

 5. Nếu biểu đồ của bạn có ít hơn sáu chuỗi, một hộp thoại xuất hiện. Chọn một tùy chọn:

  • Tất cả các kiểu chuỗi: Giữ tất cả các kiểu chuỗi hiện có được liên kết với biểu đồ.

  • Chỉ các kiểu chuỗi hiển thị: Chỉ giữ các kiểu chuỗi hiện hiển thị trong biểu đồ.

 6. Bấm OK.

  Kiểu được cập nhật trong thanh bên và tất cả các biểu đồ sử dụng kiểu đó đều được cập nhật.