Luetteloiden muotoileminen

Voit luoda luetteloita, jotka on muotoiltu merkeillä, kirjaimilla tai numeroilla. Missä tahansa luettelossa voidaan käyttää sisennyksiä hierarkian luomiseen. Tasoittaisissa luetteloissa, kuten lakiasiakirjoissa käytetyissä luetteloissa, voidaan käyttää numeroinnin ja kirjainten yhdistelmää hierarkian tasojen määrittämiseen.

Luettelotyylien avulla voit käyttää esityksen luetteloihin yhdenmukaista muotoilua. Voit luoda omia luettelotyylejä, nimetä olemassa olevia tyylejä uudelleen ja käyttää luettelon säätimiä luettelotyylien hallitsemiseen esityksessä.

Esimerkkejä luettelomerkkejä käyttävistä, järjestetyistä ja hierarkkisista järjestetyistä luetteloista.

Luettelon luominen automaattisesti

Kun luettelon automaattinen luominen on päällä Keynoten asetuksissa, Keynote tunnistaa, että olet kirjoittamassa luetteloa.

 1. Valitse Keynote > Asetukset (näytön yläreunassa olevasta Keynote-valikosta).

 2. Osoita Yleiset ja valitse valintaneliö kohdassa Tunnista luettelot automaattisesti.

 3. Osoita tekstilaatikkoa ja kirjoita sitten luettelomerkki (Optio-8), kirjain tai numero ennen ensimmäistä luettelokohtaa.

  Jos haluat käyttää erikoismerkkiä luettelomerkkinä, valitse (näytön yläreunassa olevasta Muokkaa-valikosta) Muokkaa > Erikoismerkit ja osoita sitten merkkiä Merkkejä/tähtiä-ryhmästä.

 4. Paina rivinvaihtonäppäintä.

  Keynote lisää automaattisesti luettelomerkin, kirjaimen, numeron tai merkin seuraaviin luettelokohtiin.

 5. Jos haluat muuttaa luettelokohdan sisennystasoa (hierarkiaa), osoita missä tahansa kyseisessä luettelokohdassa ja tee jokin seuraavista:

  • Kohteen siirtäminen oikealle: Paina sarkainnäppäintä.

  • Kohteen siirtäminen vasemmalle: Paina vaihto-sarkain.

 6. Lopeta luettelo painamalla Rivinvaihtoa kahdesti tai painamalla askelpalautinta.

Voit myös valita tekstin, jonka haluat muotoilla luetteloksi, ja valita vaihtoehdon oikealla puolella olevan sivupalkin Luettelot-ponnahdusvalikosta. Lisää muotoiluvalintoja saat näkyviin osoittamalla Luettelot-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

Tekstin muuttaminen luetteloksi

 1. Valitse luetteloksi muutettava teksti.

 2. Osoita sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä ja osoita Tyyli-painiketta.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Luettelot-kohdan vieressä olevaa ponnahdusvalikkoa ja valitse luettelotyyli.

 4. Näytä luettelon muotoilemisen säätimet osoittamalla Luettelot-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota.

  Kun valitset lisätietokolmion alapuolella olevasta ponnahdusvalikosta Tekstimerkit, Kuvamerkit tai Numeromerkit, näet lisää säätimiä, jotka liittyvät valitsemaasi luettelotyyppiin.

Jos haluat käyttää luettelossa sekä kirjaimia että numeroita, valitse muotoiltava teksti, valitse lisätietokolmion alapuolella olevasta ponnahdusvalikosta Numerot ja valitse sitten viimeisestä ponnahdusvalikosta kirjain tai numero. Osoita Tasoittainen numerointi -valintaneliötä, jos haluat numerot ja kirjaimet sisäkkäin jokaisella tasolla (esimerkiksi 1, 1.1, 1.1 ja niin edelleen).

Luettelon kohteiden järjestyksen muuttaminen

Voit vetää luettelossa olevia kohteita eri hierarkiatasolle tai eri sisennystasolle.

 1. Valitse siirrettävä kohde osoittamalla sen luettelomerkkiä, numeroa tai kirjainta.

 2. Vedä kohdetta vasemmalle tai oikealle tai ylös- tai alaspäin luettelossa, kunnes sininen kolmio tulee näkyviin kohdassa, johon haluat sijoittaa kohteen.

Luettelomerkkityylin vaihtaminen

 1. Valitse tekstirivit, joiden luettelomerkit haluat muuttaa.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä ja osoita Tyyli-painiketta.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita työkalupalkissaMuoto-painike.

 3. Osoita Luettelot-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota, osoita Luettelot-alaotsikon alapuolella olevaa ponnahdusvalikkoa ja tee jokin seuraavista:

  • Tekstimerkit: Osoita Luettelomerkit-ponnahdusvalikkoa ja valitse toinen luettelomerkkityyppi (vierittämällä saat näkyviin kaikki vaihtoehdot).

   Jos haluat käyttää luettelomerkkinä omaa tekstiä tai merkkiä, osoita Luettelomerkki-ponnahdusvalikkoa ja kirjoita oma teksti tai merkki. Jos haluat käyttää erikoismerkkiä, valitse Muokkaa > Erikoismerkit (näytön yläreunassa olevasta Muokkaa-valikosta) ja valitse sitten merkki.

  • Kuvamerkit: Osoita Luettelomerkki-ponnahdusvalikkoa, valitse Kuvamerkit, osoita Nykyinen kuva -painiketta ja valitse kuvamerkkityyli.

   Jos haluat käyttää omaa kuvaa, osoita ”Muokattu kuva” ja valitse kuvatiedosto tietokoneelta.

  Kohde, jota vedetään uudelle sisennystasolle.

Voit muuttaa luettelomerkkien kokoa sekä säätää tekstin ja luettelomerkkien välistä tilaa Luettelot-osion muilla valinnoilla.

Numeroiden tai kirjainten tyypin muuttaminen

Voit määrittää hierarkian järjestetyssä luettelossa numeroiden, kirjaimien, roomalaisien numeroiden tai niiden yhdistelmän avulla.

 1. Valitse tekstirivit, jonka numerointia haluat muuttaa.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Luettelot-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja valitse jokin vaihtoehto.

  Säätimet luetteloissa olevien numeroiden ja kirjaimien muokkaukseen

Jos haluat aloittaa numeroinnin eri kohdasta, valitse Aloita ja syötä sitten numero tai kirjain.

Luettelomerkkien, numeroiden ja kirjainten välityksen ja ulkoasun säätäminen

Voit muuttaa luettelomerkkien, numeroiden ja kirjainten välistystä, kokoa, väriä ja tasausta.

 1. Valitse tekstirivit, joiden luettelomerkit haluat muuttaa.

 2. Osoita Teksti-välilehteä oikealla olevassa sivupalkissa ja osoita sitten Tyyli-painiketta sivupalkin yläreunassa.

  Jos sivupalkki ei ole näkyvissä tai sivupalkissa ei näy Teksti-välilehteä, osoita Muoto-painiketyökalupalkissa.

 3. Osoita Luettelot-kohdan vieressä olevaa lisätietokolmiota ja tee jokin seuraavista:

  • Sisennys: Määritä etäisyys vasemmasta marginaalista luettelomerkkiin ja luettelokohdan tekstistä luettelomerkkiin kirjoittamalla numero tai osoittamalla Luettelomerkki- ja Tekstikenttien vieressä olevia nuolia.

  • Luettelomerkin värin muuttaminen: Valitse väri värivalitsimesta (teemaan sopiva väri) tai väripyörästä (mikä tahansa väri).

   Et voi muuttaa kuvamerkkien väriä, mutta voit valita toisen kuvan Nykyinen kuva -ponnahdusvalikosta.

  • Luettelomerkin koon säätäminen: Kirjoita prosenttiarvo Koko-kenttään tai osoita nuolta ylös tai alas.

  • Luettelomerkkien siirtäminen tekstin keskiviivan ylä- tai alapuolelle: Osoita nuolta ylös tai alas Tasaus-kentässä.

   Luettelot-kohta, jossa on luettelomerkkien ja tekstin sisennyksen, luettelomerkin värin, luettelomerkin koon ja tasauksen selitteet

Jos haluat käyttää näitä muutoksia muihin esityksen luetteloihin, voit luoda luettelotyylin tai päivittää jo käyttämäsi luettelotyylin. Vain Luettelot-kohdassa tehdyt muotoilut sisällytetään luettelotyyliin.

Luettelotyylin luominen, päivittäminen tai palauttaminen

Kaikissa luomissasi luetteloissa käytetään luettelotyyliä, joka määrittää luettelon ulkoasun. Kun muutat luettelon ulkoasua – esimerkiksi luettelomerkkien tai numeroiden tyyliä tai sisennysten välistystä – luot tyyliohituksia (huomaat ne tähtimerkistä Luettelotyylit-ponnahdusvalikossa luettelotyylin nimen vieressä). Voit säilyttää tai poistaa nämä ohitukset tai voit tehdä niistä uuden luettelotyylin ja käyttää sitä muissa luetteloissa.

 1. Valitse luettelossa tekstirivit, joissa on muutoksia.

 2. Osoita oikealla olevan sivupalkin yläosassa Tyyli-painiketta.

  Jos luettelo on tekstilaatikossa, taulukossa tai kuviossa, osoita ensin sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä ja osoita sitten Tyyli-painiketta.

 3. Osoita Luettelot-alaotsikon oikealla puolella olevaa Luettelotyylit-ponnahdusvalikkoa ja tee jokin seuraavista:

  • Ohitusten säilyttäminen luettelotyyliä muuttamatta: Älä tee mitään. Muutokset säilyvät tekstissä ja luettelotyyliin nimen viereen tulee näkyviin tähtimerkki aina, kun valitset luettelon tai muokkaat sitä.

  • Ohitusten poistaminen ja alkuperäisen luettelotyylin palauttaminen: Osoita tyylin nimeä (sen vieressä on harmaa valintamerkki). Ohitus kumoutuu, teksti palautuu alkuperäiseen tyyliin ja valintamerkki muuttuu mustaksi.

  • Uuden luettelotyylin lisääminen: Osoita Uusi tyyli -painike Luettelotyylit-ponnahdusvalikon yläreunassa ja syötä tyylille nimi.

   Luettelotyylit-ponnahdusvalikko, jossa on näkyvissä ohitusta merkitsevä tähti ja Uusi tyyli -painikkeen selite, ja vaihtoehtojen alaotsikko tyylien hallintaa varten

Koska luettelotyylit ovat eräänlaisia kappaletyylejä, voit nimetä niitä uudelleen, päivittää tai poistaa niitä, lisätä niille näppäinoikoteitä ja muuta.

Huomaa: Luettelotyylit sisältävät vain sivupalkin Luettelot-kohdassa määrittämäsi muotoilut. Sen yläpuolella olevan tyyliosion muotoilut (fontti, fontin väri ja merkkityylit) eivät sisälly luettelotyyliin.

Luettelotyylin nimeäminen uudelleen tai poistaminen

 1. Valitse tekstirivit, joilla käytetään päivitettävää tyyliä.

 2. Osoita sivupalkin yläreunassa Teksti-välilehteä ja osoita Tyyli-painiketta.

 3. Osoita Luettelot-alaotsikon oikealla puolella olevaa Luettelotyylit-ponnahdusvalikkoa.

 4. Siirrä osoitin tyylin nimen päälle ja avaa valikko osoittamalla nuolta.

 5. Tee jokin seuraavista:

  • Valitse Poista tyyli. Jos yrität poistaa tyyliä, joka on käytössä esityksessä, sinua pyydetään valitsemaan toinen tyyli poistettavan tilalle.

  • Valitse Nimeä uudelleen ja syötä uusi nimi.