Nhóm các trang chiếu

Bạn có thể tạo nhóm các trang chiếu trong trình điều khiển trang chiếu bằng cách lùi chúng xuống tối đa sáu cấp. Chức năng nhóm không làm ảnh hưởng đến cách thức phát bài thuyết trình, đồng thời, còn có thể giúp bạn tổ chức và sắp xếp trang chiếu một cách hiệu quả hơn. Bạn có thể di chuyển các trang chiếu đã nhóm và thu gọn nhóm để xem rõ hơn cách tổ chức bài thuyết trình của mình.

Nhóm các trang chiếu

  1. Trong trình điều khiển trang chiếu, chọn một hoặc nhiều trang chiếu bạn muốn nhóm phía dưới trang chiếu bên trên.

  2. Kéo trang chiếu sang bên phải cho tới khi một đường xuất hiện ở bên trái.

    Trình điều khiển trang chiếu với đường xuất hiện bên cạnh trang chiếu được lùi vào

    Bạn chỉ có thể thụt lề một cấp giữa các trang chiếu liên tục.

Để bỏ nhóm các trang chiếu, hãy chọn một hoặc nhiều trang chiếu đã nhóm, rồi kéo chúng sang bên trái cho tới khi chúng không còn lùi cấp nữa.