Poravnanje i postavljanje položaja objekata

Upotrijebite vodilice za poravnanje i vodilice razmaka da biste precizno postavili objekt. Kada su vodilice uključene, one se pojavljuju dok povlačite objekt na slajd u ravnini sa, ili na jednakoj udaljenost od drugog objekta. Možete uključiti i isključiti vodilice prema potrebi. Možete također odrediti lokaciju objekta koristeći njegove x i ykoordinate.

Žute vodilice za poravnanje iznad dva objekta

Uključivanje vodilica za poravnanje

 1. Odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika Keynote na vrhu zaslona), pa kliknite Ravnala.

 2. Odaberite jednu od vodilica za poravnanje:

  • Središnje vodilice: Ukazuju da se središte objekta poravnalo sa središtem drugog objekta ili središtem slajda.

  • Rubne vodilice: Označavaju kada se rub objekta poravna s rubom drugog objekta ili rubom slajda.

  • Vodilice za određivanje dimenzija: Označavaju kada su objekti iste visine ili širine.

  • Vodilice razmaka: Označavaju kada su tri ili više objekata jednako razmaknuti.

Prikaži ravnala

Možete prikazati ili sakriti ravnala kako biste olakšali namještanje i poravnanje objekata na slajdu. Učinite nešto od sljedećeg:

 • Prikaz ili skrivanje ravnala: Kliknite Tipka Prikaz na alatnoj traci Prikaži ravnala (ili Sakrij ravnala).

 • Promijenite jedinice ravnala: Odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika Keynote na vrhu zaslona), pa kliknite Ravnala. Kliknite skočni izbornik Jedinice ravnala pa odaberite jedinicu mjere.

 • Prikaži veličinu i koordinate položaja prilikom premještanja objekata: Odaberite Keynote > Postavke, zatim kliknite Ravnala. Odaberite kućicu za veličinu i položaj.

Dodavanje trajnih vodilica za poravnanje

Možete izraditi vodilice za poravnanje da biste mogli pozicionirati objekte u istom položaju na drugim slajdovima. Ove vodilice poravnanja ostaju vidljive na slajdu dok radite, čak i ako izađete iz slajda i vratite se na njega kasnije.

 1. Kliknite Tipka Prikaz na alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži ravnala.

 2. Prijeđite pokazivačem preko okomitog ili vodoravnog ravnala, te zatim povucite na slajd.

  Prikazuje se žuta vodilica za poravnanje.

 3. Povucite vodilicu do željenog mjesta na slajdu.

Da biste uklonili vodilicu za poravnanje, povucite je preko ruba slajda.

Uklanjanje, sakrivanje ili brisanje svih trajnih vodilica za poravnanje

Učinite nešto od sljedećeg:

 • Uklonite vodoravnu vodilicu: Povucite je na vrh slajda.

 • Uklonite okomitu vodilicu: Povucite je na lijevu stranu slajda.

 • Sakrijte sve vodilice: Odaberite Prikaz > Vodilice > Sakrij vodilice (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona).

  Za prikaz svih vodilice, odaberite Prikaz > Vodilice > Prikaži vodilice.

 • Očisti sve vodilice: Odaberite Prikaz > Vodilice > Očisti sve vodilice na slajdu.

Poravnavanje objekta s pomoću koordinata x i y

 1. Odaberite objekt.

 2. Kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Unesite vrijednosti x i y u polja Položaj.

  Vrijednost x mjeri se od lijevog ruba slajda do gornjeg lijevog kuta objekta.

  Vrijednost y mjeri se od gornjeg ruba slajda do gornjeg lijevog kuta objekta.

Kada povučete objekt, prikazuju se x i y koordinate.

Poravnavanje objekata uz rub slajda

Možete poravnati sve objekte s rubom slajda.

 1. Odaberite jedan ili više objekata.

 2. Kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite skočni izbornik pa odaberite opciju.

  Ako su odabrana dva ili više objekata, objekti se poravnavaju prema objektu koji je najviše usmjeren prema odabranom smjeru. Primjerice, ako poravnate tri objekta s lijeve strane, objekt koji je najviše lijevo neće se pomaknuti, nego će se preostali objekti poravnati s njim.

Objekti s jednakim međusobnim razmakom

Objekte možete postaviti tako da između njih bude jednak razmak na vodoravnoj i okomitoj osi.

 1. Odaberite tri ili više objekata.

 2. Kliknite karticu Razmjesti na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Razmjesti, kliknite Tipka Formatiraj u alatnoj traci.

 3. Kliknite na skočni izbornik Podijeli pa odaberite opciju:

  • Ravnomjerno: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne i okomite osi.

  • Vodoravno: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž vodoravne osi.

  • Okomito: Objekti se razmještaju s jednakim razmakom duž okomite osi.

Pomicanje objekta jednu po jednu točku

Možete lagano pomaknuti objekt da biste ga pomicali u koracima od jedne točke.

 • Odaberite objekt i pritisnite tipku sa strelicom u bilo kojem smjeru.

  Da biste pomaknuli objekt za 10 točaka odjednom, držite pritisnutom tipku Shift dok pritišćete tipku strelice.