Kaavion merkintöjen ja nimiöiden muokkaaminen

Voit lisätä kaavioihin useita erityyppisiä kaavion merkintöjä ja akselien nimiöitä. Voit muokata niiden ulkoasua datan painottamiseksi.

Kaavio, jossa on akselien arvonimiöt, ruudukot, kategoriamerkit ja selite

Kaavion otsikon muokkaaminen

Kaavioissa on paikanvaraajaotsikko (Otsikko), joka on oletuksena kätketty. Voit näyttää kaavion otsikon ja muuttaa sitä.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Valitse Otsikko-valintaneliö.

 4. Kaksoisosoita paikanvaraajaotsikkoa ja kirjoita haluamasi otsikko sen tilalle.

 5. Jos haluat muuttaa otsikon ulkoasua, kuten fonttia, kokoa ja väriä, kaksoisosoita otsikkoa uudelleen ja tee muutoksia sivupalkin Kaavion fontti -osiossa olevilla säätimillä.

Kaavion arvonimiöiden lisääminen ja muokkaaminen

Palkki-, pylväs-, viiva-, alue-, kupla- ja ympyräkaavioissa on nimiöitä, jotka osoittavat tiettyjen datapisteiden arvot. Nämä arvonimiöt ovat uusissa kaavioissa oletuksena kätkettyjä, mutta voit tuoda ne näkyviin ja muun muassa määrittää muodon (esimerkiksi numeron, valuutan tai prosenttiarvon) sekä muuttaa niiden fonttia ja väriä.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sarja-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sarja-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Arvonimiöt-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse numeromuoto.

  Huomaa: Tämän osion nimi voi olla jokin muu kaavion tyypistä riippuen. Esimerkiksi interaktiivisessa kuplakaaviossa on Kuplanimiöt-osio. Hajontakaaviolle voit valita akselin ja asettaa arvonimiöt.

 4. Voit muokata arvonimiöitä muilla tavoin muiden säädinten avulla.

  • Lisää jälkiliite tai etuliite. Syöttämäsi nimiöt lisätään arvonimiön perään tai eteen.

  • Määritä, missä kohtaa kaaviota numerot näkyvät, osoittamalla Sijainti-ponnahdusvalikkoa ja valitsemalla vaihtoehto.

 5. Jos haluat muuttaa nimiöiden fonttia, väriä ja tyyliä, osoita kaaviossa mitä tahansa arvonimiötä.

  Kaikki kyseisen sarjan arvonimiöt valitaan.

 6. Tee muutokset sivupalkin Arvonimiöt-välilehden säätimillä.

  Vain valitun datasarjan arvonimiöitä muutetaan. Jos haluat muuttaa toisen sarjan arvonimiöitä, osoita yhtä sarjan arvonimiöistä ja tee haluamasi muutokset.

  Jos haluat valita useita sarjoja, valitse yksi ja komento-osoita sitten toista. Jos haluat valita kaikki sarjat, valitse yksi ja paina sitten komento-A.

Jos muutat koko kaavion fonttia, myös arvonimiöiden fontti muuttuu.

Ympyräkaavion sektorinimiöiden lisääminen ja muokkaaminen

 1. Valitse kaavio.

  Jos haluat tehdä muutoksia vain yhteen sektoriin, osoita sitä.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sektorit-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sektorit-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Nimiöt-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja tee jokin seuraavista:

  • Datapisteiden nimiöiden näyttäminen: Valitse Datapisteiden nimet -valintaneliö.

  • Data-arvojen näyttäminen: Valitse Arvot-valintaneliö.

  • Numeromuodon vaihtaminen: Osoita Arvon datamuoto -ponnahdusvalikkoa ja valitse muoto.

   Jos haluat, että arvonimiöt vastaavat taulukon alkuperäisen datan muotoa, valitse Sama kuin lähdedata.

 4. Voit tehdä säätimillä lisämuutoksia nimiöihin:

  • Jälkiliitteen tai etuliitteen lisääminen: Syöttämäsi nimiöt lisätään arvonimiön perään tai eteen.

  • Nimiöiden paikan muuttaminen: Määritä numeroiden sijainti Etäisyys keskeltä -liukusäätimellä.

  • Sektoreiden suunnan muuttaminen: Siirrä Pyörityskulma-säädintä. Voit halutessasi esim. sijoittaa tietyt sektorit kaavion ylä- tai alaosaan.

Kaavion akselien nimiöiden muokkaaminen

Voit määrittää akselilla näkyviä nimiöitä, muokata niiden nimiä ja muuttaa niiden kulmaa.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Akseli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai siinä ei näy Akseli-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Arvoakselin merkintöjen muokkaaminen: Osoita sivupalkin yläreunassa olevaa Arvo (Y) -painiketta.

  • Kategoria-akselin merkkien muokkaaminen: Osoita sivupalkin yläreunassa olevaa Kategoria (X) -painiketta.

 4. Tee säädöt säätimillä.

  Saat kaikki vaihtoehdot näkyviin osoittamalla lisätietokolmioita osion otsikoiden vasemmalla puolella.

  Säätimet kaavion akselien merkintöjen muotoiluun
 5. Jos laitoit Akselin nimi -asetuksen päälle ja haluat muuttaa paikanvaraaja-akselin nimeä, kolmoisosoita nimeä kaaviossa ja kirjoita nimi.

Huomaa: Y-akselin valinnat voivat olla erilaiset hajonta- ja kuplakaavioille.

Akselin ruudukkoviivojen muokkaaminen

Voit määrittää, näytetäänkö kaavion ruudukkoviivat, ja voit muuttaa niiden ulkoasua.

 1. Valitse kaavio osoittamalla missä tahansa sen sisällä.

 2. Osoita sivupalkin yläreunassa olevaa Akseli-välilehteä ja osoita muokattavan akselin painiketta (X tai Y).

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Akseli-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Viivatyypin asettaminen: Osoita Pääviivojen tai Apuviivojen alla olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse viivatyyppi.

  • Viivan värin asettaminen: Osoita Pääviivat-osiossa värivalitsinta tai väriympyrää ja valitse väri.

  • Lisäyksen asettaminen pääviivoille: Osoita Pääviivat-osiossa lisäyskentän vieressä olevia nuolia tai syötä arvo kenttään.

  • Asteikkomerkkien näyttäminen x- tai arvoakselille: Osoita Asteikkomerkit-ponnahdusvalikkoa ja valitse sitten sijainti.

Virhepalkkien näyttäminen tai poistaminen

Virhepalkit esitetään pieninä merkkeinä, joiden pituus osoittaa tiettyyn datasarjaan liittyvän epävarmuustason (datan vaihtelevuuden). Palkit antavat yleiskäsityksen datan tarkkuudesta.

 1. Valitse kaavio osoittamalla missä tahansa sen sisällä.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sarja-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sarja-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Virhepalkit-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse virhepalkkityyppi.

 4. Osoita toista ponnahdusvalikkoa, valitse virhearvojen laskentatapa ja halutessasi vaihda alue.

 5. Jos haluat muuttaa virhepalkkien ulkoasua, osoita yhtä virhepalkkia, jotta sen molemmissa päissä olevat valkoiset pisteet tulevat näkyviin ja jotta Virhepalkki-välilehti tulee näkyviin sivupalkin yläreunassa.

  Kaikki saman sarjan elementtien virhepalkit valitaan.

 6. Tee muutoksia Palkin tyyli- ja Varjo-osioiden säätimillä.

  Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat muuttaa muiden sarjojen virhepalkkien ulkoasua.

Voit poistaa virhepalkit valitsemalla Virhepalkit-ponnahdusvalikosta Ei mitään.

Trendiviivojen näyttäminen tai poistaminen

Trendiviivat osoittavat datan yleissuunnan (eli trendin). Trendiviivoja käytetään usein apuna sijoituspäätösten tekemisessä ja ne näkyvät palkki-, viiva-, hajonta- ja kuplakaavioissa.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Sarja-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Sarja-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Trendiviivat-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse trendiviivatyyppi.

 4. Tee jokin seuraavista:

  • Trendiviivojen nimien näyttäminen: Valitse Nimi-valintaneliö ja kirjoita nimi kenttään. Kirjoittamasi nimi tulee näkyviin kaikille kaavion trendiviivoille. Jos haluat muuttaa nimeä, kaksoisosoita sitä kaaviossa ja kirjoita uusi nimi.

  • Determinaation yhtälön tai kertoimen näyttäminen: Valitse Näytä yhtälö- tai Valitse R2-arvo -valintaneliö.

 5. Jos haluat muuttaa trendiviivan ulkoasua, osoita viivaa, jotta sen molemmissa päissä olevat valkoiset pisteet tulevat näkyviin. Trendiviiva-säätimet tulevat näkyviin sivupalkissa.

  Tee haluamasi säädöt Viivamerkki- ja Varjo-osioiden säätimillä.

Voit poistaa trendiviivat valitsemalla Trendiviivat-ponnahdusvalikosta Ei mitään.

Kaavion akselien nimiöiden ja ruudukoiden muokkaaminen

Useimmissa kaaviotyypeissä on akselimerkintöjä, joita on mahdollista muokata eri tavoin. Voit muuttaa muun muassa akselilla näkyviä nimiöitä, nimiöiden kulmaa sekä merkintöjen aluetta ja tiheyttä. Voit myös määrittää, näytetäänkö kaavion ruudukkoviivat, sekä niiden ulkoasun.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Akseli-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Akseli-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.

 3. Tee jokin seuraavista:

  • Arvoakselin merkintöjen muokkaaminen: Osoita Arvo (Y) -kohtaa sivupalkin yläosassa.

  • Kategoria-akselin merkintöjen muokkaaminen: Osoita Kategoria (X) -kohtaa sivupalkin yläosassa.

 4. Tee haluamasi säädöt osion säätimien avulla.

  Saat kaikki vaihtoehdot näkyviin osoittamalla lisätietokolmioita osion otsikoiden vasemmalla puolella.

  Säätimet kaavion akselien merkintöjen muotoiluun
 5. Jos olet valinnut Akselin nimi -valintaneliön, Keynote lisää kaavioon akselin paikanvaraajanimen. Voit muuttaa nimeä kolmoisosoittamalla sitä kaaviossa ja kirjoittamalla sitten haluamasi nimen sen tilalle.

Kaavion selitteen lisääminen

 1. Valitse kaavio osoittamalla missä tahansa sen sisällä.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkkia ei näy, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Valitse Kaaviovalinnat-osiossa Selite-valintaneliö.

 4. Osoita kaaviota, osoita selitettä (jotta vain selite tulee valituksi) ja tee jokin seuraavista:

  • Osoita sivupalkin yläreunassa Tyyli-välilehteä ja mm. muuta selitteen tekstin ulkoasua tai lisää taustan täyttö tai reuna.

  • Voit muuttaa selitteen kokoa vetämällä sen ympärillä olevia kahvoista.

Interaktiivisen kaavion käyttäminen

Interaktiivinen kaavio esittää datan asteittain siten, että voit korostaa dataryhmien keskinäistä suhdetta. Esimerkkejä interaktiivisten kaavioiden avulla esitettävästä datasta voisivat olla konsernikohtainen myynti ajan mittaan, osastokohtaiset kulut tai maakohtaiset väestömuutokset. Alla olevassa esimerkissä esitetään kolmen lajin kasvu kolmen vuoden ajanjaksolla.

Interaktiivisen kaavion kolme vaihetta, joissa kussakin näytetään eri datasarja

Voit käyttää kaaviota käyttämällä liukusäädintä ja painikkeita tai pelkkiä painikkeita.

 1. Valitse kaavio.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Kaavio-välilehteä.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Taulukko-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Interaktiivinen kaavio -kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita ponnahdusvalikkoa ja valitse vaihtoehto.

Voit lisätä interaktiiviseen kaavioon Taikakaavio-koonnostehosteen, joka animoi kaavion eri datasarjat.