Định dạng dấu câu

Bạn có thể tự động chuyển đổi dấu ngoặc kép thành dấu ngoặc kép cong và chuyển đổi hai dấu gạch nối (--) thành dấu ngạch ngang dài (—) trong cửa sổ Phương án thay thế.

Cửa sổ Phương án thay thế

Sử dụng gạch ngang thông minh

  1. Chọn Sửa > Phương án thay thế > Hiển thị Phương án thay thế (từ menu Sửa ở trên cùng của màn hình).

  2. Trong cửa sổ Phương án thay thế, chọn hộp kiểm Gạch ngang Thông minh.

  3. Bấm vào nút để thay thế tất cả các trường hợp gạch ngang xuất hiện trong bài thuyết trình hay chỉ trong phần văn bản đã chọn.

Chọn kiểu dấu ngoặc kép

Bạn có thể chỉ định kiểu dấu ngoặc kép để có dấu ngoặc kép đơn hoặc đôi trong bài thuyết trình của mình. Để áp dụng định dạng cho văn bản hiện có, trước hết hãy chọn văn bản.

  1. Chọn Sửa > Phương án thay thế > Hiển thị Phương án thay thế (từ menu Sửa ở trên cùng của màn hình).

  2. Trong cửa sổ Phương án thay thế, chọn hộp kiểm Dấu ngoặc kép Thông minh.

  3. Bấm vào từng menu bật lên và chọn kiểu dấu ngoặc kép.

  4. Bấm vào nút để thay thế tất cả các dấu ngoặc kép trong bài thuyết trình hoặc chỉ trong phần văn bản được chọn.

Bạn có thể tắt định dạng tự động, nhưng định dạng hiện có không thay đổi. Để thay đổi định dạng hiện có, chọn văn bản chứa định dạng bạn muốn thay đổi, rồi bấm vào một trong các nút thay thế.