Các hàm chấp nhận điều kiện và ký tự đại diện làm đối số

Một số hàm, chẳng hạn như SUM, hoạt động trên toàn bộ dãy. Các hàm khác, chẳng hạn như SUMIF, chỉ hoạt động trên các ô trong dãy đáp ứng một điều kiện. Ví dụ, để tính tổng tất cả các số trong cột B có giá trị nhỏ hơn 5, bạn có thể sử dụng.

=SUMIF(B,“<5”)

Đối số thứ hai của SUMIF được gọi là điều kiện vì đối số này khiến hàm bỏ qua các ô không đáp ứng yêu cầu.

Có hai loại hàm sử dụng điều kiện:

  • Hàm có tên kết thúc bằng IF hoặc IFS (trừ hàm IF, không sử dụng điều kiện; thay vào đó, hàm này sử dụng biểu thức sẽ đánh giá là TRUE hoặc FALSE). Những hàm này có thể thực hiện các so sánh số học trong điều kiện, chẳng hạn như “>5”, “<=7” hoặc “<>2”.  Những hàm này cũng chấp nhận ký tự đại diện khi chỉ định các điều kiện. Ví dụ: để đếm số lượng ô trong cột B bắt đầu bằng chữ “a”, bạn có thể sử dụng:

    =COUNTIF(B,“a*”)

  • Các hàm sử dụng điều kiện, chẳng hạn như HLOOKUP, nhưng không thể thực hiện các điều kiện số. Thỉnh thoảng, những hàm này cho phép sử dụng ký tự đại diện.

Các hàm cho phép so sánh số hoặc ký tự đại diện

Hàm

Cho phép các phép so sánh số

Chấp nhận ký tự đại diện

AVERAGEIF

AVERAGEIFS

COUNTIF

COUNTIFS

SUMIF

SUMIFS

HLOOKUP

Không

Nếu kết quả chính xác được chỉ định

MATCH

Không

Nếu kết quả chính xác được chỉ định

SEARCH

Không

VLOOKUP

Không

Nếu kết quả chính xác được chỉ định