Hiển thị hoặc ẩn số trang chiếu

Khi bạn hiển thị số trang chiếu vào bài thuyết trình, chúng xuất hiện ở cuối từng trang chiếu. Số được cập nhật khi bạn thay đổi thứ tự của các trang chiếu. Các trang chiếu bị bỏ qua không được đánh số.

Bạn phải sử dụng màn hình xem trình điều khiển hoặc bảng hình thu nhỏ để thêm số trang chiếu.

Hiển thị số trang chiếu

  1. Chọn các trang chiếu bạn muốn có số trang chiếu.

    Giữ Shift và bấm để chọn các trang chiếu liền kề hoặc giữ Command và bấm để chọn bất kỳ nhóm trang chiếu nào.

  2. Chọn hộp kiểm Số Trang chiếu trong thanh bên.

    Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có hộp kiểm Số Trang chiếu, bấm Nút Định dạng trên thanh công cụ.

Để ẩn các số trang chiếu, chọn trang chiếu hoặc các trang chiếu có số, rồi bỏ chọn Số Trang chiếu.

Để hiển thị số trang chiếu cho tất cả trang chiếu trong bài thuyết trình, chọn Trang chiếu > Hiển thị Số Trang chiếu trên Tất cả Trang chiếu (từ menu Trang chiếu ở đầu màn hình). Để ẩn các số trang chiếu cho tất cả trang chiếu trong bài thuyết trình, chọn Trang chiếu > Ẩn Số Trang chiếu trên Tất cả Trang chiếu.