Sắp xếp lại trang chiếu

Bạn cũng có thể sắp xếp lại các trang chiếu trong trình điều khiển, chế độ xem đề cương và bảng hình thu nhỏ.

Thay đổi thứ tự trang chiếu

Thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Trình điều khiển hoặc chế độ xem đề cương: Trong trình điều khiển trang chiếu, kéo trang chiếu đến vị trí mới.

  • Chế độ xem bảng hình thu nhỏ: Kéo trang chiếu đó đến vị trí mới.

Để chọn nhiều trang chiếu, Shift-bấm để chọn các trang chiếu liền kề hoặc Command-bấm để chọn bất kỳ nhóm trang chiếu nào.