Đặt tùy chọn phát lại bài thuyết trình

Bạn có thể thiết lập để bài thuyết trình phát khi được mở, phát liên tục trong vòng lặp và bắt đầu lại nếu không hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể.

Tự động bắt đầu lại bài thuyết trình rảnh đặc biệt hữu ích trong thiết lập ki-ốt. Nếu bài thuyết trình đang phát và không có bất kỳ tương tác nào với màn hình sau một khoảng thời gian, bạn có thể cho phép bài thuyết trình trở lại trang chiếu đầu tiên.

Đặt tùy chọn phát lại

 1. Mở bài thuyết trình.

 2. Bấm vào tab Tài liệu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Tài liệu, bấm Nút Tài liệu trên thanh công cụ.

 3. Chọn bất kỳ tùy chọn phát lại nào:

  • Tự động phát khi mở: Bài thuyết trình bắt đầu phát khi bạn mở ra.

  • Lặp lại trình chiếu: Bài thuyết trình phát liên tục tới khi bạn dừng.

  • B.đầu lại t.chiếu nếu không hoạt động: Sử dụng các mũi tên để đặt khoảng thời gian không hoạt động trước khi bài thuyết trình bắt đầu lại.

Bắt đầu lại bài thuyết trình không hoạt động

Nếu bài thuyết trình đang phát và không có bất kỳ tương tác nào với màn hình sau một khoảng thời gian, bạn có thể cho phép bài thuyết trình trở lại trang chiếu đầu tiên.

 1. Mở bài thuyết trình.

 2. Bấm vào tab Tài liệu ở đầu thanh bên phía bên phải.

  Nếu bạn không nhìn thấy thanh bên hoặc thanh bên không có tab Tài liệu, bấm Nút Tài liệu trên thanh công cụ.

 3. Chọn hộp kiểm Bắt đầu lại trình chiếu nếu không hoạt động, sau đó sử dụng các mũi tên để đặt khoảng thời gian không hoạt động trước khi bài thuyết trình bắt đầu lại.