Đặt hộp văn bản mặc định cho bài thuyết trình

Bạn có thể đặt phông chữ, màu nền và các thành phần khác cho một hộp văn bản, sau đó đặt văn bản đó làm mặc định cho bài thuyết trình.

  1. Thêm hộp văn bản vào bài thuyết trình và thay đổi theo ý thích của bạn.

    Bạn có thể thay đổi phông chữ và kích cỡ phông chữ, thêm đường viền vào hộp, v.v.

  2. Chọn hộp văn bản.

  3. Chọn Định dạng > Nâng cao > Đặt làm Hình thức Hộp văn bản Mặc định (từ menu Định dạng ở đầu màn hình).

Bạn có thể thay đổi mặc định theo cách bạn muốn và điều này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ hộp văn bản nào đã có trong bài thuyết trình.

Nếu bạn muốn áp dụng cùng các thay đổi về thiết kế cho các hộp văn bản khác đã tồn tại trong trang chiếu, bạn có thể lưu kiểu hộp văn bản mặc định thành kiểu đối tượng, sau đó áp dụng kiểu đối tượng cho các hộp văn bản khác.