Tính toán giá trị bằng dữ liệu trong các ô bảng

Bạn có thể tạo các ô công thức hoặc hàm tự động thực hiện phép tính bằng cách sử dụng dữ liệu trong bất kỳ ô nào bạn chọn. Ví dụ: bạn có thể so sánh giá trị trong hai ô, tính tổng hoặc tích của các ô, v.v. Kết quả của công thức hoặc hàm sẽ xuất hiện trong ô nơi bạn đã nhập.

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hàm nào trong số 250 hàm toán học định trước được bao gồm trong Keynote để tạo các công thức. Có các hàm cho các ứng dụng bao gồm thống kê, tài chính và kỹ thuật. Thông tin chi tiết về mỗi hàm trong các hàm này xuất hiện trong Trình duyệt Hàm, xuất hiện khi bạn cho biết bạn đang thêm một hàm vào ô (bằng cách nhập dấu bằng vào ô) và trợ giúp trực tuyến về Công thức và Hàm.

Nếu bạn muốn thêm phương trình hoặc biểu thức vào bài thuyết trình mà không thực hiện phép tính, hãy xem Thêm phương trình với MathType.

Cộng, trừ, nhân hoặc chia giá trị

Bạn có thể tạo các công thức số học đơn giản hoặc phức tạp để thực hiện phép tính bằng các giá trị trong bảng của bạn.

 1. Bấm vào ô bạn muốn kết quả xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Trình sửa công thức sẽ mở. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

  Nhập dấu bằng trong ô để mở trình sửa công thức
 2. Chọn một ô để sử dụng làm đối số đầu tiên trong công thức của bạn hoặc nhập một giá trị (ví dụ: một số chẳng hạn như 0 hoặc 5,20).

 3. Nhập một toán tử số học (ví dụ: +, -, • hoặc /), sau đó chọn một ô để sử dụng làm đối số tiếp theo trong công thức của bạn hoặc nhập một giá trị.

  Theo mặc định, + được chèn giữa các tham chiếu ô. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 4. Tiếp tục thêm toán tử và đối số cho tới khi công thức của bạn hoàn tất.

 5. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi trình sửa công thức mà không lưu thay đổi.

So sánh giá trị

Bạn có thể sử dụng các toán tử so sánh để kiểm tra xem các giá trị trong hai ô có bằng nhau không hoặc nếu một giá trị lớn hơn hoặc nhỏ hơn giá trị còn lại. Để thực hiện việc này, bạn phải thiết lập một câu lệnh trong ô, chẳng hạn như A1 > A2, nghĩa là giá trị trong ô A1 lớn hơn giá trị trong ô A2. Kết quả của toán tử so sánh được biểu thị là "true” hoặc "false”.

 1. Bấm vào ô bạn muốn kết quả so sánh xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Trình sửa công thức sẽ mở. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

  Nhập dấu bằng trong ô để mở trình sửa công thức
 2. Chọn một ô có giá trị bạn muốn so sánh hoặc nhập một giá trị để so sánh.

 3. Nhập toán tử so sánh (>, >=, =, <>, < hoặc <=), sau đó chọn ô có giá trị bạn muốn so sánh hoặc nhập một giá trị để so sánh.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi trình sửa công thức mà không lưu thay đổi.

Chèn hàm vào ô

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ hàm nào trong số 250 hàm toán học được xác định trước của Keynote trong bài thuyết trình của mình. Trình duyệt Hàm bao gồm các ví dụ cho biết cách hoạt động của các hàm để giúp bạn chọn hàm phù hợp với nhu cầu của bạn nhất.

 1. Bấm vào ô nơi bạn muốn kết quả của hàm xuất hiện, sau đó nhập dấu bằng (=).

  Trình sửa công thức sẽ mở và Trình duyệt Hàm xuất hiện ở bên phải của cửa sổ. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Nhập tên hàm (hoặc cụm từ được liên kết với hàm chẳng hạn như “thời lượng”) vào trường tìm kiếm ở đầu Trình duyệt Hàm hoặc duyệt các hàm sẵn có, sau đó bấm hai lần vào tên của hàm bạn muốn.

  Hàm xuất hiện trong trình sửa công thức với tất cả các đối số bắt buộc và tùy chọn của hàm.

 3. Chọn đối số trong hàm, sau đó nhập giá trị hoặc chọn các ô để bao gồm trong phép tính bằng cách thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Chọn một ô: Bấm vào ô đó.

  • Chọn một dãy ô trên nhiều hàng và cột: Kéo theo dãy ô bạn muốn bao gồm.

  • Thêm giá trị của một hàng hoặc cột duy nhất: Bấm vào thanh ở đầu cột hoặc ở bên phải hàng—hoặc chọn tất cả các ô trong cột hoặc hàng.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi trình sửa công thức mà không lưu thay đổi.

Thay đổi đối số của hàm hiện có

Bạn có thể sửa công thức hiện có để tham chiếu đến các ô khác nhau.

 1. Bấm hai lần vào ô kết quả có công thức bạn muốn sửa.

  Trình sửa công thức mở ra, hiển thị công thức. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Thay đổi tham chiếu ô: Chọn địa chỉ ô hiện có mà bạn muốn thay đổi, rồi chọn ô mới.

  • Xóa tham chiếu ô: Đặt dấu chèn vào trong khu vực đối số cho hàm, chọn tham chiếu ô không mong muốn, rồi nhấn Delete.

  • Thêm tham chiếu ô khác: Đặt dấu chèn vào khu vực đối số của hàm, sau đó chọn các ô mới bạn muốn thêm.

 3. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi trình sửa công thức mà không lưu thay đổi.

Bảo lưu địa chỉ hàng hoặc cột trong công thức

Bạn có thể đặt tham chiếu hàng và cột trong công thức thành tham chiếu độc lập để bạn có thể sử dụng cùng một công thức ở nơi khác mà không cần thay đổi tham chiếu ô.

Nếu bạn không bảo lưu tham chiếu hàng hoặc cột, thì khi bạn di chuyển công thức (bằng cách cắt và dán công thức vào bất kỳ đâu hoặc bằng cách thêm các hàng và cột mới vào bảng), các tham chiếu này sẽ được điều chỉnh liên quan đến vị trí mới của công thức.

 1. Bấm hai lần vào ô kết quả có công thức bạn muốn sửa.

  Trình sửa công thức sẽ mở, hiển thị các hàm. Kéo phía bên trái của trình sửa công thức để di chuyển.

 2. Bấm vào hình tam giác trên mã thông báo đại diện cho dãy ô mà bạn muốn bảo lưu.

  Mã thông báo đối số có mũi tên ở bên phải
 3. Chọn Bảo lưu Hàng hoặc Bảo lưu Cột cho địa chỉ bắt đầu và địa chỉ kết thúc của dãy đã chọn.

 4. Nhấn Return hoặc bấm Nút Ok trong trình sửa công thức khi bạn hoàn tất.

  Nếu bạn bấm Nút Hủy, bạn sẽ thoát khỏi trình sửa công thức mà không lưu thay đổi.