Dodavanje komentara i označavanje teksta

Vi i i svi s kojima dijelite prezentaciju možete dodavati komentare u tekst, objekte, grafikone i slajdove. Komentari su korisni za ostavljanje bilježaka samom sebi, postavljanje pitanja pregledavateljima, iznošenje prijedloga za uređivanje i tako dalje.

Također možete označiti tekst i zatim mu dodati komentar.

Ako ne želite da se komentari i isticanja prikazuju, možete ih sakriti.

Dodavanje komentara

Komentirani tekst napisan je bojom koja je svojstvena za autora komentara. Bilo koji tekst, objekti i ćelije tablice s komentarima imaju oznaku komentara.

  1. Odaberite tekst ili kliknite ćeliju tablice objekt, zatim kliknite Tipka Komentar u alatnoj traci.

    Komentari na slajdu su uvijek otvoreni.

  2. Unesite komentar, zatim kliknite mjesto izvan komentara kako biste ga zatvorili.

Za čitanje komentara kliknite na njega. Za uklanjanje komentara, kliknite Obriši unutar komentara.

Veličinu teksta komentara možete promijeniti ako odaberete Keynote > Postavke > Općenito (iz izbornika programa Keynote na vrhu zaslona), kliknete skočni izbornik Veličina teksta i odaberete veličinu.

Podešavanje imena autora i boje komentara

  1. Odaberite Keynote > Postavke (iz izbornika Keynote na vrhu zaslona), pa kliknite Općenito.

  2. Unesite ime u polje Autor.

  3. Za promjenu boje odaberite Prikaz > Komentari > Boja autora (u izborniku Prikaz na vrhu zaslona), a zatim odaberite boju.

Označavanje teksta

Možete označiti tekst u tekstualnim okvirima i oblicima, zatim dodati komentare. Ne možete označiti tekst u tablicama, ali možete dodati komentare u ćelije tablice.

  1. Odaberite tekst, a zatim odaberite Umetni > Isticanje (u izborniku Umetni na vrhu zaslona).

  2. Za dodavanje komentara, kliknite označeni tekst i unesite komentar.

Za uklanjanje oznake odaberite tekst i zatim odaberite Uredi > Ukloni oznake i komentare (u izborniku Uredi na vrhu zaslona).

Prikaz ili skrivanje komentara

  • Kliknite Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži komentare ili Sakrij komentare.