Thêm phương trình với MathType

Nếu bạn đã cài đặt MathType 6.7d trở lên, bạn có thể sử dụng phần mềm này để bao gồm các biểu thức và phương trình toán học trong bài thuyết trình.

Sử dụng MathType để thêm các biểu thức và phương trình toán học

  1. Bấm vào vị trí bạn muốn phương trình xuất hiện.

  2. Chọn Chèn > Phương trình MathType (từ menu Chèn ở đầu màn hình của bạn).

  3. Nhập hoặc dán phương trình của bạn trong trường xuất hiện.

    Xem Trợ giúp MathType để biết hướng dẫn về cách sử dụng các công cụ MathType.

  4. Để lưu phương trình của bạn, chọn Tệp > “Đóng và Trở về Keynote” (từ menu Tệp MathType ở đầu màn hình của bạn), sau đó bấm Có trong cửa sổ xuất hiện.

    Phương trình xuất hiện tại dấu chèn trong bài thuyết trình của bạn. Để sửa phương trình, bấm hai lần để mở lại MathType.

Bạn có thể thay đổi hình thức của phương trình giống như bạn có thể làm với hình ảnh khác trong bài thuyết trình.