Thay đổi chủ đề bài thuyết trình

Bạn có thể thay đổi chủ đề của bài thuyết trình vào bất kỳ lúc nào và tất cả các trang chiếu của bạn sẽ nhận được các thuộc tính của chủ đề mới, bao gồm kiểu đối tượng, nền trang chiếu và các mục khác. Nếu bạn đã tùy chỉnh một đối tượng từ chủ đề ban đầu—chẳng hạn, nếu bạn đã thay đổi hình thức của văn bản tiêu đề trên trang chiếu—thì các thay đổi đó của đối tượng vẫn được giữ lại.

Thay đổi chủ đề bài thuyết trình

  1. Chọn Tệp > Thay đổi Chủ đề (từ menu Tệp ở đầu màn hình), sau đó chọn một chủ đề mới.

  2. Bỏ đánh dấu hộp kiểm“Giữ các thay đổi kiểu của bạn” nếu bạn muốn thay thế các thay đổi kiểu của mình bằng kiểu trong chủ đề mới.

  3. Bấm vào Chọn.