Bỏ qua trang chiếu

Nếu bạn không muốn trang chiếu phát trong bài thuyết trình, bạn có thể bỏ qua. Tính năng bỏ qua này rất hữu ích, như trong trường hợp nếu bạn muốn giữ lại hai phiên bản của trang chiếu, nhưng chỉ muốn hiển thị một.

Bạn có thể sửa các trang chiếu bị bỏ qua và chúng xuất hiện dưới dạng thanh ngang trong trình điều khiển trang chiếu. Bạn có thể chọn và tương tác với chúng như với các trang chiếu khác.

Dấu chỉ báo trang chiếu bị bỏ qua

Bỏ qua trang chiếu

  • Chọn trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, rồi thực hiện một trong các thao tác sau đây:

    • Chọn Trang chiếu > Bỏ qua Trang chiếu (từ menu Trang chiếu ở đầu màn hình).

    • Giữ Control khi bấm vào trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, sau đó chọn Bỏ qua Trang chiếu.

Để hiển thị trang chiếu bị bỏ qua trong bài thuyết trình, chọn trang chiếu đó, sau đó chọn Trang chiếu > Không Bỏ qua Trang chiếu hoặc Giữ Control khi bấm vào trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu, sau đó chọn Không Bỏ qua Trang chiếu.