Thêm hoặc xóa biểu đồ

Bạn có thể hiển thị dữ liệu của mình bằng các biểu đồ 2D, 3D và biểu đồ tương tác.

Sau khi tạo biểu đồ, nhập dữ liệu cho biểu đồ đó trong trình sửa dữ liệu biểu đồ. Khi bạn thay đổi giá trị trong trình sửa dữ liệu biểu đồ, thì biểu đồ sẽ được cập nhật tự động.

Tạo biểu đồ cột, thanh, đường, vùng hoặc tròn

 1. Bấm Nút Biểu đồ trên thanh công cụ, sau đó bấm 2D, 3D hoặc Tương tác.

 2. Chọn một loại biểu đồ.

  Bấm vào mũi tên trái và phải để xem thêm tùy chọn màu và kiểu.

  Nếu bạn thêm biểu đồ 3D, bạn thấy Điều khiển xoay tại tâm. Kéo điều khiển này bất kỳ lúc nào để điều chỉnh hướng của biểu đồ.

 3. Bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ xuất hiện với dữ liệu giữ chỗ.

 4. Nhập dữ liệu của riêng bạn trong trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Bạn có thể thêm số, ngày hoặc thời lượng vào các ô dữ liệu. Để định dạng các số, bấm vào menu bật lên Nhãn Giá trị trong tab Chuỗi của thanh bên phía bên phải.

 5. Để thay đổi liệu hàng hoặc cột có được biểu thị dưới dạng chuỗi dữ liệu hay không, bấm vào một trong các nút ở góc trên cùng bên phải của bảng.

Tạo biểu đồ tán xạ

Biểu đồ tán xạ biểu thị mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều nhóm dữ liệu. Chúng hiển thị dữ liệu dưới dạng điểm và yêu cầu ít nhất hai cột hoặc hàng dữ liệu (giá trị x và y) để biểu thị các giá trị cho một chuỗi dữ liệu duy nhất. Theo mặc định, mỗi chuỗi dữ liệu trong biểu đồ tán xạ chia sẻ giá trị trục x, do đó bạn chỉ cần thêm một hàng hoặc cột bổ sung để hiển thị một chuỗi dữ liệu khác.

 1. Bấm vào Nút Biểu đồ trên thanh công cụ, bấm vào 2D hoặc Tương tác, sau đó bấm vào biểu đồ tán xạ.

  Để có thêm các kiểu biểu đồ tán xạ, chạm Tương tác. Bấm vào mũi tên phải và trái để xem thêm tùy chọn màu và kiểu.

 2. Bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ xuất hiện với dữ liệu giữ chỗ. Mỗi cột màu thể hiện một chuỗi dữ liệu sẽ được biểu thị trên biểu đồ

 3. Nhập dữ liệu của riêng bạn trong Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Để định dạng dữ liệu dưới dạng số, ngày hoặc thời lượng, bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải, bấm vào tam giác hiển thị bên cạnh Nhãn Giá trị, sau đó chọn hộp kiểm Giá trị. Bấm vào menu bật lên Nhãn Giá trị và chọn một tùy chọn. Để biết thêm thông tin về cách định dạng nhãn giá trị, hãy xem Sửa đổi tham chiếu dữ liệu biểu đồ.

 4. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi xem hàng hoặc cột được biểu thị dưới dạng chuỗi dữ liệu: Bấm vào nút ở góc trên cùng bên phải của Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  • Sử dụng một giá trị trục x khác cho từng chuỗi dữ liệu: Bấm Nút Cấu hình, sau đó bỏ chọn Chia sẻ Giá trị X. Bấm vào từng ô để nhập các giá trị x và y của riêng bạn cho chuỗi dữ liệu.

  • Thêm một chuỗi dữ liệu khác: Nhập tên chuỗi dữ liệu mới vào cột trống bên cạnh (hoặc hàng, nếu hiển thị theo hàng), rồi nhấn Return.

 5. Đóng Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ để trở lại biểu đồ của bạn.

Tạo biểu đồ bong bóng

Bạn có thể sử dụng biểu đồ bong bóng để biểu thị dữ liệu có ba kích thước. Mỗi chuỗi dữ liệu bao gồm một chiều thứ ba biểu thị mối quan hệ giữa các giá trị được so sánh (x và y) và giá trị kích cỡ (z). Giá trị kích cỡ xác định kích cỡ của bong bóng.

Theo mặc định, mỗi chuỗi dữ liệu trong biểu đồ bong bóng chia sẻ giá trị trục x, do đó bạn chỉ cần thêm hai hàng hoặc cột dữ liệu bổ sung để hiển thị một chuỗi dữ liệu khác. Nếu bạn chọn sử dụng các giá trị trục x độc lập, bạn cần thêm ba hàng hoặc cột bổ sung (x, y và z) để hiển thị chuỗi dữ liệu khác.

 1. Bấm Nút Biểu đồ trên thanh công cụ, bấm vào 2D hoặc Tương tác, sau đó bấm vào biểu đồ bong bóng.

  Để có thêm các kiểu biểu đồ bong bóng, chạm Tương tác. Bấm vào mũi tên trái và phải để xem thêm tùy chọn màu và kiểu.

 2. Bấm Sửa Dữ liệu Biểu đồ.

  Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ xuất hiện với dữ liệu trình giữ chỗ (trục x, trục y và giá trị kích cỡ). Mỗi cột màu thể hiện một chuỗi dữ liệu sẽ được biểu thị trên biểu đồ

 3. Bấm vào từng ô để nhập các giá trị x, y và kích cỡ của riêng bạn cho chuỗi dữ liệu.

  Để thêm chuỗi dữ liệu khác, nhập tên chuỗi dữ liệu mới vào cột trống bên cạnh (hoặc hàng, nếu hiển thị theo hàng), rồi nhấn Return.

 4. Để thay đổi xem hàng hoặc cột có được biểu thị dưới dạng chuỗi dữ liệu hay không, bấm vào nút ở góc trên cùng bên phải của Trình sửa Dữ liệu Biểu đồ.

 5. Nếu bạn không muốn sử dụng cùng giá trị trục x cho từng chuỗi dữ liệu, bấm vào Nút Cấu hình, sau đó bỏ chọn Chia sẻ Giá trị X.

 6. Bấm vào tab Chuỗi ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Chuỗi, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

 7. Trong phần Dữ liệu Bong bóng của thanh bên, bấm vào menu giá trị kích cỡ bật lên, sau đó chọn cách bạn muốn biểu thị các giá trị kích cỡ bong bóng (vùng hay đường kính).

 8. Nếu bạn muốn hiển thị bong bóng có các giá trị âm, hãy chọn hộp kiểm “Hiển thị bong bóng âm”.

Xóa biểu đồ

 • Chọn biểu đồ, sau đó nhấn Delete.