Các loại đối số và giá trị

Trang này định nghĩa nhiều thuật ngữ được sử dụng để mô tả các hàm trong Trình duyệt Hàm.

Loại giá trị bất kỳ

Nếu một đối số được chỉ định làm bất kỳ, đối số đó có thể là giá trị lô-gic , giá trị ngày/giờ, giá trị thời lượng hoặc giá trị chuỗi.

Dãy và hàm dãy

Một dãy là một chuỗi các giá trị được hàm sử dụng hoặc được hàm trả về. Một hàm dãy trả về dãy giá trị thay vì một giá trị duy nhất. Các hàm dãy thường được sử dụng để cung cấp các giá trị cho một hàm khác.

Biểu thức lô-gic và loại giá trị

Biểu thức Lô-gic là một biểu thức ước tính thành giá trị lô-gic TRUE hoặc FALSE. Một giá trị lô-gic là giá trị lô-gic TRUE (1) hoặc FALSE (0) hoặc là tham chiếu đến ô chứa hoặc dẫn đến giá trị logic TRUE hoặc FALSE. Thông thường, đó là kết quả của việc đánh giá biểu thức lô-gic, nhưng giá trị lô-gic có thể được chỉ định trực tiếp làm đối số cho hàm hoặc làm nội dung của ô. Cách sử dụng thông thường của giá trị lô-gic là xác định xem biểu thức nào sẽ được hàm IF trả về.

Loại giá trị tập hợp

Đối số được chỉ định làm tập hợp có thể là tham chiếu cho một dãy ô bảng duy nhất hoặc một dãy được hàm dãy trả về. Đối số được chỉ định làm tập hợp có một thuộc tính bổ sung xác định loại giá trị có thể chứa.

Biểu thức điều kiện

Một điều kiện là biểu thức có thể bao gồm các toán tử so sánh, hằng số, toán tử chuỗi dấu &, cùng với các tham chiếu. Nội dung của điều kiện phải là kết quả của việc so sánh điều kiện với một giá trị khác dẫn đến giá trị Lô-gic TRUE hoặc FALSE. Thông tin và các ví dụ khác được bao gồm trong Cách sử dụng toán tử chuỗi và ký tự đại diện.

Biểu thức hằng số

Một hằng số là một biểu thức được chỉ định trực tiếp trong công thức. Hằng số không chứa lệnh gọi hàm hoặc tham chiếu ô. Ví dụ: trong công thức:

=CONCATENATE(“cat”,“s”), các biểu thức chuỗi “cat” và “s” là hằng số.

Loại giá trị ngày/giờ

Một giá trị ngày/giờ là giá trị hoặc tham chiếu đến ô chứa giá trị ngày/giờ thuộc bất kỳ định dạng nào được Keynote hỗ trợ. Bạn có thể chọn chỉ hiển thị ngày hoặc giờ trong ô, nhưng tất cả các giá trị ngày/giờ đều chứa cả ngày và giờ.

Loại giá trị thời lượng

Một giá trị khoảng thời gian là một lượng thời gian hoặc tham chiếu đến ô chứa lượng thời gian. Giá trị khoảng thời gian bao gồm tuần (w hoặc tuần), ngày (d hoặc ngày), giờ (h hoặc giờ), phút (m hoặc phút), giây (s hoặc giây) và mili giây (ms hoặc mili giây).

Loại giá trị danh sách

Một danh sách là một chuỗi các giá trị khác nhau được tách riêng bằng dấu phẩy. Ví dụ:

=CHOOSE(3,“1st”,“second”,7,“last”).

Trong một số trường hợp, danh sách được đóng bằng một bộ dấu ngoặc bổ sung. Ví dụ:

=AREAS((B1:B5,C10:C12)).

Đối số cách thức và loại giá trị

Một đối số cách thức có thể có một số giá trị được chỉ định. Thông thường, đối số cách thức chỉ định điều gì đó về loại phép tính mà hàm cần thực hiện hoặc về loại dữ liệu mà hàm cần trả về. Nếu đối số cách thức có giá trị mặc định, giá trị đó được chỉ định trong mô tả đối số.

Loại giá trị số

Một giá trị số là một số, biểu thức dạng số hoặc tham chiếu đến ô chứa biểu thức dạng số. Nếu các giá trị được chấp nhận của số bị giới hạn (ví dụ: số phải lớn hơn 0), giới hạn này được bao gồm trong mô tả đối số.

Loại giá trị dãy

Một giá trị dãy là tham chiếu đến một dãy ô duy nhất (có thể là một ô duy nhất). Giá trị dãy có một thuộc tính bổ sung được bao gồm trong phần mô tả đối số, xác định loại giá trị cần chứa.

Loại giá trị tham chiếu

Một giá trị tham chiếu là tham chiếu đến một ô duy nhất hoặc một dãy ô. Nếu dãy chứa nhiều ô, ô bắt đầu và kết thúc được phân tách bằng một dấu hai chấm. Ví dụ:

=COUNT(A3:D7).

Nếu tham chiếu chỉ đến một ô trong một bảng khác, tham chiếu phải chứa tên của bảng (trừ khi tên ô là duy nhất trong tất cả các bảng). Ví dụ:

=Table 2::B2. Lưu ý rằng tên bảng và tham chiếu ô được phân tách bằng hai dấu hai chấm (::). Tên của bảng được thêm tự động khi bạn chọn một ô trong một bảng khác trong khi xây dựng công thức.

Nếu điểm quy chiếu hướng đến bảng nằm trên trang chiếu khác, thì tên của trang chiếu cũng phải được thêm vào. Ví dụ:

=SUM(Slide 2::Table 1::C2:G2). Tên và tham chiếu ô được phân tách bằng dấu hai chấm. Tên của trang chiếu và tên của bảng được bao gồm tự động khi bạn chọn một ô trong một trang chiếu khác trong khi xây dựng công thức.

Loại giá trị chuỗi

Một giá trị chuỗi có từ 0 ký tự trở lên hoặc là tham chiếu đến ô chứa từ 0 ký tự trở lên. Các ký tự có thể gồm bất kỳ ký tự có thể in nào, bao gồm số.