Poravnanje teksta i podešavanje razmaka između redaka

Možete podesiti tekst u tekstualnom okviru, obliku, ćeliji tablice, retku ili stupcu tako da tekst bude poravnat uz lijevi ili desni rub, centriran ili poravnat i uz lijevi i uz desni rub (s obje strane). Također možete promijeniti okomito poravnanje, prilagoditi razmak između redaka, podesiti margine teksta te promijeniti broj stupaca u obliku ili tekstualnom okviru.

Tekst možete poravnati pomoću pomaka tabulatora. Kad pritisnete tipku Tabulator (ili Option-Tabulator kada radite u ćeliji tablice), točka umetanja i sav tekst s njezine desne strane pomiču se na sljedeći pomak tabulatora i tekst koji unesete započinje na tom mjestu.

Poravnanje teksta

 1. Odaberite tekstualni okvir, oblik s tekstom, ćeliju tablice, redak ili stupac.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na tipku blizu vrha rubnog stupca pa kliknite na željene tipke za poravnanje.

  Inspektor formata s otvorenim prozorom Stil, koji prikazuje kontrole boje i opcije formatiranja teksta.

Podešavanje razmaka između redaka

Možete podesiti razmak između redaka teksta u paragrafu i promijeniti količinu prostora prije ili poslije paragrafa.

 1. Odaberite tekstualni okvir ili samo tekst koji želite promijeniti.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite na trokutić za otkrivanje kraj opcije Razmak, kliknite na skočni izbornik i odaberite opciju:

  • Retci: Odaberite kada udaljenost između ascendera (dijelova slova koji se uzdižu to vrha retka) i descendera (dijelova slova koji se nalaze ispod linije) treba ostati jednaka. Razmak između redaka proporcionalan je veličini fonta.

  • Najmanje: Odaberite kada razmak između redaka treba ostati fiksni (ali da ne dolazi do preklapanja ako se tekst poveća). Udaljenost dvaju redaka nikad neće biti manja od vrijednosti koju ste podesili, ali može biti veća za veće fontove kako bi se spriječilo preklapanje redaka teksta.

  • Točno: Udaljenost između osnovnih crta.

  • Između: Vrijednost koju podesite povećava razmak između redaka umjesto povećanja visine redaka. Suprotno tome, dvostruki razmak udvostručuje visinu svakog retka.

 4. Kliknite strelice pored polja za razmak kako biste podesili količinu razmaka za odabranu opciju.

 5. Za podešavanje razmaka ispred i iza odabranog paragrafa, kliknite strelice za "Ispred paragrafa" i "Iza paragrafa".

Podešavanje margina paragrafa

Za podešavanje margina paragrafa, ravnala trebaju biti prikazana. Ako ne vidite ravnala, kliknite na Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži ravnala.

 1. Kliknite u paragraf ili odaberite jedan ili više paragrafa.

 2. Povucite oznake uvlačenja margine i paragrafa (u gornjem ravnalu) na željeno mjesto.

 3. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane, zatim kliknite tipku Stil blizu vrha rubnog stupca.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 4. Za upotrebu zadanih uvlaka, koje povećavaju ili smanjuju uvlaku cijelog paragrafa, kliknite jednu od tipki uvlake u odjeljku Poravnanje.

  Opcije poravnanja paragrafa

Za promjenu zadanih uvlaka paragrafa, kliknite tipku Raspored blizu vrha rubnog stupca, zatim kliknite trokutić za otkrivanje pokraj Uvlaka.

Inspektor formata s otvorenim prozorom Stil, koji prikazuje kontrole boje i opcije formatiranja teksta.

Promjena broja stupaca teksta

Možete promijeniti broj stupaca u obliku ili tekstualnom okviru.

 1. Odaberite oblik ili tekstualni okvir.

 2. Kliknite karticu Tekst na vrhu rubnog stupca s desne strane.

  Ako ne vidite rubni stupac ili u njemu nema kartice Tekst, kliknite Tipka Formatiranje u alatnoj traci.

 3. Kliknite Raspored, zatim kliknite trokutić pored Stupci.

  Inspektor formata s otvorenim prozorom Stil, koji prikazuje kontrole boje i opcije formatiranja teksta.

Podešavanje pomaka tabulatora

 1. Kliknite ili odaberite paragrafe u kojima želite podesiti pomake tabulatora.

 2. Kliknite vodoravno ravnalo na mjestu na koje želite postaviti pomak tabulatora.

  Ako ne vidite ravnala, kliknite na Tipka Prikaz u alatnoj traci, zatim odaberite Prikaži ravnala.

 3. Za promjenu poravnanja pomaka tabulatora, pritisnite i zadržite tipku Control te kliknite ikonu pomaka tabulatora, zatim odaberite željeno poravnanje (lijevi tabulator, tabulator centriranja, desni tabulator ili decimalni tabulator).

 4. Za promjenu položaja pomaka tabulatora, povucite njegovu ikonu duž ravnala.

  Da biste uklonili pomak tabulatora, povucite ikonu za pomak ispod ravnala dok ne nestane.

Za promjenu drugih postavki tabulatora, uključujući standardan razmak između tabulatora, možete upotrijebiti kontrole na kartici Raspored u rubnom stupcu:

Inspektor formata s otvorenim prozorom Stil, koji prikazuje kontrole boje i opcije formatiranja teksta.