Phép tính
Tính toán giá trị bằng dữ liệu trong các ô bảng Bạn có thể tạo…

Các loại đối số và giá trị
Trang này định nghĩa nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hàm…

Toán tử chuỗi và ký tự đại diện


Thêm phương trình với MathType
Nếu bạn đã cài đặt MathType 6.7d trở lên, bạn có thể sử dụng phần…